List

Abstract

W Podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku podjęto próbę zaprezentowania alternatywnej propozycji do dotychczasowej i obecnej ścieżki rozwojowej województwa podlaskiego. Ścieżki, która nie tylko nie wyprowadziła województwa podlaskiego z obszaru określanego stygmatyzująco jako „Polska B”, ale doprowadziła do dalszego pogłębienia luki rozwojowej pomiędzy innymi regionami Polski i Europy. Przedstawiona w Strategii koncepcja odwołuje się do paradygmatu zarządzania antycypacyjnego, wytyczającego trajektorię rozwoju, która nie naśladuje innych, ale kieruje się tam, gdzie znajdą się w przyszłości liderzy.
**
In Podlasie nanotechnology development strategy up to 2020 an attempt was made to present an alternative proposal to the previous and the current development path of Podlaskie. Paths that not only moved from the Podlasie province wchi are stigmated referred as “Poland B”, but led to a further deepening of the development gap between other regions of Poland and Europe. Concept presented in the Strategy refers to anticipatory management paradigm, wytyczającego trajectory of development which does not imitate others, but directs to where you will find yourself in the future leaders.

  Posts

No posts