List

Ponad 33% podlaskich pracodawców w ciągu najbliższego roku planuje zatrudnić nowych pracowników. Taki wniosek płynie z badania pt.”Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej”. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr i RCS Sp. z o.o. Na pytania o popyt na zawody oraz plany w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników, w czerwcu i lipcu tego roku, odpowiedziało 400 firm z Podlasia.

Firmy najczęściej poszukują operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (8,6% planowanych przyjęć wśród ogólnej liczby nowozatrudnionych), monterów elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (6,4%), kierowców autobusu (6,0%), pomocniczych robotników budowlanych (5,1%) oraz przedstawicieli handlowych (4,9%).

Jednocześnie nieco ponad 29% przebadanych firm stwierdziło, że ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Największe trudności zgłaszały firmy działające w przemyśle (37,8%), ochronie zdrowia i pomocy społecznej (33,3%), budownictwie (33,3%) oraz w handlu i naprawach (32,1%). Zdaniem ankietowanych najczęstszym powodem trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników jest brak doświadczenia kandydatów do pracy, na co wskazało 52,6% badanych firm. Ważnym czynnikiem okazał się również niski poziom kwalifikacji i umiejętności kandydatów do zatrudnienia – takiej odpowiedzi udzieliło 43,1% przedsiębiorstw.

Pracodawcy od przyszłych pracowników oczekują przede wszystkim posiadania tzw. kompetencji miękkich. Blisko 3 badanych firm uznało za bardzo ważną umiejętność komunikowania się (zarówno ze współpracownikami jak i klientami) a 70% za niezmiernie istotną samoorganizację pracy i przejawianie inicjatywy. Kolejną istotną umiejętnością wymaganą od kandydatów jest biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie – ponad 64% badanych przedsiębiorstw uznało ją za bardzo ważną, Podobnie została oceniona dyspozycyjność, która jest bardzo istotna dla prawie 62% pracodawców. Najmniej istotne kompetencje, którymi, według badanych pracodawców, powinni się charakteryzować kandydaci do pracy, to: zdolności analityczne i twórcze oraz, co może dziwić, znajomość języka obcego. Badania ukazały jedynie 9,3% wskazań uznających tę umiejętność za wysoce istotną w pracy.

  Posts

No posts