List

A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, Active Labor Market Policies), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 100-121.

  Posts

No posts