Filter by type:

Sort by year:

The Framework Catalogue of Digital Competences

Research Reports
Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski, Jacek Zadrożny
J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66p.
Publication year: 2015

Priority axis III Digital competences of the society focuses on raising digital activity in order to allow fully use possibilities of high-speed Internet and new public e-services. It comprises four actions including Training activities for development of digital competences with allocation of 180 mln PLN (divided into two competitions dedicated to NGOs ). The point of reference for all the projects of the axis III is a document named The framework catalogue of digital competences. An important assumption of the catalogue is the connection between the digital competences and the users’ needs and the benefits that they may gain in the key areas of life. The document, commissioned by the Ministry of Administration and Digitization, is of vital importance in the implementation of the new model in recognizing digital competences- the relational model.

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50+),

Research Reports
Alek Tarkowski, Anna Mierzecka, Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Małgorzata Kisilowska, Andrzej Klimczuk, Elżbieta Bojanowska
A. Tarkowski, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Filiciak, M. Kisilowska, A. Klimczuk, E. Bojanowska, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50+), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Warszawa-Tarnów 2015, 164 p.
Publication year: 2015

Raport wydany został przez Stowarzyszenie “Miasta w Internecie”. Jego celem jest opracowanie modelu i katalogu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Przedstawia on analizę badań i literatury przedmiotu, taksonomie kompetencji cyfrowych oraz projekt pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Raport powstał w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu “, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych (Framework Directory of Digital Skills)

Research Reports
Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski, Jacek Zadrożny
J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych (Framework Directory of Digital Skills), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 35 p.
Publication year: 2015

Abstract

Opracowując „Ramowy katalog kompetencji cyfrowych” dążymy do powiązania kompetencji cyfrowych z konkretnymi korzyściami, jakie użytkownicy mogą odnieść w poszczególnych obszarach życia. W pracy nad Katalogiem korzystaliśmy z doświadczenia i wiedzy wszystkich członków zespołu autorskiego, łącząc doświadczenie dydaktyczne i trenerskie z refleksją akademicką. Korzystaliśmy z dorobku instytucji wcześniej pracujących nad podobnymi katalogami – ważnymi punktami odniesienia są dla nas: „Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” przygotowany przez Fundację Nowoczesna Polska, materiały opracowane w ramach projektu DIGCOMP realizowanego przez Institute for Prospective Technological Studies, Oxford Internet Institute. Najważniejszym jednak punktem odniesienia była ekspertyza „Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+” przygotowana przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska na zamówienie Stowarzyszenia Miasta w Internecie, w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu”, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS. Przy jego tworzeniu opieraliśmy się też na teoretycznym modelu opracowanym w ramach projektu „Poza stare i nowe media. Kompetencje komunikacyjne Polaków”, realizowanego przez Centrum Cyfrowe w latach 2012-2013. „Ramowy katalog kompetencji cyfrowych” jest uzupełnieniem i rozwinięciem opracowania przygotowanego na potrzeby Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Główną różnicą jest ujęcie w niniejszym katalogu kompetencji cyfrowych odpowiednich dla wszystkich dorosłych Polaków – wcześniejsza ekspertyza uwzględniała specyfikę osób starszych jako grupy społecznej, można w niej znaleźć rozbudowaną część teoretyczną oraz przegląd istniejących modeli i katalogów kompetencji.

Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki)

Research Reports
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121p.
Publication year: 2015

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121pp.

Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej (The Demand for Professions and Competencies on the Podlasie Labor Market and the Needs of Employers in Terms of Training for Workers Aged 45+)

Research Reports
Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska, Justyna Żynel-Etel
Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska, Justyna Żynel-Etel, Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015, 223s.
Publication year: 2015

Ponad 33% podlaskich pracodawców w ciągu najbliższego roku planuje zatrudnić nowych pracowników. Taki wniosek płynie z badania pt.”Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej”. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr i RCS Sp. z o.o. Na pytania o popyt na zawody oraz plany w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników, w czerwcu i lipcu tego roku, odpowiedziało 400 firm z Podlasia.

Firmy najczęściej poszukują operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (8,6% planowanych przyjęć wśród ogólnej liczby nowozatrudnionych), monterów elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (6,4%), kierowców autobusu (6,0%), pomocniczych robotników budowlanych (5,1%) oraz przedstawicieli handlowych (4,9%).

Jednocześnie nieco ponad 29% przebadanych firm stwierdziło, że ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Największe trudności zgłaszały firmy działające w przemyśle (37,8%), ochronie zdrowia i pomocy społecznej (33,3%), budownictwie (33,3%) oraz w handlu i naprawach (32,1%). Zdaniem ankietowanych najczęstszym powodem trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników jest brak doświadczenia kandydatów do pracy, na co wskazało 52,6% badanych firm. Ważnym czynnikiem okazał się również niski poziom kwalifikacji i umiejętności kandydatów do zatrudnienia – takiej odpowiedzi udzieliło 43,1% przedsiębiorstw.

Pracodawcy od przyszłych pracowników oczekują przede wszystkim posiadania tzw. kompetencji miękkich. Blisko 3 badanych firm uznało za bardzo ważną umiejętność komunikowania się (zarówno ze współpracownikami jak i klientami) a 70% za niezmiernie istotną samoorganizację pracy i przejawianie inicjatywy. Kolejną istotną umiejętnością wymaganą od kandydatów jest biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie – ponad 64% badanych przedsiębiorstw uznało ją za bardzo ważną, Podobnie została oceniona dyspozycyjność, która jest bardzo istotna dla prawie 62% pracodawców. Najmniej istotne kompetencje, którymi, według badanych pracodawców, powinni się charakteryzować kandydaci do pracy, to: zdolności analityczne i twórcze oraz, co może dziwić, znajomość języka obcego. Badania ukazały jedynie 9,3% wskazań uznających tę umiejętność za wysoce istotną w pracy.

Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu “PI-PWP: Innowacje na zakręcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu” (The Report of the External Evaluation of the Project “PI-PIP: Innovation at the Turn - Testing and Implementation of New Methods of Outplacement”)

Research Reports
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu “PI-PWP: Innowacje na zakręcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu” (The Report of the External Evaluation of the Project “PI-PIP: Innovation at the Turn - Testing and Implementation of New Methods of Outplacement”), BFKK, Białystok 2014, 81pp.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu “PI-PWP: Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu” (The Report of the External Evaluation of the Project “PI-PIP: Innovation at the Turn – Testing and Implementation of New Methods of Outplacement”), BFKK, Białystok 2014, 81pp.

Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 39p. (unpublished report)
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 39p. (unpublished report)

Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235p.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235pp.

Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98p.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98s.

Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow), mdm badania, Białystok 2014, 226p. (unpublished report)
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow), mdm badania, Białystok 2014, 226p. (unpublished report)

Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the Context of Nationwide Representation of NGOs and Informal Groups of Citizens Initiatives. The Report of the Evaluation Study)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the Context of Nationwide Representation of NGOs and Informal Groups of Citizens Initiatives. The Report of the Evaluation Study), Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83p. (unpublished report)
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the context of nationwide representation of NGOs and informal groups of citizens initiatives. The report of the evaluation study), Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83pp. (unpublished report)

Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship)

Research Reports
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 199p.
Publication year: 2013

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstaw teoretycznych dyplomacji publicznej oraz charakterystyki metod i obszarów współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorządy województwa podlaskiego. Raport w szczególności zwraca uwagę na obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Podjętą analizę ukierunkowano na rozpoznanie dotychczasowych praktyk w tym zakresie, jak też na określenie wniosków i rekomendacji, co do dalszego rozwoju zdecentralizowanej polityki zagranicznej.
W raporcie w pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia teoretyczne związane z obywatelską i samorządową współpracą transgraniczną. Zwrócono uwagę na priorytety zdecentralizowanej polityki zagranicznej Polski oraz na zróżnicowanie sektorowe aktorów współpracy transgranicznej w województwie podlaskim. Następnie w podziale na powiaty omówiono realizowane i planowane inicjatywy współpracy transgranicznej obecne w dostępnych publicznie dokumentach strategicznych samorządów woj. podlaskiego. W dalszej części raportu podjęto próbę podsumowania obszarów i metod współpracy oraz wskazano na główne wnioski i rekomendacje.
**
The aim of this paper is to present the theoretical basis of public diplomacy and the characteristics of methods and areas of cross-border cooperation conducted by local governments in Podlaskie Voivodship. Report, in particular, draws attention to the civic and local government dimension of Polish foreign policy. Undertaken analysis was targeted to recognition of existing practices in this area, as well as to identify conclusions and recommendations for further development of decentralized foreign policy.
This report first discusses the basic theoretical concepts related to citizenship and local government cross-border cooperation. Attention was drawn to priorities of Polish decentralized foreign policy and sectoral diversification of cross-border cooperation actors in the Podlaskie Voivodship. Next the existing and planned cross-border cooperation initiatives present in the public programs and strategies of local governments and districts were discussed. Later in the report an attempt to summarize the areas and methods of cooperation were undertaken as well as some main conclusions and recommendations were pointed out.

Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project “Playground Arsenal 2013”), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 88pp. (unpublished report)

Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 105p.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 105pp.

Raport Desk Research: Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local Government and Civic Organisations Cross-Border Cooperation in the Podlaskie region. A Literature and Strategic Documents Review)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local Government and Civic Organisations Cross-Border Cooperation in the Podlaskie region. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 137p.
Publication year: 2013

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstaw teoretycznych dyplomacji publicznej oraz charakterystyki metod i obszarów współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorządy województwa podlaskiego. Raport w szczególności zwraca uwagę na obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Podjętą analizę ukierunkowano na rozpoznanie dotychczasowych praktyk w tym zakresie, jak też na określenie wniosków i rekomendacji, co do dalszego rozwoju zdecentralizowanej polityki zagranicznej.
W raporcie w pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia teoretyczne związane z obywatelską i samorządową współpracą transgraniczną. Zwrócono uwagę na priorytety zdecentralizowanej polityki zagranicznej Polski oraz na zróżnicowanie sektorowe aktorów współpracy transgranicznej w województwie podlaskim. Następnie w podziale na powiaty omówiono realizowane i planowane inicjatywy współpracy transgranicznej obecne w dostępnych publicznie dokumentach strategicznych samorządów woj. podlaskiego. W dalszej części raportu podjęto próbę podsumowania obszarów i metod współpracy oraz wskazano na główne wnioski i rekomendacje.
**
The aim of this paper is to present the theoretical basis of public diplomacy and the characteristics of methods and areas of cross-border cooperation conducted by local governments in Podlaskie Voivodship. Report, in particular, draws attention to the civic and local government dimension of Polish foreign policy. Undertaken analysis was targeted to recognition of existing practices in this area, as well as to identify conclusions and recommendations for further development of decentralized foreign policy.
This report first discusses the basic theoretical concepts related to citizenship and local government cross-border cooperation. Attention was drawn to priorities of Polish decentralized foreign policy and sectoral diversification of cross-border cooperation actors in the Podlaskie Voivodship. Next the existing and planned cross-border cooperation initiatives present in the public programs and strategies of local governments and districts were discussed. Later in the report an attempt to summarize the areas and methods of cooperation were undertaken as well as some main conclusions and recommendations were pointed out.

Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of Outplacement and its Instruments)

Research Reports
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of Outplacement and its Instruments), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 27-40.
Publication year: 2013

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of Outplacement and its Instruments), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 27-40.

Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu (Podlasie Nanotechnology Development Strategy up to 2020. The Groundbreaking Vision of the Region)

Research Reports
Joanicjusz Nazarko [ed.]
J. Nazarko (ed.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu (Podlasie Nanotechnology Development Strategy up to 2020. The Groundbreaking Vision of the Region), Politechnika Białostocka, Białystok 2013, 133p.
Publication year: 2013

Abstract

W Podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku podjęto próbę zaprezentowania alternatywnej propozycji do dotychczasowej i obecnej ścieżki rozwojowej województwa podlaskiego. Ścieżki, która nie tylko nie wyprowadziła województwa podlaskiego z obszaru określanego stygmatyzująco jako „Polska B”, ale doprowadziła do dalszego pogłębienia luki rozwojowej pomiędzy innymi regionami Polski i Europy. Przedstawiona w Strategii koncepcja odwołuje się do paradygmatu zarządzania antycypacyjnego, wytyczającego trajektorię rozwoju, która nie naśladuje innych, ale kieruje się tam, gdzie znajdą się w przyszłości liderzy.
**
In Podlasie nanotechnology development strategy up to 2020 an attempt was made to present an alternative proposal to the previous and the current development path of Podlaskie. Paths that not only moved from the Podlasie province wchi are stigmated referred as “Poland B”, but led to a further deepening of the development gap between other regions of Poland and Europe. Concept presented in the Strategy refers to anticipatory management paradigm, wytyczającego trajectory of development which does not imitate others, but directs to where you will find yourself in the future leaders.

Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań (Outplacement for Business - Research Results)

Research Reports
Andrzej Klimczuk, Katarzyna Alicja Łagoda
A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań (Outplacement for Business - Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 131-167.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw – wyniki badań (Outplacement for Business – Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 131-167.

Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań (Outplacement for Employees - Research Results)

Research Reports
Andrzej Klimczuk, Katarzyna Alicja Łagoda
A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań (Outplacement for Employees - Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 169-209.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji – wyniki badań (Outplacement for Employees – Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 169-209.

Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement for Employees - Outplacement as a Form of Employees Support)

Research Reports
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement for Employees - Outplacement as a Form of Employees Support), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 85-130.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement as a Form of Support for the Company’s Employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-56.

Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for Business - Outplacement Under Increasing Risk and Flexibility in Organizing)

Research Reports
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for Business - Outplacement Under Increasing Risk and Flexibility in Organizing), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 41-84.
Publication year: 2013

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm – outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for Business – Outplacement Under Increasing Risk and Flexibility in Organizing), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 41-84.

Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013), Fundacja Ortus, Chrzelice-Warszawa 2013, 103p. (unpublished report)
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013), Fundacja Ortus, Chrzelice-Warszawa 2013, 103pp. (unpublished report)

Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions. Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions. Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report), Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013, 80p.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions. Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report), Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013, 80pp. (unpublished report)

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector)

Research Reports
Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow
A. Klimczuk, M. Siedlecki, P. Sadowska, M. Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector), Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013, 164p. (electronic edition), 226p. (printed edition).
Publication year: 2013

Abstract

Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”. Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś – podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej metodologii badań, a czwarty prezentuje wyniki analiz zebranego materiału empirycznego w odniesieniu do oferty agencji zatrudnienia i jej klientów. Tematem piątego rozdziału pracy jest kondycja agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Motyw przewodni kolejnego rozdziału to otoczenie zewnętrzne agencji zatrudnienia. Ostatnia cześć raportu dotyczy rekomendacji wspomagających rozwiązywanie dylematów rozwojowych, przed którymi stoją agencje zatrudnienia.
**
This report was made on the initiative of the Foundation Supporting Disabled Mathematicians and IT professionals in the project “Centre for Education and Vocational Activation of Persons with Disabilities – Branches Bydgoszcz and Lodz.” It is the result of research on disability phenomenon and people with disabilities social category. It contains information about operations of more than 30 employment agencies specialized in helping people with disabilities into the labor market. First chapter of expertise relates to methods for defining the prevalence of disability and in the second – it was the issue of capacity building for non-disabled employment services. Third chapter of the report provides information on the methodology of research, and the fourth presents the results of an empirical analysis of the collected material in relation to the offer of employment agencies and their clients. Theme of the fifth chapter of the work is the condition of the disabled employment agency run by NGOs. Theme of the next chapter is the external environment of employment agencies. Last part of the report focuses on solving a recommendation supporting development dilemmas faced by agencies employment.

Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents)

Research Reports
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49p.
Publication year: 2013

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49pp.

Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders - ALICE. The Report of the Evaluation Studies)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders - ALICE. The report of the evaluation studies), Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013. 159p. (unpublished report)
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji – ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders – ALICE. The report of the evaluation studies), Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013. 159pp. (unpublished report)

Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)

Research Reports
Krzysztof Głomb, Renata Głomb, Michał Golemo, Andrzej Klimczuk, Beata Makarska, Janusz Merchut, Łukasz Nikitin, Paweł Tadejko
K. Głomb, R. Głomb, M. Golemo, A. Klimczuk, B. Makarska, J. Merchut, Ł. Nikitin, P. Tadejko, Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study), Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów - Woźnawieś 2012, 39pp.
Publication year: 2012

K. Głomb, R. Głomb, M. Golemo, A. Klimczuk, B. Makarska, J. Merchut, Ł. Nikitin, P. Tadejko, Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study), Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów – Woźnawieś 2012, 39pp.

Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project “Playground Arsenal 2012”), Fundacja SocLab, Białystok 2012, 63pp. (unpublished report)

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (Why Seniors Use Culture? Study of Cultural Active Ageing. Report)

Research Reports
Jacek Sójka [ed.]
J. Sójka (ed.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (Why Seniors Use Culture? Study of Cultural Active Ageing. Report), Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196p.
Publication year: 2012

J. Sójka (ed.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (For what seniors need culture? Study of Cultural Active Ageing. Report), Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196pp.

Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors)

Research Reports
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
Publication year: 2012

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees – Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.

Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors)

Research Reports
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.
Publication year: 2012

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies – Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)

Research Reports
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Katarzyna Winiecka
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship), Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187p.
Publication year: 2012

Abstract

Celem diagnozy było:
– przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego;
– wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej;
– ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej;
– zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych.

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector)

Research Reports
Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo, Justyna Żynel-Etel
B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011, 152p.
Publication year: 2011

B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.

Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, Active Labour Market Policies)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, Active Labour Market Policies), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 100-121.
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, Active Labor Market Policies), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 100-121.

Raport zbiorczy z badania poziomu satysfakcji i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów. Badanie ilościowe (Summary Report of the Satisfaction Survey and Training Needs of Local Authorities Office Employees. Quantitative Study)

Research Reports
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport zbiorczy z badania poziomu satysfakcji i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów. Badanie ilościowe (Summary Report of the Satisfaction Survey and Training Needs of Local Authorities Office Employees. Quantitative Study), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 78pp. (unpublished report)
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Raport zbiorczy z badania poziomu satysfakcji i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów. Badanie ilościowe (Summary Report of the Satisfaction Survey and Training Needs of Local Authorities Office Employees. Quantitative Study), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 78pp. (unpublished report)

Raport zbiorczy z badania jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie ilościowe (Summary Report on the Audit of the Quality of Services and Customer Satisfaction of Local Offices. Quantitative Study)

Research Reports
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport zbiorczy z badania jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie ilościowe (Summary Report on the Audit of the Quality of Services and Customer Satisfaction of Local Offices. Quantitative Study), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 49pp. (unpublished report)
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research)), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 10pp. (unpublished report)

Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research))

Research Reports
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research)), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 10pp. (unpublished report)
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research)), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 10pp. (unpublished report)

Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and Reliable Contractual Arrangements)

Research Reports
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and Reliable Contractual Arrangements), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 75-100.
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and Reliable Contractual Arrangements), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 75-100.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (Diagnosis of Needs and Expectations of Poznan Residents over 50 Years of Age)

Research Reports
Janusz Langner, Andrzej Klimczuk
J. Langner, A. Klimczuk, Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (Diagnosis of Needs and Expectations of Poznan Residents over 50 Years of Age), Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Poznań 2011, 83p.
Publication year: 2011

Abstract

Prezentowane opracowanie składa się z czterech bloków tematycznych: (1) uczestnictwo w życiu społecznym osób powyżej 50. roku życia, (2) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze zdrowia, (3) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze kultury i sztuki oraz (4) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze edukacji. W raporcie przedstawiona została szczegółowa analiza każdego z wyżej wymienionych zagadnień. W ramach badania podjęto także próbę stworzenia typologii uczestnictwa osób powyżej 50. roku życia w szeroko rozumianym życiu społecznym oraz kulturalnym Poznania.
**
Presented elaboration consists of four thematic sections: (1) participation in social life those over 50 years of age, (2) the needs and expectations of Poznań residents over 50 year of life in health, (3) the needs and expectations of the inhabitants of Poznan over 50 year of life in the area of culture and art, and (4) needs and expectations of the inhabitants of Poznan over 50 years of age in the field of education. The report outlined a detailed analysis of each of these issues. The study has also been an attempt to create a typology of participation those over 50 year of life in the wider social and cultural life of Poznan.

Studia przypadku Zarządzania Rozwojem Lokalnym w 16 gminach Polski Wschodniej (Case Studies of Local Development Management in 16 Municipalities of Eastern Poland)

Research Reports
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Studia przypadku Zarządzania Rozwojem Lokalnym w 16 gminach Polski Wschodniej (Case Studies of Local Development Management in 16 Municipalities of Eastern Poland), Project „Kompetentna Gmina”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, 80pp. (unpublished report)
Publication year: 2010

A. Klimczuk, Studia przypadku Zarządzania Rozwojem Lokalnym w 16 gminach Polski Wschodniej (Case Studies of Local Development Management in 16 Municipalities of Eastern Poland), Project „Kompetentna Gmina”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, 80pp. (unpublished report)

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector)

Research Reports
Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka, Andrzej Klimczuk
B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152p.
Publication year: 2009

B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152pp.

Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku (The Activities of Cultural Institutions in the Opinion of the Bialystok Residents)

Research Reports
B. Kalinowska, I. Kiercul, A. Klimczuk
B. Kalinowska, I. Kiercul, A. Klimczuk, Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku (The Activities of Cultural Institutions in the Opinion of the Bialystok Residents), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białystok 2009, 28pp. (unpublished report)
Publication year: 2009

B. Kalinowska, I. Kiercul, A. Klimczuk, Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku (The Activities of Cultural Institutions in the Opinion of the Bialystok Residents), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białystok 2009, 28pp. (unpublished report)