List

Abstract

Prezentowane opracowanie składa się z czterech bloków tematycznych: (1) uczestnictwo w życiu społecznym osób powyżej 50. roku życia, (2) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze zdrowia, (3) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze kultury i sztuki oraz (4) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze edukacji. W raporcie przedstawiona została szczegółowa analiza każdego z wyżej wymienionych zagadnień. W ramach badania podjęto także próbę stworzenia typologii uczestnictwa osób powyżej 50. roku życia w szeroko rozumianym życiu społecznym oraz kulturalnym Poznania.
**
Presented elaboration consists of four thematic sections: (1) participation in social life those over 50 years of age, (2) the needs and expectations of Poznań residents over 50 year of life in health, (3) the needs and expectations of the inhabitants of Poznan over 50 year of life in the area of culture and art, and (4) needs and expectations of the inhabitants of Poznan over 50 years of age in the field of education. The report outlined a detailed analysis of each of these issues. The study has also been an attempt to create a typology of participation those over 50 year of life in the wider social and cultural life of Poznan.