Filter by type:

Sort by year:

The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging

Artykuły w pracach zbior.
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging, [in:] I.B. Bojanić, A. Erceg (eds.), Strategic Approach to Aging Population: Experiences and Challenges, J.J. Strossmayer University of Osijek, Osijek 2021, pp. 19-35.
Publication year: 2021

The paper presents the concept of the “silver economy” as an economic system related to population aging and underlines the features of this policy idea. The study first introduces the discourse and stages of constructing this system by international and national public policy actors in aging. Next, a critical analysis of the dimensions and areas of implementation and development of the silver economy as a policy concept was carried out as well as a review of its external and internal limitations. The conclusion contains proposals for further research directions.

The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks

Artykuły w pracach zbior.
Perelló, J., Klimczuk, A., Land-Zandstra, A., Vohland, K., Wagenknecht, K., Narraway, C., … Ponti, M.
Perelló, J., Klimczuk, A., Land-Zandstra, A., Vohland, K., Wagenknecht, K., Narraway, C., … Ponti, M. (2021). The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, … K. Wagenknecht (Eds.), The Science of Citizen Science (pp. 517–529). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_26
Publication year: 2021

This book is the culmination of the COST Action CA15212 Citizen Science to Promote Creativity, Scientific Literacy, and Innovation throughout Europe. It represents the final stage of a shared journey taken over the last 4 years. During this relatively short period, our citizen science practices and perspectives have rapidly evolved. In this chapter we discuss what we have learnt about the recent past of citizen science and what we expect and hope for the future.

Strategiczne szanse i zagrożenia - Polska w Unii Europejskiej w okresie 2021-2027

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Strategiczne szanse i zagrożenia - Polska w Unii Europejskiej w okresie 2021-2027, Gazeta SGH, 15.03.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/strategiczne-szanse-i-zagrozenia-polska-w-unii-europejskiej-w-okresie
Publication year: 2021

A. Klimczuk, Strategiczne szanse i zagrożenia – Polska w Unii Europejskiej w okresie 2021-2027, Gazeta SGH, 15.03.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/strategiczne-szanse-i-zagrozenia-polska-w-unii-europejskiej-w-okresie

Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych

Monografie
Grzegorz Gawron, Andrzej Klimczuk, Zofia Szweda-Lewandowska
G. Gawron, A. Klimczuk, Z. Szweda-Lewandowska, Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, 182s. https://doi.org/10.31261/PN.4035.
Publication year: 2021

Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej). Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych.

**

Starzenie się populacji, wzrost liczby ludności ogółem, migracje międzynarodowe i urbanizacja to cztery globalne trendy demograficzne, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w funkcjonowaniu i kierunkach rozwoju na wszystkich poziomach organizacyjnych – od globalnego i międzynarodowego, po od krajowego do regionalnego i lokalnego.
Zidentyfikowane zmiany w strukturze wieku stanowią istotne wyzwanie dla wszystkich społeczeństw. Dlatego proces ten jest szczególnie interesujący dla szerokich środowisk społecznych, politycznych i naukowych, które poprzez trwającą od co najmniej kilku dekad debatę publiczną starają się wyjaśnić i odpowiedzieć na obserwowane zmiany. Jednak interpretacja tej wzmożonej uwagi może przybrać charakter silnie dychotomiczny. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony dzięki powszechnemu zainteresowaniu procesem starzenia się, jego opisy zyskują perspektywę interdyscyplinarną, transdyscyplinarną i multidyscyplinarną. W efekcie proces starzenia przestaje mieć przed nami tajemnice, a zgromadzona wiedza rośnie, uzupełniając dotychczasowy obraz tego procesu o nowe, nieznane wcześniej twarze. Z drugiej jednak strony fakt, że proces starzenia pozostaje przedmiotem zwiększonego zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych posługujących się ich aparatem pojęciowym, skutkuje powstaniem wielowymiarowego, ale nie zawsze spójnego obrazu analizowanych fragmentów społecznej rzeczywistość. Ten wspólny interes przyczynia się do znacznego rozwarstwienia sfery definicji i interpretacji wykorzystywanej w opisach i próbach wyjaśnienia poruszanych kwestii.
Dlatego istotnym zadaniem świata nauki jest odpowiednie rozgraniczenie i skonfigurowanie (usystematyzowanie) zgromadzonej wiedzy, co powinno służyć rozwojowi możliwości jej zastosowania w praktyce. Jest to tym ważniejsze, że obserwowana dynamika procesu starzenia determinuje konieczność nieustannego aktualizowania i weryfikowania podejmowanych analiz oraz odniesienia ich do tych już wpisanych w naukowej interpretacji zachodzących zmian. Stąd pomysł na przygotowanie prezentowanego tomu, którego głównym celem badawczym była próba zestawienia wybranych koncepcji, modeli, koncepcji i teorii funkcjonujących w obiegu naukowym w obszarze tematycznym utożsamianym z aktywnością i aktywizacją osób starszych oraz polityka publiczna wobec starzejącej się populacji. Opracowanie ma charakter poglądowy i teoretyczny, gdyż zostało oparte na przeglądzie literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej), przeglądzie ekspertyz i analiz przygotowanych na zlecenie instytucji krajowych i międzynarodowych, a także aktach prawnych i innych dokumentach, których zapisy okazały się pomocne w przeprowadzonych analizach.
Treść tego tomu odpowiada trzem postawionym pytaniom badawczym. Po pierwsze, dokonując ogólnego opisu procesu starzenia się ludności (wskazując na jego główne determinanty i obserwowaną dynamikę), podjęto próbę zidentyfikowania najbardziej krytycznych konsekwencji i wyzwań związanych z obserwowanymi zmianami struktury wieku w skali globalnej oraz poszczególne społeczeństwa. Po drugie, podjęto próbę wskazania fundamentalnych różnic znaczeniowych i wynikających z tego implikacji stosowania różnych pojęć dotyczących opisu i stymulacji aktywności, produktywności i integracji społecznej osób w niemobilnym wieku produkcyjnym i starszym. Po trzecie, skupiono się na ustaleniu, jakie są rekomendacje dla polityki publicznej wobec starzenia się społeczeństwa ze względu na obecność w obiegu naukowym i eksperckim wielu interpretacji zmian związanych z powstawaniem postindustrialnej polityki społecznej. Ostatecznie struktura prezentowanego opracowania składa się z części – rozdziałów – przygotowanych w taki sposób, aby z jednej strony stanowiły spójny zbiór weryfikujący i systematyzujący koncepcje i interpretacje zagadnień występujących w literaturze, a na temat z drugiej strony wyraźnie pokazują czytelnikowi, zgodnie z akceptacją autorów, jedną z możliwych krytycznych ścieżek analizy.
Rozdział pierwszy jest swoistym wprowadzeniem do omawianych zagadnień, gdyż jego zadaniem jest zapoznanie czytelnika z interpretacjami podstawowych pojęć funkcjonujących w literaturze, takich jak starzenie się, starość, długowieczność, ale także odniesienie do kategorii osób nieruchomych w wieku produkcyjnym lub osób starszych w perspektywie cyklu życia. Zidentyfikowane w ten sposób ramy teoretyczne, koncepcyjne, utożsamiane z procesem starzenia się ludności, uzupełniono o prezentację danych demograficznych agregowanych na różnych poziomach ogólności, które odnoszą się do wybranych wskaźników i miar wykorzystywanych w analizie statystycznej omawianego procesu. W ten sposób uzyskano pożądany efekt wielowymiarowości, zarówno pod względem rozważań teoretycznych, jak i pod względem prezentacji rozkładów statystycznych odzwierciedlających specyfikę dynamiki starzenia się widoczną w Unii Europejskiej (UE) i Polsce.
Rozdział drugi w całości koncentruje się na zdefiniowaniu pojęć aktywności, aktywizacji, produktywności, a także integracji społecznej i zawodowej osób w wieku bezruchu i osób starszych. Dlatego czytelnik znajdzie w niej krytyczny przegląd literatury, który także daje szansę na uzyskanie informacji o związkach między wspomnianymi zagadnieniami. Ich istotnym uzupełnieniem jest także odniesienie do koncepcji produktywności osób starszych i obserwowanych zmian interpretacyjnych tego zagadnienia, przejawiających się jakościowym rozszerzeniem płaszczyzn tematycznych, które składają się na jej ramy koncepcyjne.
W rozdziale trzecim autorzy podjęli próbę przedstawienia zróżnicowania koncepcji polityki publicznej wobec starzenia się. Dzięki temu czytelnik może zapoznać się z obecnymi w literaturze przedmiotu interpretacjami dotyczącymi wpływu zmian demograficznych i innych uwarunkowań na postindustrialną politykę społeczną. W tym miejscu autorzy skupiają się więc m.in. na koncepcjach aktywnej, spójnej i inwestycyjnej polityki społecznej realizowanej w kontekście procesu starzenia się, ale także na odniesieniach do wybranych koncepcji pobudzania aktywizacji społecznej i zawodowej osób w wieku niemobilnym i osób starszych. Chodzi przede wszystkim o społeczny aspekt produktywności, którego analizy, zwłaszcza na początku XXI wieku, przyczyniły się do pewnego rodzaju restytucji, prawie zapomnianej koncepcji koprodukcji. Odnosząc zawarte w literaturze rozważania koncepcyjne dotyczące tego zjawiska występującego i rozwijającego się w ramach usług publicznych do problemu starzenia się społeczeństwa, autorzy przedstawili także srebrną (senioralną) adaptację koprodukcji. Cała publikacja kończy się analizą koncepcji przygotowania do długowieczności oraz potencjalnego zastosowania narzędzi ekonomii behawioralnej w polityce publicznej dotyczącej długowieczności.
Na całym świecie rośnie populacja osób, które osiągnęły wiek 65 lat, a wśród nich rośnie również liczba osób najstarszych i stulatków. W krajach takich jak Włochy, Szwecja, Niemcy i Japonia osoby w wieku powyżej 65 lat w pierwszej ćwierci XXI wieku będą stanowić jedną trzecią populacji. Przedstawione w publikacji dane statystyczne wskazują na radykalną zmianę struktury wieku ludności w ostatnich dziesięcioleciach, która dotyczy przede wszystkim mieszkańców krajów UE. Choć ludność Polski nie należy do najstarszych wśród członków tej społeczności, to proces starzenia się jest na tyle zaawansowany, że pojawiają się różne wyzwania, nie tylko w zakresie rynku pracy czy zabezpieczenia społecznego, ale także organizacji opieki nad osobami starszymi jako ich udział i zaangażowanie w życie społeczno-gospodarcze.
Tak dynamicznie postępujący proces starzenia się jest wyzwaniem dla współczesnych i przyszłych pokoleń, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Zmiany wywołane wydłużaniem się życia ludzkiego, a zwłaszcza ich szybkie tempo, wymagają nowego spojrzenia na role osób starszych w życiu społeczno-gospodarczym. Przedstawione w tej publikacji koncepcje dotyczące aktywności, produktywności i integracji osób starszych, rozwijania ich potencjału i włączania ich do głównego nurtu życia społecznego mogą ułatwić projektowanie, konstruowanie, a następnie wdrażanie polityk publicznych skierowanych do osób starszych. Przedstawione dane dotyczące zmian w strukturze ludności według wieku powinny być także podstawą do tworzenia polityk publicznych i projektowania w ich ramach działań. W dobie szybko starzejącej się populacji, spadku zasobów pracy, wzrostu liczby i odsetka osób starszych i najstarszych w kohorcie konieczne jest nie tylko rozpoznanie ich potencjału – ale także podjęcie działań przygotuj się na starość. Starość należy projektować zarówno na poziomie pojedynczych jednostek, jak i całych społeczności. Podstawą przygotowania do starości i podejmowania działań na rzecz osób starszych powinno być uznanie podmiotowości tych osób i włączenie ich w kreowanie polityk publicznych i koprodukcję usług publicznych. Istotnym czynnikiem, który powinien wpływać na kształt tworzonej polityki, jest niejednorodność populacji starszej. Zróżnicowanie tej społeczności pod względem cech socjodemograficznych generuje niepodważalną legitymację do planowania i podejmowania całego spektrum działań dostosowanych do płci, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, statusu rodzinnego, ekonomicznego itp. bezpośrednich beneficjentów realizowanych programów.
Wieloaspektowe i wielokierunkowe zmiany spowodowane zmianami struktury wiekowej populacji wymuszają adaptację zarówno jednostek, jak i zbiorowości. Stanowi więc uzasadnienie do poszukiwania nowych rozwiązań i odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. Jedną z nich jest ubytek siły roboczej, wynikający z niskiego współczynnika dzietności, a co za tym idzie trudności z zaspokojeniem popytu na pracę. W konsekwencji problemy rynku pracy spowalniają gospodarkę i ograniczają wpływy do budżetu państwa. Wzrost współczynnika obciążenia demograficznego spowoduje w przyszłości większe obciążenie finansowe osób w wieku produkcyjnym. Wyczerpanie się siły roboczej spowoduje niedobór pracowników w niektórych branżach. Koncepcje przedstawione w tej publikacji są odpowiedzią na te wyzwania. Począwszy od aktywizacji i integracji osób starszych do współpracy i zaangażowania osób starszych we współtworzenie usług publicznych. Idee te zwracają uwagę na potencjał osób starszych i wskazują na możliwości jego wykorzystania. Z jednej strony działania skierowane do osób w wieku emerytalnym mają na celu zachęcenie ich do pozostania na rynku pracy i aktywności zawodowej. Z drugiej strony należy zauważyć, że zmiany demograficzne przyczyniły się do wydłużenia czasu życia w postprodukcji. Przeciętna kobieta, która zacznie pobierać emeryturę w Polsce, otrzyma ją na około 24 lata, a mężczyzna na prawie 16 lat (na długość tego okresu, oprócz nadmiernej śmiertelności mężczyzn, wpływa również wcześniejsze przejście na emeryturę kobiety i pięć lat wyższy wiek emerytalny dla mężczyzn). Oznacza to, że część starszej populacji cieszy się dobrym zdrowiem i sprawnością w pierwszej fazie starości. Często są to osoby chętne i gotowe do kontynuowania pracy zarobkowej, a także do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego ważne jest właściwe wykorzystanie potencjału osób starszych i dostosowanie działań zarówno do ich potrzeb, jak i do całej populacji. Koncepcje przedstawione w niniejszej publikacji mają na celu ukazanie możliwości zaangażowania kapitału osób starszych (w tym kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego), jakim dysponują na rzecz społeczności oraz przełamanie stereotypu osób starszych jako osób nieproduktywnych lub mało produktywnych.
Omówione w niniejszej publikacji koncepcje polityki publicznej dotyczące starzenia się ludności, których wspólną podstawą jest koordynacja działań różnych aktorów życia społecznego, tj. samych obywateli, przedsiębiorców, związków zawodowych, władz publicznych, organizacji pozarządowych i mediów, zakładają utrzymanie aktywności i aktywizację osób w wieku przedemerytalnym i osób starszych. Głównym zadaniem stojącym przed starzejącymi się społeczeństwami jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, marginalizacji ich potrzeb i pozycji oraz włączenie ich w główny nurt życia społecznego. Omówione koncepcje, poprawnie przełożone na konkretny plan działania lub strategię, mogą przyczynić się do realizacji tych zadań.
Działania z zakresu aktywizacji i integracji społecznej należy kierować także do najstarszych seniorów. “Najstarsi” to kategoria społeczna, która jest często pomijana w działaniach aktywizacyjnych podejmowanych przez władze publiczne i organizacje pozarządowe. Jeśli działania skierowane są do tej grupy, to głównie koncentrują się na pomocy w postaci usług opiekuńczych świadczonych w gminie lub w placówce sprawującej całodobową opiekę. Tymczasem grupa najstarszych seniorów powinna być także przedmiotem działań aktywizacyjnych. Oczywiście ich celem nie będzie aktywizacja zawodowa, ale aktywizacja społeczna. Niedostrzeganie potrzeb najstarszych seniorów wiąże się z “niewidzialnością” (brakiem aktywnego uczestnictwa) tej grupy wiekowej w przestrzeni publicznej i tym samym ignorowaniem jej jako niewielkiej liczby. Jednak przedstawione dane demograficzne wyraźnie wskazują na wzrost subpopulacji osób najstarszych. Zatem, zgodnie z koncepcjami zdrowego starzenia się, aktywnego starzenia się i starzenia produktywnego, jednostki powinny przygotować się do ostatniej fazy życia. Jednak ważne jest również, aby przygotować się na długowieczność. Coraz więcej zwolenników zyskuje również koncepcja kreatywnego starzenia się, ponieważ dostrzega zmiany technologiczne zachodzące w otaczającej rzeczywistości, ignorowane przez idee aktywnego starzenia się i produktywnego starzenia się. Uznanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, które mogą wspierać starzejącą się populację i wypełniać luki wynikające ze zmian w rodzinie i rosnącej samotności osób starszych, jest kluczem do zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych.
Przedstawione w publikacji zmiany struktury demograficznej oraz procesy zachodzące na rynkach pracy stanowią jedną z fundamentalnych przesłanek kształtowania odpowiedzialnych polityk publicznych w XXI wieku. Wyzwania wynikające z tych zmian można skutecznie stawić czoła, jeśli spojrzymy na społeczeństwo całościowo, pamiętając o różnorodności osób, które je tworzą.
Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców i studentów zajmujących się tematyką starzenia się społeczeństwa, starości i osób starszych, jak i do coraz szerszego grona praktyków zainteresowanych tą problematyką, w tym polityków i decydentów, przedstawicieli służb publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. Autorzy mają nadzieję, że przedstawione wyniki przeprowadzonej kwerendy okażą się pomocne dla czytelnika zarówno w definiowaniu ram koncepcyjnych rozważanych zagadnień, jak i w próbach adaptacji i realizacji założeń koncepcji przytoczonych w realiach życia społecznego określonych społeczności. Zatem wartością dodaną prezentowanego tomu będzie systemowa waloryzacja starości, która – podobnie jak we wcześniejszych fazach życia człowieka – powinna służyć dalszemu rozwojowi i samorealizacji.

Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Fakty i mity pandemii COVID-19

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2021). Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Fakty i mity pandemii COVID-19 (Knowledge-based Public Policy: Facts and Myths of the COVID-19 Pandemic). Retrieved from https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/polityka-publiczna-oparta-na-wiedzy-i-faktach-fakty-i-mity-pandemii%0A
Publication year: 2021

Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka (The COVID-19 Pandemic from the Perspective of Risk Theory)

Artykuły w pracach zbior.
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka, [in:] A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (eds.), Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, Elipsa, Warszawa 2021, pp. 34-56. https://doi.org/10.33896/978-83-8017-379-8.2.
Publication year: 2021

Artykuł zawiera przegląd wybranych powiązań pandemii COVID-19 z teoriami ryzyka. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące przygotowania i mobilizowania sieci podmiotów polityki publicznej do wspólnych działań w warunkach niepewności. W dalszej części omówiono zagadnienie gotowości na ryzyko wystąpienia pandemii i jej zwalczania. Następnie przedstawiono wybrane możliwe efekty społeczne, gospodarcze i polityczne pandemii COVID-19. W podsumowaniu wskazane zostały rekomendacje dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi na dalszych etapach rozwoju pandemii i w okresie po pandemii oraz propozycje dalszych kierunków badań.
**
The article presents an overview of selected connections of the COVID-19 pandemic with risk theories. The study first explores the basic concepts of preparing and mobilizing networks of public policy actors to act together under conditions of uncertainty. The following section discusses the pandemic risk preparedness and fighting. Then, selected possible social, economic and political effects of the COVID-19 pandemic are discussed. In summary, recommendations regarding the public management in the further stages of the pandemic development and in the post-pandemic period were indicated, as well as proposals for further research directions.

A. Klimczuk, Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka, [in:] A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (eds.), Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 – wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, Elipsa, Warszawa 2021, pp. 34-56. https://doi.org/10.33896/978-83-8017-379-8.2.

Cykl seminarium online Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Pandemia a polityka gospodarcza wobec MŚP

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Cykl seminarium online Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Pandemia a polityka gospodarcza wobec MŚP, Gazeta SGH, 15.03.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/cykl-seminarium-online-polityka-publiczna-oparta-na-wiedzy-i-faktach
Publication year: 2021

A. Klimczuk, Cykl seminarium online Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Pandemia a polityka gospodarcza wobec MŚP, Gazeta SGH, 15.03.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/cykl-seminarium-online-polityka-publiczna-oparta-na-wiedzy-i-faktach

Workshop report: Creating a citizens’ information pack on ethical and legal issues around ICTs: what should be included?

Inne opracowania
Asine, J., Baibarac-Duignan, C., Broglio, E., Castańeda, A., Feord, H., Freyburg, L., … Berti Suman, A.
Asine, J., Baibarac-Duignan, C., Broglio, E., Castańeda, A., Feord, H., Freyburg, L., … Berti Suman, A. (2020). Workshop report: Creating a citizens’ information pack on ethical and legal issues around ICTs: what should be included? Berlin: European Citizen Science Association. Retrieved from https://www.panelfit.eu/wp-content/uploads/2020/06/Workshop-report-Creating-a-citizens-information.pdf
Publication year: 2020

The aim of this workshop was to ask potential end-users of the citizens’ information pack on legal and ethical issues around ICTs (i.e. citizens and citizens’ groups) the following questions: What is your knowledge of the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), and what actions have you taken in response to these regulations? What challenges are you experiencing in ensuring the protection and security of your project data, and compliance with the GDPR, within existing data management processes/systems? What information/tools/resources do you need to overcome these challenges? What are the best formats/channels for receiving, sharing and acting upon this information? What is the most appropriate structure/format(s) for the citizens’ information pack?

Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging

Artykuły w encyklopediach
Felix, Jorge; Klimczuk, Andrzej
Felix, J., & Klimczuk, A. (2020). Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging. In D. Gu & M. E. Dupre (Eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (pp. 1–8). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_242-1
Publication year: 2020

Social entrepreneurship is usually understood as an economic activity which focuses at social values, goals, and investments that generates surpluses for social entrepreneurs as individuals, groups, and startups who are working for the benefit of communities, instead of strictly focusing mainly at the financial profit, economic values, and the benefit generated for shareholders or owners. Social entrepreneurship combines the production of goods, services, and knowledge in order to achieve both social and economic goals and allow for solidarity building. From a broader perspective, entities that are focused on social entrepreneurship are identified as parts of the social and solidarity economy. These are, for example, social enterprises, cooperatives, mutual organizations, self-help groups, charities, unions, fair trade companies, community enterprises, and time banks. Social innovation is a key element of social entrepreneurship. Social innovation is usually understood as new strategies, concepts, products, services, and organizational forms that allow for the satisfaction of needs. Such innovations are created in particular in the contact areas of various sectors of the social system. For example, these are spaces between the public sector, the private sector, and civil society. These innovations not only allow the solving of problems but also extend possibilities for public action.

Seminarium online: Polska i świat po pandemii: sprawne zarządzanie państwem i społeczeństwem

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: sprawne zarządzanie państwem i społeczeństwem, Gazeta SGH, 11.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-sprawne-zarzadzanie-panstwem.
Publication year: 2020

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: sprawne zarządzanie państwem i społeczeństwem, Gazeta SGH, 11.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-sprawne-zarzadzanie-panstwem.

Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Rozwój i kultura

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Rozwój i kultura, Gazeta SGH, 08.06.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-rozwoj-i-kultura.
Publication year: 2020

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Rozwój i kultura, Gazeta SGH, 08.06.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-rozwoj-i-kultura.

Seminarium online: Polska i świat po pandemii: nastroje społeczno-gospodarcze

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: nastroje społeczno-gospodarcze, Gazeta SGH, 27.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-nastroje-spoleczno.
Publication year: 2020

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: nastroje społeczno-gospodarcze, Gazeta SGH, 27.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-nastroje-spoleczno.

Seminarium online: Polska i świat po pandemii: kryzys edukacyjny – oświata i szkolnictwo wyższe

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: kryzys edukacyjny – oświata i szkolnictwo wyższe, Gazeta SGH, 18.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-kryzys-edukacyjny-oswiata-i.
Publication year: 2020

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: kryzys edukacyjny – oświata i szkolnictwo wyższe, Gazeta SGH, 18.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-kryzys-edukacyjny-oswiata-i.

Seminarium online: Polska i świat po pandemii: koszty społeczne i solidarność społeczna

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: koszty społeczne i solidarność społeczna, Gazeta SGH, 04.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-koszty-spoleczne-i.
Publication year: 2020

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: koszty społeczne i solidarność społeczna, Gazeta SGH, 04.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-koszty-spoleczne-i.

Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić? (Webinar: Poland and the World After the Pandemic: Can the Polish Healthcare System Be Healed?)

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić?, Gazeta SGH, 03.06.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-czy-polski-system-ochrony.
Publication year: 2020

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić?, Gazeta SGH, 03.06.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-czy-polski-system-ochrony.

Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population

Monografie
Klimczuk, Andrzej; Tomczyk, Łukasz
Klimczuk, A., & Tomczyk, Ł. (Eds.). (2020). Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population. Lausanne: Frontiers Media. https://doi.org/10.3389/978-2-88963-620-4
Publication year: 2020

In recent years we may observe increasing interest in the development of social innovation both regarding theory as well as the practice of responding to social problems and challenges. One of the crucial challenges at the beginning of the 21st century is population ageing. Various new and innovative initiatives, programs, schemes, and projects to respond to negative consequences of this demographic process are emerging around the world. However, social theories related to ageing are still insufficiently combined with these new practices, social movements, organisational models, and institutions. Many scholars are still using notions and tools from classical theories of social gerontology or the sociology of ageing such as disengagement theory, activity theory, and successful and productive ageing. Such theories do not sufficiently explain ageing in the context of, for example, a broad use of the information and communications technologies (ICTs) including robotics and automation, new healthcare and long-term care models, advancements in the development and governance of age-friendly environments, and public engagement of older adults into co-production of services delivered by public, private, non-governmental as well as non-formal entities.

Organic Agriculture

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena
Klimczuk, A., & Klimczuk-Kochańska, M. (2020). Organic Agriculture. In S. Romaniuk, M. Thapa, & P. Marton (Eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies (pp. 1–7). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_480-1
Publication year: 2020

Consumers are increasingly aware of the health- and safety-related implications of the food which they can buy in the market. At the same time, households have become more aware of their environmental responsibilities. Regarding the production of food, a crucial and multifunctional role is played by agriculture. The way vegetables, fruits, and other crops are grown and how livestock is raised has an impact on the environment and landscape. Operations performed by farmers, such as water management, can be dangerous for the soil and the whole ecosystem. Consequently, there is a search for natural ways of sustaining the impact of agriculture on the environment. In this context, one of the most popular ideas is organic agriculture. In the literature on the subject, there are many concepts that some authors consider to be synonymous even as others argue that these terms are not interchangeable. There is, for example, “organic agriculture,” “alternative agriculture,” “sustainable agriculture,” “ecological agriculture,” “biological agriculture,” “niche farming,” “community-supported agriculture,” and “integrated pest management.” Very often, techniques and products related to organic agriculture are described by marketing experts with the use of abbreviations such as “bio” and “eco.” Products with such markings and labels are increasingly popular in stores that often give them separate shelves for their sale. Despite the higher price compared to conventional products, they are increasingly sought by consumers. The entry examines the various impacts of organic agriculture with a view to these trends.

Nastroje społeczne w dół. Czego w postpandemicznej rzeczywistości obawiamy się najbardziej? (Social Moods Are Down: What Are We Most Afraid of in Post-pandemic Reality?)

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2020). Nastroje społeczne w dół. Czego w postpandemicznej rzeczywistości obawiamy się najbardziej? (Social Moods Are Down: What Are We Most Afraid of in Post-pandemic Reality?). Retrieved from https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/nastroje-spoleczne-w-dol-czego-w-postpandemicznej-rzeczywistosci-obawiamy-sie-najbardziej
Publication year: 2020

A. Klimczuk, Nastroje społeczne w dół. Czego w postpandemicznej rzeczywistości obawiamy się najbardziej?, Gazeta SGH, 27.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/nastroje-spoleczne-w-dol-czego-w-postpandemicznej-rzeczywistosci-obawiamy-sie-najbardziej.

Financial Gerontology

Artykuły w encyklopediach
Selecky, Erik; Klimczuk, Andrzej
Selecky, E., & Klimczuk, A. (2020). Financial Gerontology. In D. Gu & M. E. Dupre (Eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (pp. 1–5). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_192-1
Publication year: 2020

Financial gerontology can be defined as investigating relations between finances and aging. Authors such as Neal E. Cutler, Kouhei Komamura, Davis W. Gregg, Shinya Kajitani, Kei Sakata, and Colin McKenzie (Kajitani et al. 2017) affirm that financial literacy is an effect of aging with concern about the issue of finances, as well as stating that it is the effect of longevity and aging on economies or the financial resilience of older people.

Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population

Artykuły w czasopismach
Klimczuk, Andrzej; Tomczyk, Łukasz
Klimczuk, A., & Tomczyk, Ł. (2020). Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population. Frontiers in Sociology, 5, 1–6. https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00006
Publication year: 2020

Gerontology together with its subfields, such as social gerontology (sociology of ageing), geragogy, educational gerontology, political gerontology, environmental gerontology, and financial gerontology, is still a relatively new academic discipline that is currently intensively developing, expanding research fields and combining various theoretical and practical perspectives. The interdisciplinarity, transdisciplinarity, and multidisciplinarity of research on ageing and old age, despite its vast thematic, methodological and theoretical diversity, have a common denominator, which is the focus of research work on improving the quality of life of older people (see Fabiś et al., 2015). It is the concern for the components of quality of life such as welfare and well-being as well as focus on learning about phenomena conditioning successful ageing that has become motivators and premises hidden or visible in many texts included in the Research Topic “Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.” The Research Topic that we are presenting to our readers is unique not only because of its size but above all because of its novelty and social involvement, visible in the content of individual chapters. The presented collection includes 17 articles prepared in total by 76 authors from the following countries: China, Finland, Germany, Ghana, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom, and the United States. Two journals were combined with this Research Topic: “Frontiers in Public Health” and “Frontiers in Sociology.” The presented Research Topic contains seven types of articles covering: two community case studies (Brown et al.; Pinzón-Pulido et al.), eight original research articles (Berde; Bjursell; Dovie; Senior; Spinelli et al.; Stypińska et al.; Wanka; Zhang and Yang), two perspective articles (Aoo et al.; Piel and Robra), one hypothesis and theory paper (Toczyski et al.), one policy and practice review (Tziraki-Segal et al.), one methods article (Ramovš et al.), and two book reviews (Cieśla; Leszko). The rationale to start work on this set of texts was the desire to continue and deepen the research analyses of the editors of this set, which concern the development of social innovations for the ageing population as well as changes of public policy on ageing (the ageing policy) (see Klimczuk, 2015, 2017; Tomczyk and Klimczuk, 2015). This Research Topic deals with topics covering issues such as social learning, intergenerational transmission, senior entrepreneurship, creative content creation by older adults, care services, raising the independence of older people in their living environments, dementia challenges, the image of the older generation in local social policies, new trends in qualitative research on old age, strategies for dealing with chronic diseases, the use of digital tools in health education, the silver economy/longevity economy, age-friendly environments, the diversity of structures and social services, preparation for old age, and food safety. The wide variety of submitted texts shows several selected and, according to the authors, current challenges that contemporary seniors have to face. The articles comprising this Research Topic are organized according to five themes.

Area Agencies on Aging

Artykuły w encyklopediach
Perkins, Fatima; Klimczuk, Andrzej
Perkins, F., & Klimczuk, A. (2020). Area Agencies on Aging. In D. Gu & M. E. Dupre (Eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (pp. 1–5). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_219-1
Publication year: 2020

An area agency on aging (AAA) is a public or private nonprofit organization designated by the state to address the needs and concerns of all older persons at the regional and local levels in the United States (Administration for Community Living (ACL) 2019). AAAs have a successful history of developing, coordinating, and implementing comprehensive networks of services and programs that enrich communities and the lives of older adults. AAAs were established through a provision of the Older Americans Act (OAA 1965), which was signed into law by President Lyndon B. Johnson. Specifically, AAAs were created with the 1973 reauthorization of the OAA. AAAs create the infrastructure to execute comprehensive long-term support services that ensure the independence of older adults.

Understanding our political nature: How to put knowledge and reason at the heart of political decision-making

Inne opracowania
Mair, D., Smillie, L., La Placa, G., Schwendinger, F., Raykovska, M., Pasztor, Z., & van Bavel, R.
Mair, D., Smillie, L., La Placa, G., Schwendinger, F., Raykovska, M., Pasztor, Z., & van Bavel, R. (2019). Understanding our political nature: How to put knowledge and reason at the heart of political decision-making. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/374191
Publication year: 2019

Trust in Food

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena
Klimczuk, A., & Klimczuk-Kochańska, M. (2019). Trust in Food. In D. M. Kaplan (Ed.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (pp. 2380–2386). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_630-1
Publication year: 2019

Trust is important in the food sector. This is primarily because households entrust some of the tasks related to food preparation to food processors. The public is concerned about pesticides, food additives, preservatives, and processed foods that may harbor unwanted chemicals or additives. After numerous food scandals, consumers expect food processing industries and retailers to take responsibility for food safety. Meanwhile, the food industry focuses on profit growth and costs reduction to achieve higher production efficiency and competitiveness. It means that they introduce innovations, such as new production methods, processing techniques, and additives. Consumers have to delegate the responsibility for ensuring food safety to food producers, retailers, and regulatory authorities who ensure that the foods are safe, healthy, and pose no risks. For consumers, trusting these actors can reduce feelings of uncertainty. It is helpful for companies to be responsible for their activities through transparency and traceability. In turn, the food industry tries to gain consumers’ trust by providing objective information, such as ranked brands or labels on food packages.

Policy Brief on Age Management: Ergonomic aspects and health interventions for older workers

Inne opracowania
Bediova, M., Krejcova, A., Cerny, J., Klimczuk, A., & Mikus, J.
Bediova, M., Krejcova, A., Cerny, J., Klimczuk, A., & Mikus, J. (2019). Policy Brief on Age Management: Ergonomic aspects and health interventions for older workers. COST Action IS1409: Gender and Health Impacts of Policies Extending Working Life, Policy Brief 5. Galway. Retrieved from http://genderewl.com/wp-content/uploads/2019/03/COST_Policy5_AgeManagement2_proof4.pdf
Publication year: 2019

Globally, the population is ageing, which has serious consequences for businesses. The prosperity of companies is crucially dependent on the ability to effectively manage their employees, including older workers. Best practice in age management is defined as those measures that combat age barriers and/or promote age diversity. These measures may entail specific initiatives aimed at particular dimensions of age management; they may also include more general employment or human resources policies that help to create an environment in which individual employees can achieve their potential without being disadvantaged by their age (Walker, 1999). Promoting early retirement is generally not encouraged. Companies now have to encourage longer working lives. Much needs to be done to ensure that work remains a positive experience for workers throughout their career trajectories, and it does not damage their health. It has been found by studies that health is significantly related to retirement timing (both planned and unplanned) (Goyer, 2013, Adams et al., 2014), influences work performance (Merrill et al., 2012; Ilmarinen, 2009), and health-related organisational policies can positively influence employee retention (Towers, 2005). The major contemporary challenges to health at work are those associated with the way work, and work organisations are designed and managed. This is especially true for older workers. A comprehensive and effective approach towards age management can be very beneficial for them. How should companies implement age management? Some possible ways are set out in this policy brief below, which focuses on best practices in age management regarding ergonomic aspects and health interventions for older workers at an organisational level. The intention is to discuss the current situation and to illustrate some organisational techniques in selected countries. This policy brief can serve as an inspiration for, among others, companies and policymakers. Recommendations for successful practice are included. In total, this policy brief covers 8 COST member countries (the Czech Republic, Finland, Germany, the Netherlands, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom) to give a glimpse of the current situation of best practice in age management and show how companies in various states deal with ergonomic aspects, health interventions and the ageing of their labour force.

New Economy, Food, and Agriculture

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena
Klimczuk, A., & Klimczuk-Kochańska, M. (2019). New Economy, Food, and Agriculture. In D. M. Kaplan (Ed.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (pp. 1893–1898). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_629-1
Publication year: 2019

Consumers are becoming increasingly more informed about food systems and are interested not only in healthy, safe, and tasty food but also sustainable production, animal welfare, climate changes, and food waste. Consumers are also more focused on changing their lifestyle related to improved health knowledge and nutrition education (Timmer 2005). Maxwell and Slater (2004) have proposed criteria to evaluate food systems, including nutrition and health, rights and influence, security, sustainability, equality, and social inclusion. The authors also point out that the primary international institutions in the food value chain are not only the Food and Agriculture Organization and World Health Organization but also United Nations Industrial Development Organization, International Labour Organization, and World Trade Organization. The emerging trends in the food system are features of the {\dq}new economy.{\dq} This term describes the outcome of the transition from production- and manufacturing-based economy to a service-based or post-industrial economy at the end of the twentieth century. The traditional production factors such as cheap labor, land, and raw materials lose their importance in generating profits and competitiveness. The key is understanding of food consumer demand, knowledge of food industry and agriculture employees based on creativity, and flexibility of processes of production.

Innovation in Food and Agriculture

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena
Klimczuk, A., & Klimczuk-Kochańska, M. (2019). Innovation in Food and Agriculture. In D. M. Kaplan (Ed.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (pp. 1635–1641). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_628-1
Publication year: 2019

Innovation means change. In a case of food and agriculture, it can be the application of new proposals for raw material processing technology, packaging of products, new food additives, and new agricultural technologies. Innovation may lead to reducing or preventing adverse changes caused by microorganisms, oxidation of food ingredients, and enzymatic and nonenzymatic reactions, as well as ensuring safety by inhibiting the development of some pathogenic microorganisms. Change can also provide healthier and more nutritious food. The food is tastier because of the prevention of adverse qualitative changes in food composition, including organoleptic changes, and changes in the perception and pleasures from eating food. In addition, crops can be more abundant thanks to reduced exposure to diseases, adapted agricultural treatments, or higher resistance to changing weather conditions.

Creativity, an Essential Condition for the Development of Smart and Age-friendly Cities and Communities

Inne opracowania
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Creativity, an Essential Condition for the Development of Smart and Age-friendly Cities and Communities, Journal of Brief Ideas, 04.02.2019, https://doi.org/10.5281/zenodo.3236948
Publication year: 2019

A. Klimczuk, Creativity, an Essential Condition for the Development of Smart and Age-friendly Cities and Communities, Journal of Brief Ideas, 04.02.2019, https://doi.org/10.5281/zenodo.3236948

Core-Periphery Model

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena
Klimczuk, A., & Klimczuk-Kochańska, M. (2019). Core-Periphery Model. In S. Romaniuk, M. Thapa, & P. Marton (Eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies (pp. 1–8). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_320-1
Publication year: 2019

Core-periphery imbalances and regional disparities figure prominently on the agenda of several disciplines, which result from their enormous impact on economic and social development around the world. In sociology, international relations, and economics, this concept is crucial in explanations of economic exchange. There are few countries that play a dominant role in world trade (sometimes described as the “Global North”), while most countries have a secondary or even a tertiary position in world trade (the “Global South”). Moreover, when we are discussing global, continental, regional, and national economies, we can present regions and even smaller territorial units (such as subregions, provinces, districts, or counties) which have higher wages than some underdeveloped areas within the same larger area in focus. Such regional inequalities and injustices are the main themes of the core-periphery model, which focuses on tendencies of economic activities to concentrate around some pivotal points. It seeks to explain the spatial inequalities or imbalances observable on all levels or scales by highlighting the role of horizontal and vertical relations between various entities from the level of towns and cities to the global scale. The existence of a core-periphery structure implies that in the spatial dimension (space and place), the socioeconomic development is usually uneven. From such a geographical perspective, the regions known as the “core” are advanced in various areas, while other regions described as the “periphery” serve as a social, economic, and political backstages, backyards, and supply sources or – in some cases – are even subject to degradation and decline. Furthermore, the level of development has a negative correlation with distance from the core. The economies of the states that have gone through various stages of development at the earliest and with the fastest pace have become wealthy core regions and growth poles. Those countries and regions where these processes have been slower become or remain the poor periphery.

Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts

Monografie
Tomczyk, Łukasz; Klimczuk, Andrzej
Tomczyk, Ł., & Klimczuk, A. (Eds.). (2019). Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. https://doi.org/10.24917/9788395373718
Publication year: 2019

We provide to readers the 11th volume of the “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology” series. We are delighted to announce that the presented study is the result of the work of scientists from seven countries: Austria, China, Ghana, Hungary, Japan, Poland, and Russia. This international collection of texts is part of the global discourse on the determinants of adult education and the functioning of people in late adulthood. The 11th volume is a collection of research results that show both the positive and negative dimensions of ageing through the prism of research experience from various geographical and cultural areas. The researchers invited to the presented volume tried to illustrate the issues assigned to the following topics: ageing with dignity; retirement age; assumptions and conditions resulting from living in the home; the relationship between challenges concerning life expectancy and needs; care and ageing services; and foundations and potential changes in pension systems. The research results presented in this volume have a common denominator, which is caring for the quality of life of the older people regardless of their place of residence. Thus, the study “Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts” brings new insights from scientists who scrupulously characterize the complexity of processes that affect the positive and negative conditions of functioning in old age, which is a mosaic of various nuances. Inviting readers to familiarize themselves with the content of the monograph, we would like to thank the reviewers who contributed to the improvement of the quality of the texts and open new fields for participation in further joint publishing projects.

Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II

Inne opracowania
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II, “Newsletter of the Research Network Ageing in Europe”, Winter 2019, Issue 24, pp. 3-4, https://www.ageing-in-europe.net/images/newsletter24.pdf.
Publication year: 2019

A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II, “Newsletter of the Research Network Ageing in Europe”, Winter 2019, Issue 24, pp. 3-4, https://www.ageing-in-europe.net/images/newsletter24.pdf.

Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych (Public Policy on Ageing: A Review of the Concepts and Theoretical Approaches)

Artykuły w czasopismach
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2018). Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych. Studia z Polityki Publicznej, (4), 67–94. https://doi.org/10.33119/kszpp.2018.4.4
Publication year: 2018

Artykuł ma na celu przybliżenie różnych podejść do analizy polityki publicznej dotyczącej starzenia się ludności. Opracowanie zawiera krótkie opisy wybranych teorii formułowania i wdrażania odpowiedzi na wyzwania związane z kwestiami i problemami istotnymi dla osób starszych i starzejących się. Omawia wybrane pojęcia, m.in. upolitycznienie starzenia się, polityka publiczna wobec starzenia się ludności i polityka starzenia się. W dalszej części pracy podjęto próbę omówienia ram etapów cyklu projektowania i współprojektowania polityki publicznej i wybrane teorie polityki publicznej wobec starzenia się ludności w podziale na podejścia dedukcyjne i indukcyjne oraz w podziale na poziomy analizy systemu społecznego (mikro, mezo i makro). W podsumowaniu przybliżono propozycje dalszych kierunków badań.

Kapitał społeczny ludzi starszych (Social Capital of Older People)

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej; Trafiałek, Elżbieta
Klimczuk, A., & Trafiałek, E. (2018). Kapitał społeczny ludzi starszych. In A. Zych (Ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (pp. 105–108). Katowice: Thesaurus Silesiae.
Publication year: 2018

W literaturze przedmiotu określenie “kapitał” występuje zarówno w ujęciach funkcjonalnych, strukturalnych, normatywnych, jak i aksjologicznych. W naukach humanistycznych i społecznych pojęcie to rozumiane jest jako wartość odnoszona do czynnika ludzkiego. W naukach ekonomicznych kapitał to pojęcie węższe niż “zasób”. Zasoby (np. surowce, materiały, ziemia, praca) są wykorzystywane przez ludzi do zaspokajania ich potrzeb, są czynnikami produkcji dóbr i usług (Rekowski, 2002, s. 12-13). Kapitał to szczególny czynnik produkcji, gdyż stanowi już przekształcone zasoby (np. kapitał rzeczowy/fizyczny, ludzki, finansowy), które mogą zostać uruchomione, by przynieść zysk, powiększyć szanse oraz osiągnąć cele i korzyści na rynku (w ujęciu socjologicznym są to różne sfery życia społecznego, nie tylko obszary wymiany dóbr i usług).

Joint Statement Thematic Network 2018 Smart Healthy Age-Friendly Environments

Inne opracowania
C. Dantas, W. van Staalduinen, A.L. Jegundo, J. Ganzarain
C. Dantas, W. van Staalduinen, A.L. Jegundo, J. Ganzarain, Joint Statement on Smart Healthy Age-Friendly Environments, Caritas Coimbra and AFEdemy, Coimbra, Gouda 2018, pp. 18. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55180
Publication year: 2018

C. Dantas, W. van Staalduinen, A.L. Jegundo, J. Ganzarain, Joint Statement on Smart Healthy Age-Friendly Environments, Caritas Coimbra and AFEdemy, Coimbra, Gouda 2018, pp. 18. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55180

Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie się i starość? (How Can Creative Industries Have an Impact on Ageing and Old Age?)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie się i starość? (How Can Creative Industries Have an Impact on Ageing and Old Age?), Fundacja ZACZYN, „Polityka Senioralna” 2018, nr 1, pp. 52-53.
Publication year: 2018

A. Klimczuk, Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie się i starość? (How Can Creative Industries Have an Impact on Ageing and Old Age?), Fundacja ZACZYN, „Polityka Senioralna” 2018, nr 1, pp. 52-53.

Niektórzy ludzie twierdzą, że przemysły kreatywne mają niewiele wspólnego ze starzeniem się i starością. Słowa „kreatywność” i „twórczość” są coraz częściej stosowane niemal jako synonimy cech ludzi młodych i młodości jako etapu życia. Tymczasem wszyscy korzystamy z pewnych stworzonych przez innych ludzi technologii do wykonywania różnorodnych codziennych czynności. Ponadto bez względu na wiek korzystamy z produktów opracowanych w ramach rzemiosła, wzornictwa/designu lub w sektorze produkcji oprogramowania. Współczesne społeczeństwa mają też do czynienia z nadmiarem treści pochodzących m.in. z branży muzycznej, branży wydawniczej oraz branży filmowej i wideo.

Integracja wiekowa (Age Integration)

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2018). Integracja wiekowa. In A. Zych (Ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (pp. 71–73). Katowice: Thesaurus Silesiae.
Publication year: 2018

Integracja wiekowa – termin stosowany w gerontologii społecznej w przynajmniej dwóch znaczeniach. W ujęciu wąskim – przyjętym głównie w literaturze anglojęzycznej – integracja wiekowa odnosi się do takiej struktury ról społecznych w różnorodnych instytucjach, która umożliwia istnienie różnic, ale nie są one zależne ściśle od struktury wieku, tj. tego czy ktoś jest osobą młodą, w wieku środkowym, czy też w wieku starszym (Phillips i współprac., 2010). Chodzi tutaj w szczególności o instytucje edukacyjne, ekonomiczne, polityczne, religijne i czasu wolnego w których osoby z odmiennych grup wieku i generacji odgrywają rozmaite role i zajmują różne pozycje. Integracja wiekowa opiera się na założeniu, że dostęp do instytucji, możliwości wyjścia z niej i dostęp do produktów (ang. outputs); zrealizowanych w rzeczywistości usług i wypłaconych świadczeń oraz rezultatów (ang. outcomes); efektów zrealizowanych usług i świadczeń np. zmniejszenie ubóstwa, poprawa stanu zdrowia, działalności tych instytucji jest równy dla wszystkich bez względu na wiek.

Guide - User co-production in standardisation

Inne opracowania
Huchet, E., Machicado, F., Scano, R., Fisk, M., Engelt, A., Whitehouse, D., … Zijlstra, T.
Huchet, E., Machicado, F., Scano, R., Fisk, M., Engelt, A., Whitehouse, D., … Zijlstra, T. (2018). Guide - User co-production in standardisation. the PROGRESSIVE project. Retrieved from http://platform.progressivestandards.org/wp-content/uploads/2018/08/PROGRESSIVE-guide-on-user-co-production_20180606.pdf
Publication year: 2018

Research within the H2020 PROGRESSIVE project (http://platform.progressivestandards.org/) has identified good practices in user co-production strategies and methodologies. Early findings from research in the PROGRESSIVE project were shared with relevant stakeholders outside the consortium for consultation and review. The outcomes of that initial investigation highlighted the need to focus on the objectives, processes, and methods used in user and older people co-production. This guide adapts these insights and makes them relevant specifically for standardisation in ICT for active and healthy ageing. This guide was approved by representatives of the PROGRESSIVE project on 22 February 2018. The consortium has requested comments from interested stakeholders in an enquiry from 1 March to 30 April 2018. The PROGRESSIVE guide was approved on 5 June 2018.

Gerontologia kreatywna (Creative Gerontology)

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2018). Gerontologia kreatywna. In A. Zych (Ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (pp. 529–531). Katowice: Thesaurus Silesiae.
Publication year: 2018

Gerontologia kreatywna – dział gerontologii społecznej postulowany przez Anitę Stefańską i Martę Szabelską-Holeksę (2013, s. 155-165). Docelowo subdyscyplina ta ma zajmować się problematyką twórczości i kreatywności osób starszych. Gerontologia kreatywna jest przede wszystkim związana z psychologią twórczości, a szczególnie z akmeologią kreatywną, czyli psychologią osobowości twórczej człowieka. Gerontologia kreatywna z jednej strony korzysta z wiedzy pochodzącej z geriatrii, gerontopsychologii, gerontologii eksperymentalnej, gerontosocjologii i geragogiki. Z drugiej strony zaś podstawy gerontologii kreatywnej osadzone są w działach akmeologii kreatywnej, w szczególności w: historii akmeologii kreatywnej, akmeologii kreatywnej działalności zawodowej, akmeologii kreatywnej osobowości, eksperymentalnej akmeologii kreatywnej oraz stosowanej akmeologii kreatywnej (Wiszniakowa, 2003, Szarota, 2004). Konceptualizacja teorii gerontologii kreatywnej jest próbą zastosowania teorii istniejących już na gruncie psychologii i gerontologii. Gerontologia kreatywna jako nauka multidyscyplinarna ma także korzystać z dorobku socjologii, filozofii, medycyny, biologii, ekonomii, demografii, antropologii społecznej i kultury, pedagogiki społecznej, kultur i twórczości oraz nauk o kulturze i sztuce.

Generacja sandwicz (Sandwich Generation)

Artykuły w encyklopediach
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2018). Generacja sandwicz. In A. Zych (Ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (pp. 485–487). Katowice: Thesaurus Silesiae.
Publication year: 2018

Generacja sandwicz – grupa osób w wieku średnim, która ze względu na swoją centralną pozycję (status) w strukturze wieku i w związanej z nią stratyfikacji wiekowej stanowi generację (pokolenie), które jednocześnie opiekuje się osobami starszymi (przeważnie swoimi rodzicami) i osobami młodszymi (przeważnie swoimi dziećmi). Zjawisko to określane jest też jako “kobiety w środku” (ang. women in the middle) lub “złapani w środku” (ang. being caught in the middle). Koncepcja “generacji sandwicz” (“pokolenia kanapki”) w wąskim ujęciu odnoszona jest przeważnie do tradycyjnie postrzeganych ról opiekuńczych kobiet, które są w wieku środkowym (środkowej dorosłości), a zarazem na przedpolu starości (przed późną dorosłością). W ujęciu feministycznym społeczne oczekiwania wobec kobiet znajdujących się między 40. a 60. rokiem życia są zorientowane z jednej strony na udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w uzyskaniu samodzielnego dorosłego życia, z drugiej zaś są ukierunkowane na udzielanie pomocy pielęgnacyjnej starszemu pokoleniu szczególnie w przypadku niepełnosprawności, otępienia lub choroby Alzheimera. Oczekiwania wobec powyższych ról opiekuńczych są sformalizowane w mniejszym (np. tradycja, równość płci, krąg kulturowy, stereotypy) lub większym stopniu (np. polityka rodzinna państwa, polityka kadrowa przedsiębiorstw, powszechność programów równowagi praca-życie) co prowadzi do nierówności między kobietami i mężczyznami (Korzec, 1997).

Framing Paper Thematic Network 2018 Smart Healthy Age-Friendly Environments

Inne opracowania
C. Dantas, W. van Staalduinen, M. van der Mark, A.L. Jegundo, J. Ganzarain
C. Dantas, W. van Staalduinen, M. van der Mark, A.L. Jegundo, J. Ganzarain, Framing Paper Thematic Network 2018 Smart Healthy Age-Friendly Environments, Caritas Coimbra and AFEdemy, Coimbra 2018, 73pp., https://ec.europa.eu/eip/ageing/file/2818/download_en?token=QKtO3eXh
Publication year: 2018

C. Dantas, W. van Staalduinen, M. van der Mark, A.L. Jegundo, J. Ganzarain, Framing Paper Thematic Network 2018 Smart Healthy Age-Friendly Environments, Caritas Coimbra and AFEdemy, Coimbra 2018, 73pp., https://ec.europa.eu/eip/ageing/file/2818/download_en?token=QKtO3eXh

Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce (An Editorial Discussion: Senior Policy in Poland)

Artykuły w czasopismach
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2018). Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce. Studia z Polityki Publicznej, (4), 97–143.
Publication year: 2018

Poniższa dyskusja odbyła się we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusję moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, związany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjęli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śląskiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej (biogramy na końcu debaty). Paneliści podczas dyskusji analizowali następujące zagadnienia: I. początki polityki senioralnej, jej definiowanie, dokumenty strategiczne państwa, II. rola samorządów w animowaniu działań w obrębie polityki senioralnej oraz organizacji pozarządowych, III. powstanie i rola ustawy o seniorach, IV. zróżnicowanie środowiska osób w wieku senioralnym, V. działania w innych krajach w obrębie polityki senioralnej, VI. zmiany w świadomości społecznej, ewolucja postaw wobec osób starszych, starości, starzenia się, VII. rynek produktów i usług dla seniorów, VIII. aktywność seniorów, formalna i nieformalna, infrastruktura aktywności, IX. mieszkalnictwo dla osób starszych i starzejącej się ludności X. rola państwa i samorządu w polityce senioralnej, dialog z władzą, partnerstwo publiczno-prywatne, XI. wyzwania i kierunki rozwoju polityki senioralnej, XII. deficyt usług opiekuńczych XIII. polityka senioralna i emerytalna, XIV. konwergencja i dywergencja w polityce senioralnej.

Book Review: Interpersonal social work skills for community practice, by Donna Hardina, New York, Springer Publishing Company, 2013

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: D. Hardina, Interpersonal Social Work Skills for Community Practice, New York: Springer Publishing Company, 2013,
Publication year: 2018

A. Klimczuk, Book review: D. Hardina, “Interpersonal Social Work Skills for Community Practice”, New York: Springer Publishing Company, 2013, “Community Development” Vol. 49, Iss. 2 2018, pp. 249-250.

This book focuses on improving community organizing through interpersonal skills and basic social work concepts, including cultural competency, engagement, dialog, empowerment, and group process. The use of these skills could lead to better engagement with volunteers, better collaboration with diverse local organizations and groups, facilitation of task and coalition groups, and lobbying for legislation. The central thesis of the book is that these skills are essential not only to social work methods but also to community development. The book will be useful to students by referencing the Council of Social Work Education’s Education Policy and Accreditation Standards (EPAS), the National Association of Social Workers’ Code of Ethics, and the International Federation of Social Workers’ statement of ethical principles.

Wywiad z profesor Christine Sleeter o wyzwaniach edukacji wielokulturowej (Interview with Professor Christine Sleeter on the challenges of multicultural education)

Inne opracowania
K. Mammadova, A. Klimczuk
K. Mammadova, A. Klimczuk, Wywiad z profesor Christine Sleeter o wyzwaniach edukacji wielokulturowej (Interview with Professor Christine Sleeter on the challenges of multicultural education), „ngo.pl” 04.05.2017, electronic publication: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2066921.html.
Publication year: 2017

K. Mammadova, A. Klimczuk, Wywiad z profesor Christine Sleeter o wyzwaniach edukacji wielokulturowej (Interview with Professor Christine Sleeter on the challenges of multicultural education), „ngo.pl” 04.05.2017, electronic publication: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2066921.html.

Work, Domestic Work, Emotional Labor

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Work, Domestic Work, Emotional Labor, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, 1-4, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0409.
Publication year: 2017

The concept of work can be understood as a purposeful human activity, which is focused on the processing of natural goods, items and/or information by using tools to meet tangible and intangible needs. Work is the usage of instruments to support the existence of humankind and the social world. Domestic work refers to work of domestic help, which applies to employees, usually individuals who work and often live in the house of the employer. Emotional labor takes place in the public sphere as a social and economic exchange sold for wages during interactions with customers or coworkers. Emotional labor requires certain emotions to be displayed and expressed in line with organizational aims.

Welfare State

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Welfare State, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0406.
Publication year: 2017

The welfare state refers to a concept of a state that focuses on ensuring that a broad range of social rights is provided for all citizens by acting on the social mechanisms and consequences of the market economy. In such a state government plays a vital role in balancing social inequalities by providing or subsidizing social benefits and services. This activity is called social policy. Individual countries are characterized by different welfare state models, goals, values, and groups of beneficiaries. Such a state usually supports a recovery from the difficult situation of the population, which is not, itself, able to take care of their basic needs.

Theories of Death and Dying

Artykuły w encyklopediach
Artur Fabiś, Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, A. Fabiś, Death and Dying, theories of, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, 1-7, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0084.
Publication year: 2017

Death is a state of the total disappearance of life. Dying is a process of decay of the vital system, which ends with clinical death. In current perspectives there are several approaches to research on death and dying; these are the clinical, the humanistic, the philosophical, the psychological, the anthropological, and the sociological perspective.

The Salzburg Statement for a Multilingual World

Inne opracowania
The Salzburg Statement for a Multilingual World, December 2017, https://education.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-2019/2017/Session_586/SalzburgGlobal_Statement_586_-_Multilingual_World__combined_.pdf
Publication year: 2017

The Manifesto on Citizen Engagement, the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities' Citizen Focus Action Cluster

Inne opracowania
Citizen Focus Action Cluster
The Manifesto on Citizen Engagement, the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities' Citizen Focus Action Cluster, 2017, http://eu-smartcities.eu/news/follow-citizen-engagement-manifesto-go-local-campaign; http://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2017-11/EIP-SCC%20POLISH%20Manifesto.pdf.
Publication year: 2017

The Manifesto on Citizen Engagement, the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ Citizen Focus Action Cluster, 2017, http://eu-smartcities.eu/news/follow-citizen-engagement-manifesto-go-local-campaignhttp://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2017-11/EIP-SCC%20POLISH%20Manifesto.pdf.

Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy

Monografie
Tomczyk, Łukasz, and Andrzej Klimczuk, eds.
Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017, 258pp.
Publication year: 2017

This volume-“Selected Contemporary Challenges of Aging Policy”-is the most international of all published monographs from the series “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology.” Among the scholars trying to grasp the nuances and trends of social policy, there are diverse perspectives, resulting not only from the extensive knowledge of the authors on the systematic approach to the issue of supporting older people but also from the grounds of the represented social gerontology schools. In the texts of Volume VII interesting are both distinct and coherent elements presenting the role of local, regional and global policies in the prism of the countries from which the authors originate: the Czech Republic, Slovenia, Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia, Italy, Turkey, and the United States.
The chapters show a wealth of methodological approaches to the perception of social policy and its tools. In the texts there are issues related to the idea of active ageing, discrimination against older people in the workplace, comparability of solutions friendly to employment of older adults in the Czech Republic, Poland, and Slovakia as well as focused on the importance of educational forms (universities of the third age, senior clubs, folk high schools, and other non-formal solutions) determining an active life in old age.
This monograph also attempted to answer the question regarding how to transfer the idea of intergenerational learning into the realm of practice. This issue complements the chapter on the implementation of intergenerational programs in institutions providing long-term care support. The book also outlines a public policy on ageing in the perspective of the changes over the last few decades (Slovenia) and the case demonstrating solutions to accelerate self-reliance as a key to active ageing (Turkey).
We hope that seventh volume of our series will be an intellectual stimulus for further international research on change in social policy and will contribute to the dissemination of best practices as well as contribute to positive social change.

**

Braziene, Ruta. 2017. “Age and Workplace Discrimination in Lithuania.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 53-68. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: This paper aims to disclose an expression of age and workplace discrimination in the Lithuanian labor market. The paper is discussing theoretical aspects of age discrimination and presents the results of the sociological survey research results carried out in 2014. The purpose of this paper is to disclose age and workplace discrimination at the Lithuanian labor market. Analysis of scientific literature and quantitative research results allows to state that older adults are experiencing discrimination because of, among others, their age, gender, and stereotypes. Research results revealed that age and workplace discrimination is increasing with the age of the respondents, e.g., the expression in older age groups is more intensive. For the age group of 40-50, age discrimination is lower than the full sample average. Age discrimination is exposing for the age group of 56-60 and is the most intensive for persons 60 years old and older. The research results revealed that older employees have obstacles for career and future perspectives; older people are more often facing discriminative behavior, lacking social justice, insufficient personal respect labor relations, and are more often experiencing pressure to leave the job or facing unreasonable dismissal.
Key words: Age Discrimination, Labor Market, Older Workers

**

Del Gobbo, Giovanna, Glenda Galeotti, and Gilda Esposito. 2017. “Intergenerational Education for Social Inclusion and Solidarity: The Case Study of the EU Funded Project “Connecting Generations”.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 149-187. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: This paper reflects on lessons learned from a validated model of international collaboration based on research and practice. During the European Year for Active Ageing (2012), a partnership of seven organizations from the European Union (EU) plus Turkey implemented the Lifelong Learning Programme partnership “Connecting Generations” which involved universities, non-governmental organizations, third age Universities and municipalities in collaboration with local communities. Reckoning that Europe has dramatically changed in its demographic composition and is facing brand new challenges regarding intergenerational and intercultural solidarity, each partner formulated and tested innovative and creative practices that could enhance better collaboration and mutual understanding between youth and senior citizens, toward a more inclusive Europe for all. Several innovative local practices have been experimented, attentively systematized and peer-valuated among the partners. On the basis of a shared theoretical framework coherent with EU and Europe and Training 2020 Strategy, an action-research approach was adopted throughout the project in order to understand common features that have been replicated and scaled up since today.
Key words: Intergenerational Relationships Learning, Intergenerational Solidarity, Lifelong Learning

**

Felska, Angelika. 2017. “Folk High School as an Educational Alternative for Older Adults.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 89-102. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: There is just one challenge for a twenty-first century person, and it is an omnipresent change. In order to exist successfully and effectively in such a reality, one should constantly develop and take part in an educational process (formal and informal). A huge number of places directing their educational offer to seniors and use this alternative education, which is, on the other hand, often thought to be directed to children. In the author’s opinion, a form of alternative education for adults and seniors is a folk high school in its contemporary version. That thesis is being discussed in this chapter.
Key words: Alternative Education, Folk High Schools, Lifelong Learning

**

Hasmanová Marhánková, Jaroslava. 2017. “Seductive Solutions, Inspiration, Easy-to-Remember Phrases, and Ambiguity: Why Is the Idea of Active Ageing so Successful?” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 7-25. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: The idea of active ageing has become one of the most influential perspectives in modern gerontology, social work, and social policy. This paper discusses factors that helped to establish active ageing as a successful theoretical concept that has significantly influenced contemporary social representations of ageing and has a practical impact on social work and policy. The perspective of the philosophy of social science is employed to explain what makes the idea of active ageing so attractive despite the remaining confusions concerning what “activity” and “ageing actively” means. The paper aims to answer the following question: What makes the concept of active ageing so successful? It draws upon the work of Murray Davis (1986) and her insight into the key aspects that make sociological theory “seductive.” The paper analyzes in what ways the concept of active ageing fulfills the specific features that, according to Davis, determine the success of social theories. Simultaneously, the paper critically evaluates the ways the idea of active ageing is translated into ageing policy. The case of Czech Republic is used to illustrate the problematic aspect of active ageing policies as well as the specific rhetoric that makes the idea of active ageing so attractive for a broad spectrum of disciplines as well as for social policy.
Key words: Active Ageing, Policy Ideas, Sociological Theory

**

Hlebec, Valentina, and Tatjana Rakar. 2017. “Ageing Policies in Slovenia: Before and After “Austerity”.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 27-51. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: Similarly, to other European countries, Slovenia is facing ageing of the population. The European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations in 2012 (EY2012) and the recent economic crisis have influenced social policy in the area of ageing and care for older people. While the EY2012 has raised awareness about issues related to the ageing of the population, the economic crisis after 2008 has put pressure on the welfare system. The purpose of the chapter is to examine the influences of the EY2012 together with the changes in social policies, i.e., austerity measures, which were the results of economic crisis. We analyzed the dominant trends in the development of the care for older people (including both institutional care and home care services), starting from 1992, when Slovenia gained independence, until the recent economic crisis. We have confirmed the main thesis, claiming that the EY2012 had beneficial effects in raising the awareness about population ageing in general population, but was not followed by the policy development, which would be useful for older people. Moreover, the social policy development was marked by results of austerity measures, which significantly worsen the quality of life of older people and their families.
Key words: Austerity, Care Services, Economic Crisis, Long-Term Care

**

Kamińska, Krystyna. 2017. “(Un)Obvious Education, or Complexities of the Polish Education Aimed at Older People.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 121-147. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: The contemporary combination of information infrastructure with the commonly experienced transformation of knowledge created, in relation to education especially for older adults, an entirely new area of activeness. In accordance with the social awareness, education became an accessible good regardless of age. In this context, the maximal extending of the potential group of education receivers means, on the one hand, meeting the real social expectations towards so-called educational services. On the other hand, it is another challenge which the contemporary education faces. Unfortunately, the system of permanent education was not created in Poland since what is missing is both the strategy and some practical resolutions enabling old people the access to education with regards to their educational. Presently, the University of the Third Age is the only solution in the educational offer. In order to change the present status quo, what is needed is the re-definition of education and the modern perception of education and then perhaps, there will appear, the expected, by the senior citizens, module educational solutions providing them not only with the competencies but also the acknowledged certificate confirming their knowledge.
Key words: Ageism, Culture, Old Age, Education of Older Adults

**

Leszko, Magdalena, and Beata Bugajska. 2017. “The Evaluation of Employment Policies for Older Adults in the Czech Republic, Poland, and Slovakia.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 69-87. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: Adults aged 65 and above comprise the fastest growing sector of the world’s population. In the context of increasing numbers of older adults, employment policies have become a prominent issue. Governments recognize the importance of increasing participation in working age population and providing them with equal workplace opportunities. Yet, it appears that policies raising employment rates of older adults have become a slogan that governments use for election purposes, but the reality is different. In the groundbreaking report “Working Better with Age: Poland” prepared by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2015), Poland, the Czech Republic, and Slovakia belong to a group of countries where the increase in the employment rate of older adults is well below the OECD average. The objective of our critical review is to evaluate current employment policies for older adults, including but not limited to healthy work conditions, age management strategies, employment services for older workers, and strategies implemented to prevent age discrimination, in these three countries. This article also discusses the reasons for the reduction in the employment of older adults, the current barriers in employing older adults that require governments’ attention, and suggests solutions for creating an age-friendly labor market that can effectively make use of older adults’ competencies. Employment rates for people of different ages are significantly affected by government policies with regard to higher education, pensions, and retirement age.
Key words: Age Management, Employment Policies, Protection Programs

**

Rasnača, Liga, and Endija Rezgale-Straidoma. 2017. “Intergenerational Cultural Programs for Older People in Long-term Care Institutions: Latvian Case.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 189-219. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: An ageing population is a global phenomenon that takes place in Latvia, too. The active ageing policy is a social response to social challenges caused by demographic changes. Growing generational gap is a challenge to all “greying societies” in Europe and Latvia in particular. The active ageing policy is oriented to provide possibilities for older adults to live independently. However, long-term care institutions (LTCIs) remain necessary, especially for those who live alone and have serious health problems. LTCIs are mostly orientated to provide primary needs and health care. People regardless of their age also need a social and cultural life, but for older people who live in LTCIs, it is insufficient. The study shows those who are residing in LTCIs settings are subject to everyday routine. LTCIs care provision is very much dependent on the authorities of the institution. The insufficient level of interaction between older people and the more active part of society prevents the finding of effective ways of achieving that the care in LTCIs is in accordance with the active ageing policy. The study aims to find out ways how intergenerational cultural programs of professional and amateur activities are implemented in LTCIs. The study uses a qualitative approach to explore how LTCIs intergenerational cultural programs are helping to keep our youngest and oldest generations connected.
Key words: Intergenerational Solidarity, Cultural Programs, Active Ageing, Long-Term Care Institution, Generational Gap

**

Sariipek, Doga Basar, and Seyran Gürsoy Çuhadar. 2017. “Implementation of a “Self-Sufficient Ageing” Policy and Possible Challenges: Case of Turkey.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 221-256. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: The policies of socioeconomic protection of older adults in most parts of the world are being redesigned in the scope of value-added targets, such as active ageing, successful ageing, or creative ageing. The main purpose here is, of course, enabling older adults self-sufficient and beneficial both for themselves and their social environment, instead of being simply the passive beneficiaries of the public support mechanisms. Turkey has a population which is still young but ageing very rapidly and will reach to the same point as Europe today in a relatively much shorter time. However, the country still seems to be away from conducting systematic and holistic measures, except for a few ineffective strategy papers and legal regulations. Therefore, Turkey must immediately design a new policy agenda in conformity with its traditional and historical advantages. Revitalizing the intergenerational solidarity bonds, in this regard, may be the best cost-effective solution to complement formal measures in the provision of social protection and in the process of active ageing. However, this traditional protection net is under attack of increasingly transforming socioeconomic conditions. Consequently, as one of the most rapidly ageing countries in the world, Turkey should immediately stimulate studies and debates over a healthy, functional, and effective ageing period and caring issues. Otherwise, governments will be blindsided by the socioeconomic, psychological, cultural, and physiological problems related to the ageing process. In the light of these facts, the main purpose of this study is to discuss policy recommendations to create a self-sufficient ageing period for older adults in the context of Turkish case.
Key words: Ageing, Third Age, Fourth Age, Older Persons Care, Turkey, Informal Care

**

Selecký, Erik. 2017. “Organization of International Educational Activities at the Universities of the Third Age.” In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, edited by Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk, 103-120. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Abstract: The organization of an international education activity has its specifics compared to a national one. It is very important to know the differences in the very organization as well as the opinions of the individual participants. We can find differences not only in the management of education but also in the leisure activities, the nourishment, and the accommodation. Based on experiences with the organization of international events and taking part in international projects in the field of educating older adults, we put together a questionnaire to investigate some important questions related to the organization of an international event. We distributed this questionnaire at two international educational activities. We compiled the questions and answer clearly, which is going to be an asset particularly for the professional community.
Key words: International Cooperation, Lifelong Learning, University of the Third Age

Labor Markets

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Labor markets, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0200.
Publication year: 2017

In a market economy, human work is offered and sought in the labor market. It is valued because of the level of demand for it and the rarity of the required qualifications. At the same time, because of the different contexts and conditions, there are many labor markets that are defined as the professional labor markets, local labor markets, dual labor markets, and black and gray labor markets.

Guest Blog: How the Creative Industries Can Positively Impact Ageing and Old Age

Inne opracowania
A. Klimczuk
A. Klimczuk,
Publication year: 2017

A. Klimczuk, Guest Blog: How the Creative Industries Can Positively Impact Ageing and Old Age, International Network for Critical Gerontology, 09.06.2017, http://criticalgerontology.com/creative-impact-ageing/.

Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium - Edition 2017

Monografie
Kurt Lüscher, Andreas Hoff, Andrzej Klimczuk, Giovanni Lamura, Marta Renzi, Paulo de Salles Oliveira, Mariano Sánchez, Gil Viry, Eric Widmer, Ágnes Neményi, Enikő Veress, Cecilia Bjursell, Ann-Kristin Boström, Gražina Rapolienė, Sarmitė Mikulionienė, Sema Oğlak, Ayşe Canatan, Ana Vujović, Ajda Svetelšek, Nedim Gavranović, Olga Ivashchenko, Valentina Shipovskaya, Qing Lin, Xiying Wang
K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428pp.
Publication year: 2017

Członkowie Międzynarodowej Sieci Relacji Międzypokoleniowych (Generationes) z dumą prezentują najnowsze wydanie wspólnie opracowanego kompendium “Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych”.

Nowa wersja zawiera 17 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, polski, portugalski, szwedzki, węgierski, turecki, rumuński, litewski, słoweński (nowy), bośniacki (nowy), ukraiński (nowy), rosyjski (nowy) i chiński (nowy).

Układ kompendium został zaprojektowany tak, aby możliwe było stosowanie go do tłumaczenia konkretnych pojęć i terminologii z zakresu badań nad pokoleniami i relacjami międzypokoleniowymi z jednego języka na inny.

**
The members of the International Network for the Analysis of Intergenerational Relations (Generationes) proudly present the most recent issue of the jointly produced compendium “Generations, Intergenerational Relations and Generational Policy”.

This new version includes 17 languages: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Portuguese, Swedish, Hungarian, Turkish, Romanian, Lithuanian, Slovenian (new), Bosnian (new), Ukrainian (new), Russian (new) and Chinese (new).

The layout of the compendium is designed for using it to translate the specific concepts and terminology of research into generations and intergenerational relations from one language into another.

**

Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium

Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium

Générations, relations intergénérationelles, politiques de générations. Un abrégé multilingue

Generaciones, relaciones intergeneracionales, política generacional. Un compendio multilingüe

Generazioni, relazioni intergenerazionali, politica generazionale. Un compendio multilingue

Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium

Gerações, relações intergeracionais, política geracional. Um compêndio multilíngue

Nemzedékek, nemzedékek közötti kapcsolatok, nemzedéki politika. Többnyelvű kompendium

Generații. Politici generaționale și relații intergeneraționale. Un compendiu multilingvistic

Generationer, relationer mellan generationer, generationspolicy. Ett mångspråkigt kompendium

Kartos, kartų santykiai, kartų politika. Daugiakalbis kompendiumas

Kuşaklar, kuşaklararası ilişkiler, kuşak politikasi. Çok dilli bir Rehber

Generacije, medgeneracijski odnosi, medgeneracijska politika. Kompendij v več jezikih

Generacije, međugeneracijski odnosi, generacijska politika. Višejezični kompendium

Покоління (генерації), міжгенераційні відносини, політика міжгенераційних відносин. Багатомовний компендіум

Поколения, межпоколенческие отношения, межпоколенческая политика. Многоязыковой компендиум

代,代际关系,代际政策. 多语言版本

Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice

Monografie
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice, Palgrave Macmillan, New York 2017, 410pp.
Publication year: 2017

Abstract

This book shows that global population ageing is an opportunity to improve the quality of human life rather than a threat to economic competitiveness and stability. It describes the concept of the creative ageing policy as a mix of the silver economy, the creative economy, and the social and solidarity economy for older people. The second volume of Economic Foundations for Creative Ageing Policy focuses on the public policy and management concepts related to the use of the opportunities that are created by population ageing. Klimczuk covers theoretical analyses and case study descriptions of good practices to suggest strategies that could be internationally popularized. Each chapter includes exercises and assignments for both students and those who are likely to apply the presented concepts in practice.
Contents:
Foreword by Richard Adler
Foreword by Dominic Campbell
Introduction
1 The Politics of Ageing and the Challenges of Ageing Populations
2 Understanding Public Policy on Ageing
3 Sociological and Gerontological Perspectives on Ageing, Creativity, and the Third Age
4 Diversity of Ageing Policy Concepts
5 The Emergence of the Creative Ageing Movement
6 Aims and Challenges of the Creative Ageing Policy
7 Principles, Governance, and Coproduction of the Creative Ageing Policy
8 Organizational Forms and Management for the Building of Creative Capital of Older People
Conclusion
Afterword by Andreas Hoff and Kurt Lüscher
Afterword by Suchandrima Chakraborty
Afterword by Jorge Felix

Cultural Diversity, Multiculturalism, and the Challenge of the Ageing Population

Inne opracowania
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Cultural Diversity, Multiculturalism, and the Challenge of the Ageing Population, [in:] H. Qarasov (ed.), Materials of International Scientific Conference “Multiculturalism and Human Rights” Dedicated to the Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, NURLAR, Baku 2017, pp. 150-152.
Publication year: 2017

A. Klimczuk, Cultural Diversity, Multiculturalism, and the Challenge of the Ageing Population, [in:] H. Qarasov (ed.), Materials of International Scientific Conference “Multiculturalism and Human Rights” Dedicated to the Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, NURLAR, Baku 2017, pp. 150-152.

Collective review of Rune Ervik; Tord Skogedal Lindén (2013): Making Of Ageing Policy. Theory and Practice in Europe and Sarah Harper, Kate Hamblin (eds.) (2014): International Handbook on Ageing and Public Policy.

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: S. Harper, K. Hamblin (eds.), International Handbook on Ageing and Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2014 and R. Ervik, T.S. Lindén (eds.), The Making of Ageing Policy. Theory and Practice in Europe, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2013., “Pol-int.org” 2017, https://www.pol-int.org/en/publications/international-handbook-ageing-and-public-policy#r5581.
Publication year: 2017

A. Klimczuk, Book review: S. Harper, K. Hamblin (eds.), International Handbook on Ageing and Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2014 and R. Ervik, T.S. Lindén (eds.), The Making of Ageing Policy. Theory and Practice in Europe, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2013., “Pol-int.org” 2017, https://www.pol-int.org/en/publications/international-handbook-ageing-and-public-policy#r5581.

Bronisław Malinowski

Artykuły w encyklopediach
A. Klimczuk, Ł. Tomczyk
A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Bronislaw Malinowski, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, 1-3, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0225.
Publication year: 2017

Bronisław Kasper Malinowski was a Polish anthropologist, ethnographer, and sociologist. Malinowski is often considered as a pioneer in the ethnographic field research methods, such as participant observation, interviews, and statistics. His studies focused on beliefs and forms of social organization. Malinowski is often recognized as one of the founders of modern social anthropology and functionalism.

Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland

Recenzje
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015, “Pol-int.org” 2017, https://www.pol-int.org/en/publications/coping-demographic-change-comparative-view-education-and#r5941.
Publication year: 2017

A. Klimczuk, Book review: R. Sackmann, W. Bartl, B. Jonda, K. Kopycka, C. Rademacher, Coping with Demographic Change: A Comparative View on Education and Local Government in Germany and Poland, Cham, Heidelberg, Springer 2015, “Pol-int.org” 2017, https://www.pol-int.org/en/publications/coping-demographic-change-comparative-view-education-and#r5941.

A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification

Artykuły w czasopismach
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2017). A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20(5), 127–139. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.5.10
Publication year: 2017

The popularisation of drawing up codes that are addressed to various social groups is one of the features of the modern world. However, researchers of the phenomenon have not yet reached a consensus about the moral validity and utility of this activity. The article thoroughly reviews the Polish literature on the subject with regard to the reasons for taking a moderate stance on the codification of ethical standards. The essay describes the main concepts of ethical codes as well as arguments for their approval and rejection. Attention is drawn to the ways of improving the effectiveness of codes and to the ethical decision-making procedure that reconciles the positions of the supporters and opponents of codification.

Work-Family Balance

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk, Magdalena Klimczuk-Kochańska
A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Work-Family Balance, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss523.
Publication year: 2016

The concept of work–family balance was introduced in the 1970s in the United Kingdom based on a work–leisure dichotomy, which was invented in the mid-1800s. It is usually related to the act of balancing of inter-role pressures between the work and family domains that leads to role conflict. The conflict is driven by the organizations’ views of the “ideal worker” as well as gender disparities and stereotypes that ignore or discount the time spent in the unpaid work of family and community. Solutions for balance include legislation, flexible workplace arrangements, and the market care services.

Trans Theorizing

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk, Małgorzata Bieńkowska
A. Klimczuk, M. Bieńkowska, Trans Theorizing, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss517.
Publication year: 2016

Trans is usually defined as the set of practices and identities outside of the binary gender system and includes individuals who identity as genderqueer, transgender or transsexual. Trans theories refer to a range of approaches including medical and psychiatric theories, performativity and social constructionist theories, and queer theory, that are used to explain transgender practices and identities.

The Solidarity Economy Alternative: Emerging Theory and Practice

Recenzje
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: V. Satgar (Ed.), The Solidarity Economy Alternative: Emerging Theory and Practice, Durban: University of KwaZulu-Natal Press, 2014, “International Sociology” Vol. 31. no. 2. 2016, pp. 158-160. DOI: 10.1177/0268580915627093.
Publication year: 2016

A. Klimczuk, Book review: V. Satgar (Ed.), The Solidarity Economy Alternative: Emerging Theory and Practice, Durban: University of KwaZulu-Natal Press, 2014, “International Sociology” Vol. 31. no. 2. 2016, pp. 158-160. DOI: 10.1177/0268580915627093.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (Social Capital Development Strategy 2020)

Recenzje
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, Warsaw 2013, “Cultural Trends” Vol. 25, Iss. 1 2016, s. 54-56.
Publication year: 2016

A. Klimczuk, Book review: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (Social Capital Development Strategy 2020), Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, Warsaw 2013, “Cultural Trends” Vol. 25, Iss. 1 2016, pp. 54-56.

Social Innovation Index 2016: Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world

Inne opracowania
The Economist Intelligence Unit
Social Innovation Index 2016: Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world, The Economist Intelligence Unit, 2016, https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/Social_Innovation_Index.pdf.
Publication year: 2016

Social Innovation Index 2016: Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world, The Economist Intelligence Unit, 2016, https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/Social_Innovation_Index.pdf.

Smart, Age-friendly Cities and Communities: the Emergence of Socio-technological Solutions in the Central and Eastern Europe

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk, Łukasz Tomczyk
A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Smart, Age-friendly Cities and Communities: the Emergence of Socio-technological Solutions in the Central and Eastern Europe, [in:] F. Flórez-Revuelta, A.A. Chaaraoui (eds.), Active and Assisted Living: Technologies and Applications, The Institution of Engineering and Technology, London 2016, pp. 335-359.
Publication year: 2016

The chapter aims to introduce an integrated approach to concepts of (1) smart cities and (2) age-friendly cities and communities. Although these ideas are widely promoted by the European Union and the World Health Organisation, they are perceived as separate. Meanwhile, these concepts are closely intermingled in theory and practise concerning the promotion of healthy and active ageing, a universal design, usability and accessibility of age-friendly environments, reducing of the digital divide and robotic divide, and reducing of older adults’ social isolation. The conclusion underlines the need for participatory creation of ambient assisted living (AAL) technologies and applications with older adults and the need for advocacy to promote AAL in the context of the silver economy especially in the Central and Eastern Europe.

Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji (“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Modele srebrnej gospodarki w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji (Silver Economy Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion), Problemy zarządzania 2/2016, pp. 41-59.
Publication year: 2016

Jednym ze zjawisk związanych z procesem starzenia się społeczeństw są przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcję i dystrybucję dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji „srebrnej gospodarki” w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia się. Opracowanie przedstawia typologię modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia się (Active Ageing Index) do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii państw dobrobytu. W podsumowaniu przybliżono wnioski dla działań praktycznych oraz propozycje dalszych kierunków badań.
**
Some phenomena associated with ageing populations are transition of economies to focus more on the production and distribution of goods and services for older adults as well as for younger age groups as part of their preparation for old age. The paper presents the main features of the concept of “silver economy” in the context of active ageing policies. The study presents a typology of the silver economy models in the European Union at national and regional levels based on the use of the Active Ageing Index in comparison to the typology of differences and cultures of capitalism as well as the typology of welfare states. The summary contains conclusions for practical interventions and proposals for further research.

Jak upowszechniać innowacje dla starzejącego się społeczeństwa

Inne opracowania
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Jak upowszechniać innowacje dla starzejącego się społeczeństwa (How to Disseminate Innovations for an Ageing Population), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2016, nr 17, p. 17.
Publication year: 2016

A. Klimczuk, Jak upowszechniać innowacje dla starzejącego się społeczeństwa, Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2016, nr 17, s. 17.

Inteligentne miasta przyjazne starzeniu - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Smart, Age-friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4))

Artykuły w czasopismach
A. Klimczuk, Ł. Tomczyk
A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Inteligentne miasta przyjazne starzeniu - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Smart, Age-friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4)),
Publication year: 2016

Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dwóch wzajemnie powiązanych koncepcji istotnych z perspektywy zarządzania publicznego w ramach polityki wobec starzenia się społeczeństwa na poziomie lokalnym. Pierwsza koncepcja to „inteligentne miasta”, która dotyczy wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy zarządzania miastami oraz dostarczania obywatelom innowacyjnych usług publicznych. Druga koncepcja to „miasta przyjazne starzeniu się”, która obejmuje optymalizację wszystkich funkcji miejskich do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz wykorzystanie szerokiego zaangażowania interesariuszy na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Drugim celem jest wskazanie prób praktycznego wdrażania tych koncepcji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, które w odróżnieniu od omawianych zazwyczaj w literaturze przykładów z Europy Zachodniej charakteryzują się nie tylko szybkim starzeniem się populacji, ale też niedostatkami infrastruktury. W podsumowaniu przybliżono wnioski z przeprowadzonej analizy oraz potencjalne dalsze kierunki badań.

Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań (Medialab Initiatives in Poland: Towards a New Cultural Institutions - the Research Statement)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań (Medialab Initiatives in Poland: Towards a New Cultural Institutions - the Research Statement),
Publication year: 2016

Od grudnia 2012 roku do stycznia 201 3 Fundacja „SocLab” i Fundacja „Ortus” (pionier medialabów w Polsce) zrealizowały badanie oceniające działania na rzecz budowy stałych instytucji typu medialab. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Przeprowadzono ankiety wśród osób uczestniczących w warsztatach medialabowych Fundacji „Ortus” w latach 2010-2012 i deklarujących chęć udziału w takich warsztatach w przyszłości. Badanie objęło 52 osoby: 34 uczestników i 18 nie-uczestników.

Guest Blog: How to Disseminate and Scale Up Social Innovations for Aging Societies

Inne opracowania
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Guest Blog: How to Disseminate and Scale Up Social Innovations for Aging Societies, International Network for Critical Gerontology, 19.06.2016, http://criticalgerontology.com/social-innovations/.
Publication year: 2016

A. Klimczuk, Guest Blog: How to Disseminate and Scale Up Social Innovations for Aging Societies, International Network for Critical Gerontology, 19.06.2016, http://criticalgerontology.com/social-innovations/.

Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium

Monografie
Kurt Lüscher, Andreas Hoff, Andrzej Klimczuk, Giovanni Lamura, Marta Renzi, Paulo de Salles Oliveira, Mariano Sánchez, Gil Viry, Eric Widmer, Ágnes Neményi, Enikő Veress, Cecilia Bjursell, Ann-Kristin Boström, Gražina Rapolienė, Sarmitė Mikulionienė, Sema Oğlak, Ayşe Canatan
K. Lüscher, M. Sánchez, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 12 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2016, 300s.
Publication year: 2016

The members of the International Network for the Analysis of Intergenerational Relations (Generationes) proudly present the most recent issue of the jointly produced compendium “Generations, Intergenerational Relations and Generational Policy”.

This new version includes 12 languages: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Portuguese, Swedish (new), Hungarian (new), Turkish (new), Romanian (new), and Lithuanian (new). The layout of the compendium is designed for using it to translate the specific concepts and terminology of research into generations and intergenerational relations from one language into another.

**

Członkowie Międzynarodowej Sieci Relacji Międzypokoleniowych (Generationes) z dumą prezentują najnowsze wydanie wspólnie opracowanego kompendium “Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych”.

Nowa wersja zawiera 12 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, polski, portugalski, szwedzki (nowy), węgierski (nowy), turecki (nowy), rumuński (nowy) oraz litewski (nowy). Układ kompendium został zaprojektowany tak, aby możliwe było stosowanie go do tłumaczenia konkretnych pojęć i terminologii z zakresu badań nad pokoleniami i relacjami międzypokoleniowymi z jednego języka na inny.

Emotion Work

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk, Magdalena Klimczuk-Kochańska
A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Emotion Work, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss524.
Publication year: 2016

Emotion work is usually defined as the psychological processes necessary to regulate emotions that are desired in specific private life conditions. When controlling the intensity and quality of the individual’s feelings is related to the public sphere and undertaken for reasons associated with paid work it is called emotional labor. Such employment occurs in contemporary service economies where the provision of services is often related to “selling feelings,” which is mainly performed by women.

Dual Labor Market

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk, Magdalena Klimczuk-Kochańska
A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Dual Labor Market, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss529.
Publication year: 2016

The dual labor market theory is one of the primary explanations for the gender differences in earnings. It shows that gender inequality and stereotypes lead to employment of men and women in different segments of the labor market characterized by various incomes. This theory is based on the hypothesis that such markets are divided into segments, which are divided by different rules of conduct for workers and employers. Differences also include production conditions, terms of employment, productivity of employees, and the characteristics of the workers’ jobs. This labor division is related to employee characteristics such as gender, age, and race that define their work environment and lifestyle.

Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging, [in:] N.A. Pachana (ed.), Encyclopedia of Geropsychology, Springer Singapore, Singapore 2016, pp. 1-5.
Publication year: 2016

The term “creative aging,” in the broadest sense, describes an aging policy idea that focuses on highlighting the creativity of older adults in order to prepare individuals and communities to manage old age. Programs focus on the evolution of creativity over the lifespan and aim to provide meaningful participatory engagement, especially through the arts.

Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union, “International Journal of Ageing and Later Life” 2016, pp. 1-29, www.ep.liu.se/ej/ijal/ijal_article.asp?DOI=10.3384/ijal.1652-8670.15286.
Publication year: 2016

The approach to analysing population ageing and its impacts on the economy has evolved in recent years. There is increasing interest in the development and use of products and services related to gerontechnology as well as other social innovations that may be considered as central parts of the “silver economy.” However, the concept of silver economy is still being formed and requires detailed research. This article proposes a typology of models of the silver economy in the European Union (EU) at the national and regional levels. This typology was created by comparing the Active Ageing Index to the typology of varieties and cultures of capitalism and typology of the welfare states. Practical recommendations for institutions of the EU and directions for further research are discussed.

Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union

Artykuły w pracach zbior.
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, [in:] U. Sadioglu, K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global, Hershey, Pa 2016, pp. 328-352.
Publication year: 2016

This chapter presents the successive stages to make changes in the Polish development policy after 1989. The national administration reform of 1990 in the Third Commonwealth of Poland restored the local government after 40 years of non-existence during the time of Polish People’s Republic (1944-1989) that was a satellite state of the Soviet Union after the Second World War. Another reform took place in 1998 as a part of preparations for the country’s membership in the European Union (EU) from 2004. Currently developed strategic documents are suggesting the use of the “polarization and diffusion model of the development.” The authors also discuss the regional policy currently implemented in Poland, which was designed in years 2009-2014. The process of creation of new policy includes plans to reform the policy instruments and to update the strategic framework. Conclusions highlight a need for a clearer division of powers between the center and regional governments and the importance of strengthening the financial basis and institutional capacity building.

Ageing Policies in Selected Cities of Poland: Key Governance Issues

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Ageing Policies in Selected Cities of Poland: Key Governance Issues, Scientific Conference
Publication year: 2016

A. Klimczuk, Ageing Policies in Selected Cities of Poland: Key Governance Issues, Scientific Conference

Adulthood

Artykuły w encyklopediach
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Adulthood, [in:] H.L. Miller (ed.), The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology, Sage, Thousand Oaks 2016, pp. 15-18.
Publication year: 2016

Adulthood is usually defined as the period of human development in which the physical development, cognitive development, and psychosocial development of women and men slow and reach their highest level. Although scholars strive to build consistent theories, the description of the developmentally highest level differs between countries and cultures due to economic factors and sociocultural factors. After presenting some basic concepts of adulthood from different cultures, this entry continues with a psychological definition of adulthood, a discussion of characteristics of maturity, and brief descriptions of various theories about what constitutes adulthood. It ends with suggestions for the direction of future discussions on adulthood.

Activities of Daily Living

Artykuły w encyklopediach
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 22-25.
Publication year: 2016

Measurement of ability or inability to perform activities of daily living (ADLs) is important to in describing the functional status of a person and then implementing an intervention. Evaluations of ADLs are mainly used in nursing and in rehabilitation of people with disabilities and the elderly. Measuring ability to perform ADLs is crucial for the management of healthcare in aging societies. It is important to understand differences between categories of ADLs and challenges in their evaluation that are connected to the roles of family members.

Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński
A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.

Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy (Reason of model in the context of demographic and labor market challenges)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy (Reason of model in the context of demographic and labor market challenges), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 19-114.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy (Reason of model in the context of demographic and labor market challenges), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 19-114.

Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem (Reason of model in the context of the procedural aspects of cooperation of schools with the environment)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk, D. Borowski
A. Klimczuk, D. Borowski, Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem (Reason of model in the context of the procedural aspects of cooperation of schools with the environment), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 20-57.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, D. Borowski, Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem (Reason of model in the context of the procedural aspects of cooperation of schools with the environment), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 20-57.

Tworzenie kultury zatrudnialności (Creating a Culture of Employability)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności (Creating a Culture of Employability), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 113-156.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności (Creating a Culture of Employability), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 113-156.

The Sociology of the Workplace

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: M. Warner (Ed.), The Sociology of the Workplace (RLE: Organizations). Abingdon: Routledge, 2013, “Review of Economic and Business Studies” Vol. 8, Iss. 1 2015, pp. 185-187.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Book review: M. Warner (Ed.), The Sociology of the Workplace (RLE: Organizations). Abingdon: Routledge, 2013, “Review of Economic and Business Studies” Vol. 8, Iss. 1 2015, pp. 185-187.

The Salzburg Statement: Advancing Innovation and Equity in Aging Societies

Inne opracowania
The Salzburg Statement: Advancing Innovation and Equity in Aging Societies, November 2015, www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-2019/2015/Session_540/SalzburgGlobal_Statement_540.pdf.
Publication year: 2015

The Salzburg Statement: Advancing Innovation and Equity in Aging Societies, November 2015, www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-2019/2015/Session_540/SalzburgGlobal_Statement_540.pdf.

The Framework Catalogue of Digital Competences

Raporty z badań
Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski, Jacek Zadrożny
J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66p.
Publication year: 2015

Priority axis III Digital competences of the society focuses on raising digital activity in order to allow fully use possibilities of high-speed Internet and new public e-services. It comprises four actions including Training activities for development of digital competences with allocation of 180 mln PLN (divided into two competitions dedicated to NGOs ). The point of reference for all the projects of the axis III is a document named The framework catalogue of digital competences. An important assumption of the catalogue is the connection between the digital competences and the users’ needs and the benefits that they may gain in the key areas of life. The document, commissioned by the Ministry of Administration and Digitization, is of vital importance in the implementation of the new model in recognizing digital competences- the relational model.

Technology Transfer

Artykuły w encyklopediach
Magdalena, Klimczuk-Kochańska; Andrzej, Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531.
Publication year: 2015

Technology transfer is the movement of technical and organizational skills, knowledge, and methods from one individual or organization to another for economic purposes. This process usually involves a group that possesses specialized technical skills and technology that transfers it to a target group of receptors who do not possess those skills, and who cannot create that technology themselves.

Technological Unemployment

Artykuły w encyklopediach
Magdalena, Klimczuk-Kochańska; Andrzej, Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511.
Publication year: 2015

Technological unemployment is a situation when people are without work and seeking work because of innovative production processes and labor-saving organizational solutions.

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50+),

Raporty z badań
Alek Tarkowski, Anna Mierzecka, Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Małgorzata Kisilowska, Andrzej Klimczuk, Elżbieta Bojanowska
A. Tarkowski, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Filiciak, M. Kisilowska, A. Klimczuk, E. Bojanowska, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50+), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Warszawa-Tarnów 2015, 164 p.
Publication year: 2015

Raport wydany został przez Stowarzyszenie “Miasta w Internecie”. Jego celem jest opracowanie modelu i katalogu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Przedstawia on analizę badań i literatury przedmiotu, taksonomie kompetencji cyfrowych oraz projekt pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Raport powstał w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu “, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.

Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce, Social Innovation Exchange, European Commission’s DG Enterprise and Industry, publikacja elektroniczna: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/ sites/default/files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20POLISH.pdf.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce, Social Innovation Exchange, European Commission’s DG Enterprise and Industry, 2015, electronic publication: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/ sites/default/files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20POLISH.pdf.

Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland, Social Innovation Exchange, European Commission’s DG Enterprise and Industry, publikacja elektroniczna: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/ files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20ENGLISH.pdf.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland, Social Innovation Exchange, European Commission’s DG Enterprise and Industry, 2015, electronic publication: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/ files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20ENGLISH.pdf.

Social Inclusion of People with Disabilities: National and International Perspectives

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: A. Rimmerman,
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Book review: A. Rimmerman, “Social Inclusion of People with Disabilities: National and International Perspectives”, New York: Cambridge University Press, 2013, “Human Rights Review” Vol. 16, Iss. 4 2015, pp. 397-399.

Social and Solidarity Economy

Artykuły w encyklopediach
Magdalena, Klimczuk-Kochańska; Andrzej, Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416.
Publication year: 2015

The social and solidarity economy concept refers to enterprises, organizations, and innovations that combine production of goods, services, and knowledge with achieving economic and social goals as well as solidarity building.

Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (Reconversion and Outplacement of Teachers and Instructors of Practical Vocational Training)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (Reconversion and Outplacement of Teachers and Instructors of Practical Vocational Training), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (Reconversion and Outplacement of Teachers and Instructors of Practical Vocational Training), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.

Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [in:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (eds.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej / Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc – Kraków 2015, pp. 21-50.
Publication year: 2015

Abstract

The complexity of population ageing effect is a significant challenge at a regional and local level. Adaptation activities require the cooperation of local governments, business entities and non-governmental organizations. The article describes the dimensions of interventions, typology of “shrinking regions” and two initiatives: Regions for All Ages and SEN@ER – Silver Economy Network of European Regions. In addition, essay discusses the dilemmas of creating special regional strategies with their implementation factors and barriers in the construction of silver economies. It is supplemented by some conclusions from the analysis of selected regional development strategies in Poland. Summary sets out possible directions for further research for national institutions.

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych (Framework Directory of Digital Skills)

Raporty z badań
Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski, Jacek Zadrożny
J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych (Framework Directory of Digital Skills), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 35 p.
Publication year: 2015

Abstract

Opracowując „Ramowy katalog kompetencji cyfrowych” dążymy do powiązania kompetencji cyfrowych z konkretnymi korzyściami, jakie użytkownicy mogą odnieść w poszczególnych obszarach życia. W pracy nad Katalogiem korzystaliśmy z doświadczenia i wiedzy wszystkich członków zespołu autorskiego, łącząc doświadczenie dydaktyczne i trenerskie z refleksją akademicką. Korzystaliśmy z dorobku instytucji wcześniej pracujących nad podobnymi katalogami – ważnymi punktami odniesienia są dla nas: „Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” przygotowany przez Fundację Nowoczesna Polska, materiały opracowane w ramach projektu DIGCOMP realizowanego przez Institute for Prospective Technological Studies, Oxford Internet Institute. Najważniejszym jednak punktem odniesienia była ekspertyza „Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+” przygotowana przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska na zamówienie Stowarzyszenia Miasta w Internecie, w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu”, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS. Przy jego tworzeniu opieraliśmy się też na teoretycznym modelu opracowanym w ramach projektu „Poza stare i nowe media. Kompetencje komunikacyjne Polaków”, realizowanego przez Centrum Cyfrowe w latach 2012-2013. „Ramowy katalog kompetencji cyfrowych” jest uzupełnieniem i rozwinięciem opracowania przygotowanego na potrzeby Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Główną różnicą jest ujęcie w niniejszym katalogu kompetencji cyfrowych odpowiednich dla wszystkich dorosłych Polaków – wcześniejsza ekspertyza uwzględniała specyfikę osób starszych jako grupy społecznej, można w niej znaleźć rozbudowaną część teoretyczną oraz przegląd istniejących modeli i katalogów kompetencji.

Public Policy: Ethics

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] J. D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585.
Publication year: 2015

Abstract

There are many ethical dimensions of public policy. Public policy as actions to solve the collective problems includes directly or indirectly making ethical judgments. Public policy takes into account reconciliation of conflicting interests of individuals, groups, and organizations which is based on the values agreeing which influences on the objectives, principles, and styles of policy implementation. Ethical judgments about selecting more and less important as well as more positive problem solutions are present on all stages of policy cycle.

Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki)

Raporty z badań
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121p.
Publication year: 2015

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121pp.

Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej (The Demand for Professions and Competencies on the Podlasie Labor Market and the Needs of Employers in Terms of Training for Workers Aged 45+)

Raporty z badań
Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska, Justyna Żynel-Etel
Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska, Justyna Żynel-Etel, Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015, 223s.
Publication year: 2015

Ponad 33% podlaskich pracodawców w ciągu najbliższego roku planuje zatrudnić nowych pracowników. Taki wniosek płynie z badania pt.”Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej”. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr i RCS Sp. z o.o. Na pytania o popyt na zawody oraz plany w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników, w czerwcu i lipcu tego roku, odpowiedziało 400 firm z Podlasia.

Firmy najczęściej poszukują operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (8,6% planowanych przyjęć wśród ogólnej liczby nowozatrudnionych), monterów elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (6,4%), kierowców autobusu (6,0%), pomocniczych robotników budowlanych (5,1%) oraz przedstawicieli handlowych (4,9%).

Jednocześnie nieco ponad 29% przebadanych firm stwierdziło, że ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Największe trudności zgłaszały firmy działające w przemyśle (37,8%), ochronie zdrowia i pomocy społecznej (33,3%), budownictwie (33,3%) oraz w handlu i naprawach (32,1%). Zdaniem ankietowanych najczęstszym powodem trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników jest brak doświadczenia kandydatów do pracy, na co wskazało 52,6% badanych firm. Ważnym czynnikiem okazał się również niski poziom kwalifikacji i umiejętności kandydatów do zatrudnienia – takiej odpowiedzi udzieliło 43,1% przedsiębiorstw.

Pracodawcy od przyszłych pracowników oczekują przede wszystkim posiadania tzw. kompetencji miękkich. Blisko 3 badanych firm uznało za bardzo ważną umiejętność komunikowania się (zarówno ze współpracownikami jak i klientami) a 70% za niezmiernie istotną samoorganizację pracy i przejawianie inicjatywy. Kolejną istotną umiejętnością wymaganą od kandydatów jest biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie – ponad 64% badanych przedsiębiorstw uznało ją za bardzo ważną, Podobnie została oceniona dyspozycyjność, która jest bardzo istotna dla prawie 62% pracodawców. Najmniej istotne kompetencje, którymi, według badanych pracodawców, powinni się charakteryzować kandydaci do pracy, to: zdolności analityczne i twórcze oraz, co może dziwić, znajomość języka obcego. Badania ukazały jedynie 9,3% wskazań uznających tę umiejętność za wysoce istotną w pracy.

Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński (Subregion Bialystok-Suwalki and Subregions: Krosno-Przemyśl, Transcarpathian Oblast, and Grodno Oblast)

Artykuły w pracach zbior.
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński (Subregion Bialystok-Suwalki and Subregions: Krosno-Przemyśl, Transcarpathian Oblast, and Grodno Oblast), [in:] B. Plawgo (ed.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
Publication year: 2015

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński (Subregion Bialystok-Suwalki and Subregions: Krosno-Przemyśl, Transcarpathian Oblast, and Grodno Oblast), [in:] B. Plawgo (ed.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.

Perspektywy alternatywnych obszarów pracy nauczycieli zawodu w województwie podlaskim (Prospects for alternative areas of work for vocational teachers in the Podlaskie Voivodeship)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk, M. Skarzyński
A. Klimczuk, M. Skarzyński, Perspektywy alternatywnych obszarów pracy nauczycieli zawodu w województwie podlaskim (Prospects for alternative areas of work for vocational teachers in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 266-282.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, M. Skarzyński, Perspektywy alternatywnych obszarów pracy nauczycieli zawodu w województwie podlaskim (Prospects for alternative areas of work for vocational teachers in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 266-282.

Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market

Artykuły w pracach zbior.
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [in:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, pp. 89-106.
Publication year: 2015

Abstract

This chapter focuses on maintaining employment in the sector of small and medium-sized enterprises, which is crucial for the functioning of the economy. However, in an economic crisis, the changes in the area of employment of workers often become the foremost way of adapting to declining financial resources, which are the result of reduction of interest in the offer of the organisation by the customers. These actions had proven to be particularly evident in the case of global financial and economic crisis, which also affected the Polish economy after 2008.
The chapter suggests that the layoffs lead to rise in unemployment. Thus, there is a need to promote the outplacement, which is, a technique oriented on responsible dismissals in order to support a smooth transition of laid-off workers to new workplaces. In this way, both employees and companies increase their chances of maintaining competencies and better adapt to market competition requirements.
This chapter explores the characteristics of the labour market policy in Poland, main features of the outplacement in the context of the crisis, examples of the outplacement implementation, plans for further development of the outplacement, and conclusions including directions for further research.

Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement under Conditions of Increased Risk and Flexibility of the Organization)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement under Conditions of Increased Risk and Flexibility of the Organization), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement under Conditions of Increased Risk and Flexibility of the Organization), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.

Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych (Outplacement in Firms of Podlasie in the Light of Own Studies)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych (Outplacement in Firms of Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 55-87.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych (Outplacement in Firms of Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 55-87.

Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement as a Form of Support for the Company's Employees)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement as a Form of Support for the Company's Employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-56.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement as a Form of Support for the Company’s Employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-56.

Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych (Outplacement for Workers from Podlasie in the Light of Own Studies)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych (Outplacement for Workers from Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 57-93.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych (Outplacement for Workers from Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 57-93.

Outplacement - Implementation Experiences and Possibilities of Service Development in Polish Labour Market

Artykuły w pracach zbior.
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Outplacement - Implementation Experiences and Possibilities of Service Development in Polish Labour Market, [in:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 7. Knowledge – innovations – trends – strategies, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2015, pp. 113-116.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Outplacement – Implementation Experiences and Possibilities of Service Development in Polish Labour Market, [in:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 7. Knowledge – innovations – trends – strategies, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2015, pp. 113-116.

NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: A. Choudry, D. Kapoor (Eds), NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects. London-New York: Zed Books, 2013, “Journal for the Study of Radicalism” Vol. 9, No. 1, 2015, pp. 173-177.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Book review: A. Choudry, D. Kapoor (Eds), NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects. London-New York: Zed Books, 2013, “Journal for the Study of Radicalism” Vol. 9, No. 1, 2015, pp. 173-177.

New Technology: Risks and Gains

Artykuły w encyklopediach
Magdalena, Klimczuk-Kochańska; Andrzej, Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147.
Publication year: 2015

New technologies are often radical innovations that change current activities across different areas of social and economic life. At the beginning of the 21st century, some of these technologies are information and communications technology (ICT), nanotechnology, biotechnology, robotics, and artificial intelligence. These innovations stimulate new opportunities for the production, distribution, and consumption of goods and services, and thus can help solve social problems. But they also cause new social risks and inequalities.

Nauczyciele zawodu jako kapitał (Teachers of Profession as Capital)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał (Teachers of Profession as Capital), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 69-112.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał (Teachers of Profession as Capital), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 69-112.

Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change), „Zarządanie publiczne” 2(32)/2015, pp. 41-53.
Publication year: 2015

Abstract

Starzenie się społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia się sprawia, iż kluczowe jest zwiększenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarządowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień srebrnej gospodarki, wykluczenia cyfrowego i robotycznego. W podsumowaniu wskazano na możliwości rozwoju innowacji społecznych oraz kierunki dalszych badań.
**
Ageing is a challenge that requires development and implementation of the horizontal social policy. This policy should take into account diversity of older adults and division of interventions aimed at this population and on the image of old age. Complexity of the negative consequences of ageing shows that there is a need to enhance cooperation between the public sector, the commercial sector, the NGO sector, and the informal sector at all levels of social policy social policy. The article discusses models of the multisectoral social policy and possibilities of integrating social services. Conclusions include directions for further research and social innovation.

Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples, “E-Journal of International and Comparative Labour Studies”, Vol. 4, No. 2 May-June 2015, pp. 110-134.
Publication year: 2015

Abstract

One of the key challenges of social policy in Poland in the early 21st century is to adapt its management to the requirements of a service economy. Essential conditions for the mixed economy of welfare have been already created after adjustments of the subsystems of national social policy during the first years of membership in the European Union since 2004. Labour market policies (LMPs) already include the relationships between providers from the public sector, the commercial sector, and the non-governmental sector. However, the tasks and services of individual entities and institutions still lack coordination and integration. This paper focus on the examples of possibilities for their development by combining the activation (enabling) policy with concepts of the governance and welfare mix. The paper presents the results of the author’s research on the implementation of welfare mix solutions in the field of professional activation of the unemployed people in Poland. Two case studies are included (1) the implementation of outplacement programs that are based on the cooperation between different entities; and (2) the cooperation between the public employment services and non-governmental employment agencies in the activation of people with disabilities in the labour market. Moreover, basic concepts of ongoing reforms of active labour market policies (ALMPs) in Poland were discussed. The summary contains the practical recommendations and possible directions for further research in the field of integration of employment services.

Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności (Vocational Education in Societies and Economies Based on Knowledge and Creativity)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności (Vocational Education in Societies and Economies Based on Knowledge and Creativity), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności (Vocational Education in Societies and Economies Based on Knowledge and Creativity), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.

Korzyści dla pracowników ze stosowania outplacementu (Benefits for employees from the implementation of outplacement)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Korzyści dla pracowników ze stosowania outplacementu (Benefits for employees from the implementation of outplacement), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 175-179.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Korzyści dla pracowników ze stosowania outplacementu (Benefits for employees from the implementation of outplacement), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 175-179.

Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423.
Publication year: 2015

Abstract

“Age of life” is one of the essential characteristics that differentiate people. Age perception is also associated with social justice. The concept of age is defined ambiguously. At the same time, the different age criteria also forms the basis of age differentiation and age discrimination. The population lead to distinctions of age groups, age categories, and generations. Differences between generations also lead to Study in the concepts of intergenerationality, intergenerational justice, and intergenerational policies.

Instrumental Activities of Daily Living

Artykuły w encyklopediach
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Instrumental Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1148-1151.
Publication year: 2015

Activities of daily living are usually defined as skills needed in typical daily self-care. Instrumental activities of daily living (IADLs) are more complex skills beyond basic self-care, and their measurement evaluates how individuals function in their homes, workplaces, and outdoor environments. The skills that pertain to IADLs are exposed to dysfunctions resulting from aging or illness. Reductions in those skills may begin to cause problems with independence but these problems can be solved with the help of others – for example, family members, social workers, and nurses.

Guest Blog: The Future of the Economy in an Ageing Society: The silver economy: one or many?

Inne opracowania
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Guest Blog: The Future of the Economy in an Ageing Society: The silver economy: one or many?, International Longevity Centre - UK, 30.11.2015, http://blog.ilcuk.org.uk/2015/11/30/guest-blog-andrzej-klimczuk-independent-researcher-the-future-of-the-economy-in-an-ageing-society-the-silver-economy-one-or-many/.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Guest Blog: The Future of the Economy in an Ageing Society: The silver economy: one or many?, International Longevity Centre – UK, 30.11.2015, http://blog.ilcuk.org.uk/2015/11/30/guest-blog-andrzej-klimczuk-independent-researcher-the-future-of-the-economy-in-an-ageing-society-the-silver-economy-one-or-many/.

Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium

Monografie
Kurt Lüscher, Andreas Hoff, Giovanni Lamura & Marta Renzi, Mariano Sánchez, Gil Viry & Eric Widmer, Andrzej Klimczuk, Paulo de Salles Oliveira
K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), Universität Konstanz, Konstanz 2015, 211pp.
Publication year: 2015

The members of the International Network for the Analysis of Intergenerational Relations (Generationes) proudly present the most recent issue of the jointly produced compendium “Generations, Intergenerational Relations and Generational Policy”.

This new version includes seven languages (English, French, German, Italian, Spanish, Polish (New) and Portuguese (New)). Its layout is designed for using it to translate the specific concepts and terminology of research into generations and intergenerational relations from one language into another.

**

Członkowie Międzynarodowej Sieci Relacji Międzypokoleniowych (Generationes) z dumą prezentują najnowsze wydanie wspólnie opracowanego kompendium “Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych”.

Nowa wersja zawiera siedem języków (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, polski (nowy) i portugalski (nowy)). Układ kompendium został zaprojektowany tak, aby pozwalało na stosowanie go do tłumaczenia konkretnych pojęć i terminologii badań nad pokoleniami i relacjami międzypokoleniowymi z jednego języka na inny.

Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352.
Publication year: 2015

Abstract

Generational differences in societies are characteristics generally attributed to people’s age that constitute a sociocultural phenomenon. Divisions in the generations differ across nations and extend even to civilizations. Perception and recognition of the different characteristics of each generation affect the cooperation between people in social, political, and economic capacities, and subsequently extend to entities in the public, informal, commercial, and nongovernmental sectors. From the perspective of social justice, it is important to draw attention to how workplace management techniques are used to promote equal opportunities among representatives of various generations.

Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations

Monografie
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015, 252p.
Publication year: 2015

Abstract

Ageing populations are a major consideration for socio-economic development in the early twenty first century. This demographic change is mainly seen as a threat rather than as an opportunity to improve the quality of human life, especially in Europe, where ageing has resulted in a reduction in economic competitiveness. Economic Foundations for Creative Ageing Policy mixes the silver economy, the creative economy, and the social economy to construct positive solutions for an ageing population. Klimczuk covers theoretical analyses and case study descriptions of good practices to suggest strategies that could be internationally popularized.
Contents:
Foreword by Harry R. Moody
Foreword by Kathrin Komp
Introduction
1. Old Age as a Stage in the Life Course and the Life Cycle
2. Forms of Older People’s Capital
3. Creativity and Ageing: Concepts and Controversies
4. Mixed Economy and Multisectoral Approach to Population Ageing
5. Silver, Creative, and Social Economies as Positive Responses to Population Ageing
6. Benefits at the Interface Between Economic Systems
Conclusion
Afterword by Lukasz Tomczyk

Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego (Good practices and challenges of development of vocational education in the Podlaskie Voivodeship)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński
A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego (Good practices and challenges of development of vocational education in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 177-195.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego (Good practices and challenges of development of vocational education in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 177-195.

Czynniki utrudniające wdrażanie outplacementu w firmach (Factors hindering the implementation of outplacement in firms)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Czynniki utrudniające wdrażanie outplacementu w firmach (Factors hindering the implementation of outplacement in firms), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 137-140.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Czynniki utrudniające wdrażanie outplacementu w firmach (Factors hindering the implementation of outplacement in firms), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 137-140.

Cultural Capital

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214.
Publication year: 2015

Abstract

Cultural capital is usually defined as set of social features that provide individuals with social mobility and the possibility of changing their hierarchical position in systems such as wealth, power, prestige, education, and health. Cultural capital thus affects the processes of social promotion or degradation. It also includes social characteristics that allow horizontal mobility, that is, changes in social group membership. An individual’s cultural capital includes his or her social origin, education, taste, lifestyle, style of speech, and dress.

Creative Ageing Policy: Mixing of Silver, Creative, and Social Economies

Inne opracowania
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Creative Ageing Policy: Mixing of Silver, Creative, and Social Economies, [in:] ESA 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination: Abstract Book, Prague, European Sociological Association; Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences 2015, pp. 59-60.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Creative Ageing Policy: Mixing of Silver, Creative, and Social Economies, [in:] ESA 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination: Abstract Book, Prague, European Sociological Association; Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences 2015, pp. 59-60.

Comparative Analysis of National and Regional Silver Economy Models in the European Union

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Silver Economy Models in the European Union, International Seminar
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Silver Economy Models in the European Union, International Seminar

Causes of Crime

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Causes of Crime, [in:] F.F. Wherry (eds.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, Sage, Los Angeles 2015, pp. 308-311.
Publication year: 2015

Causes of crime are the subject of the etiology of criminal behavior, which is characterized by an interdisciplinary approach. There are many theories attempting to explain the determinants of criminal behavior, a set of acts recognized by the criminal law, which emphasize different aspects of this phenomenon.

Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich (Barriers and challenges of outplacement in study about companies in the Podlaskie Voivodeship)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich (Barriers and challenges of outplacement in study about companies in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 49-81.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich (Barriers and challenges of outplacement in study about companies in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 49-81.

Bariery i potrzeby outplacementu podlaskich pracowników (Barriers and needs of outplacement for employees in the Podlaskie Voivodeship)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Bariery i potrzeby outplacementu podlaskich pracowników (Barriers and needs of outplacement for employees in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 67-103.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Bariery i potrzeby outplacementu podlaskich pracowników (Barriers and needs of outplacement for employees in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 67-103.

Bariery i możliwości rozwoju outplacementu dla firm (Barriers and opportunities for the development of outplacement for firms)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Bariery i możliwości rozwoju outplacementu dla firm (Barriers and opportunities for the development of outplacement for firms), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 140-143.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Bariery i możliwości rozwoju outplacementu dla firm (Barriers and opportunities for the development of outplacement for firms), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 140-143.

Bariery i czynniki rozwoju outplacementu dla pracowników (Barriers and development factors of outplacement for employees)

Artykuły w pracach zbior.
A. Klimczuk
A. Klimczuk, Bariery i czynniki rozwoju outplacementu dla pracowników (Barriers and development factors of outplacement for employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 180-185.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Bariery i czynniki rozwoju outplacementu dla pracowników (Barriers and development factors of outplacement for employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 180-185.

Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I, Newsletter of the Research Network Ageing in Europe, Autumn 2015, Issue 16, p. 5, www.ageing-in-europe.net/images/newsletter16.pdf.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I, “Newsletter of the Research Network Ageing in Europe”, Autumn 2015, Issue 16, p. 5, www.ageing-in-europe.net/images/newsletter16.pdf.

Aging: Concepts and Controversies

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: H. R. Moody & J. R. Sasser. Aging: Concepts and Controversies (7th edition). Sage Publications. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2012.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Book review: H. R. Moody & J. R. Sasser. Aging: Concepts and Controversies (7th edition). Sage Publications. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2012. “International Journal of Ageing and Later Life” Vol. 9. Issue 2. 2015, pp. 87-89, www.ep.liu.se/ej/ijal/2015/v9/i2/2B/ijal14-2b.pdf.

Aging in the Social Space

Monografie
Andrzej Klimczuk, Łukasz Tomczyk
Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015.
Publication year: 2015

Abstract

A publication called Aging in the Social Space is a compilation of studies, which deal with theoretical understanding and empirical solutions, learning about problem spheres, specifying content parallels of social, legal, economic, moral and ethical views on senior issues in society, which are closely related to each other and are interconnected.
This publication focus on the case study of Poland. It is supposed to provide a multidimensional view of old age issues and issues related to aging and care for old people in society. We believe that it is natural also to name individual spheres, in which society has some eff ect, either direct or indirect, within issues concerning seniors. Learning about these spheres is the primary prerequisite for successful use of social help to seniors in society.

*
“The work elaborates a very important topic of our time, this is of an aging population, which many countries with their established social, political, legislative, health and other systems are not prepared for. The authors compared the global data on the aging of the population with information relating to the aging of the population in Poland.

This publication consists of two large chapters with subheadings. In the first part the authors describe the elderly in social area and in the second part of a social policy relating to older people. The first part explains the different concepts and presents a new paradigm, which refers to the phenomenon of active aging. The second part presents the analysis of the aging population in selected major cities and presents documents and strategies necessary for further development of the quality of life of elderly people. The case studies technique enables the authors the identification of a number of factors and in-depth analysis of researched topics for each city. Theoretical bases complement to the research findings of other authors and adds their findings.”

Doc. dr Bojana Filej, the Alma Mater Europaea – European Center, Maribor, Slovenia

“The publication, in my humble opinion, can be dedicated primarily to researchers of social gerontology topics, primarily students from the humanities and social sciences. Given the systematic increase in the number of people from abroad studying in Poland (including the Erasmus program) this book can also be used as teaching material to courses on subjects such as: geragogics, social gerontology, social pedagogy and sociology .”

Prof. dr hab. Jan Maciejewski, the University of Wrocław, Poland

Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych (Adaptation of Vocational Schools for Socio-economic Trends)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych (Adaptation of Vocational Schools for Socio-economic Trends), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 37-68.
Publication year: 2015

A. Klimczuk, Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych (Adaptation of Vocational Schools for Socio-economic Trends), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 37-68.

Wywiad z Andrzejem Klimczukiem: Razem kreatywniej (Interview with Andrzej Klimczuk: Together Creatively)

Inne opracowania
Paweł Kaźmierczyk
P. Kaźmierczyk, Wywiad z Andrzejem Klimczukiem: Razem kreatywniej (Interview with Andrzej Klimczuk: Together Creatively), „ngo.pl” 05.03.2013, electronic publication: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/849146.html.
Publication year: 2014

P. Kaźmierczyk, Wywiad z Andrzejem Klimczukiem: Razem kreatywniej (Interview with Andrzej Klimczuk: Together Creatively), „ngo.pl” 05.03.2013, electronic publication: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/849146.html.

Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 15-26.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 15-26.

Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński, Dariusz Borowski
A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 161-170.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 161-170.

Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania (Vocational Education in Poland - Teaching and Challenges)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania (Vocational Education in Poland - Teaching and Challenges), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce – nauczanie i wyzwania (Vocational Education in Poland – Teaching and Challenges), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.

Single Parents

Artykuły w encyklopediach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Single Parents, [in:] L.H. Cousins (eds.), Encyclopedia of Human Services and Diversity, Sage, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194.
Publication year: 2014

Abstract

Services for single parents constitute a category of child and family services. These services are carried out by public and non-governmental bodies for people who are single parents by the unfortunate events or by their own choice. Individuals come to single parenthood mainly through divorce, separation, birth outside of marriage, child abuse/neglect, death of a partner/widowhood, and adoption.

Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (ed.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170.
Publication year: 2014

Abstract

Złożoność skutków starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania adaptacyjne wymagają współpracy samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Opracowanie przybliża: wymiary interwencji, typologię “regionów kurczących się” oraz dwie inicjatywy: regionów dla ludzi w każdym wieku (Regions for All Ages) i sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich (SEN@ER – Silver Economy Network of European Regions). Wskazano także na dylematy tworzenia specjalnych strategii regionalnych i czynniki sprzyjające ich realizacji oraz bariery budowy srebrnych gospodarek. Dodatkowo, przedstawiono wnioski z analizy wybranych strategii rozwoju regionalnego w Polsce. Podsumowanie określa możliwe kierunki dalszych badań.

Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu “PI-PWP: Innowacje na zakręcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu” (The Report of the External Evaluation of the Project “PI-PIP: Innovation at the Turn - Testing and Implementation of New Methods of Outplacement”)

Raporty z badań
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu “PI-PWP: Innowacje na zakręcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu” (The Report of the External Evaluation of the Project “PI-PIP: Innovation at the Turn - Testing and Implementation of New Methods of Outplacement”), BFKK, Białystok 2014, 81pp.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu “PI-PWP: Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu” (The Report of the External Evaluation of the Project “PI-PIP: Innovation at the Turn – Testing and Implementation of New Methods of Outplacement”), BFKK, Białystok 2014, 81pp.

Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 39p. (unpublished report)
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 39p. (unpublished report)

Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235p.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235pp.

Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98p.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98s.

Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow), mdm badania, Białystok 2014, 226p. (unpublished report)
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow), mdm badania, Białystok 2014, 226p. (unpublished report)

Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges), [in:] J. Osiński, J.Z. Popławska (eds.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307.
Publication year: 2014

Abstract

We współczesnej polityce rynku pracy udział biorą nie tylko takie podmioty publiczne, jak urzędy pracy, lecz także niepubliczne agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe. Agencje zatrudnienia, mając zróżnicowane cele, struktury i formy zarządzania, podejmują w znacznej mierze działalność aktywizacyjną, zaadresowaną do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym do osób niepełnosprawnych. Opracowanie ma na celu przybliżenie potencjału krajowych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Artykuł zwraca uwagę na teoretyczne koncepcje współpracy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia na poziomie lokalnym i regionalnym. Przybliżono także wybrane wyniki badania własnego, w którym przeprowadzono analizę źródeł wtórnych i indywidualne telefoniczne wywiady kwestionariuszowe. W podsumowaniu przedstawiono rekomendacje praktyczne i potencjalne kierunki dalszych badań.
**
Contemporary labor market policy involves not only the public sector as labour offices, but also private employment agencies run by commercial entities and non-governmental organizations. Employment agencies have different objectives, structures and forms of management. They take a large extent of activation services addressed to people in a specific situation on the labor market, including disabled persons. Article aims to introduce the capacity of national employment agencies for disabled people, which are run by non-governmental organizations. Article draws attention to theoretical concepts of cooperation between public and private employment services at local and regional. The chapter also shows selected results of research conducted on the basis of an analysis of secondary sources and individual questionnaire telephone interviews. Summary contains practical recommendations and possible directions for further research.

Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych (Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the Strategic Documents)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych (Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the Strategic Documents), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 27-29.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych (Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the Strategic Documents), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 27-29.

Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification), “Annales. Ethics in Economic Life”, vol. 17, no. 1, 2014, pp. 47-59.
Publication year: 2014

Abstract

Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedną z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moralną tej działalności. Artykuł przybliża przegląd literatury przedmiotu w zakresie dotyczącym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojęcia dotyczące kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjęciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagę na sposoby zwiększania skuteczności kodeksów oraz procedurę podejmowania decyzji etycznych w sposób godzący podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji.
**
The popularisation of code elaboration addressed to various social groups is one of the features of the modern world. However, among researchers of this phenomenon a full consensus on the moral validity and usefulness of this activity does not exist. The article closely reviews the literature with regard to the reasons for the creation of a moderate position on the codification of ethical standards. The essay brings closer the main concepts of ethical codes and positions for their adoption and rejection. Attention is paid to ways of increasing the effectiveness of codes and the ethical decision-making procedure in a manner that undermines supporters and opponents of codification approaches.

Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia (Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environment)

Artykuły w pracach zbior.
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia (Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environment), [in:] R. Fimińska-Banaszyk, Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, pp. 157-174.
Publication year: 2014

Abstract

Artykuł podejmuje problematykę zwolnień pracowników przedsiębiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem się globalnego kryzysu gospodarczego na początku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjęciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiębiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizację procesów produkcji i świadczenia usług, zmianę rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizację zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mogą prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement jako koncepcja odpowiedzialnego zarządzania zwolnieniami pracowników umożliwia zarówno złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i skrócenie okresu bezrobocia, jak też ochronę kompetencji istotnych przedsiębiorstwa. Opracowanie w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu przybliża: przesłanki do outplacementu jakimi są negatywne efekty redukcji zatrudnienia w organizacji, stereotypowe i racjonalne kryteria zwolnień pracowników oraz koncepcję kompetencji kluczowych i ich ochrony.
**
Article undertakes issue of enterprises layoffs, which is becoming increasingly important along with persistence of the global economic crisis at the beginning of the 21st century. Crisis leads to dynamic changes in the organization environment and in many cases forces the decision to take restructuring actions. Restructuring of firms may include both reduction of operating costs, modernization of production and services processes, changing markets and business partners, as well as the rationalization of employment. Changes in the structure of employment can lead to the development of new, more flexible relationship with employees. In this context, the outplacement as a concept of responsible management of the redundancies can both address the possible negative effects of job losses and reduction of unemployment, as well as the protection essential company competences. Article on the basis of the literature critical analysis brings: evidence for outplacement which are the negative effects of downsizing in the organization, stereotyped and rational criteria for redundancies as well as the concept of key competencies and their protection.

Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny (Organization and Forms of Performing Work at the Interface of Education, Craft, and Institutions of the Labour Market - Legal Status)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk, Dariusz Borowski
A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny (Organization and Forms of Performing Work at the Interface of Education, Craft, and Institutions of the Labour Market - Legal Status), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny (Organization and Forms of Performing Work at the Interface of Education, Craft, and Institutions of the Labour Market – Legal Status), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.

Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New Media in Civil Participation of Older People)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New Media in Civil Participation of Older People), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2014, nr 13, s. 6-7.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New Media in Civil Participation of Older People), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2014, nr 13, pp. 6-7.

Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions), „Palimpsest” vol. 6, nr 1, 2014, pp. 111-118.
Publication year: 2014

Abstract

Współcześnie obserwujemy popularyzację kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie związanych z kwestią kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojęciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej części artykułuprzedstawiono analizę argumentów zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm.
**
Nowadays we observe the popularization of codes addressed to various social groups. It is reasonable to search for answers to questions about the conditions of their construction and the possibility of their practical use. This article presents a critical review of the literature in the field of positions specifically related to the issue of codification of professional ethics. In the first place the importance attributed to the concept of an ethical code and basic ethical positions are discussed. The rest of the paper contains an analysis of the supporters and opponents of codification standards arguments.

Modernizacja szkół zawodowych w oparciu o programy rozwojowe (Modernization of Vocational Schools Based on the Development Programs)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński
A. Klimczuk, M. Skarzyński, Modernizacja szkół zawodowych w oparciu o programy rozwojowe (Modernization of Vocational Schools Based on the Development Programs), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 119-144.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, M. Skarzyński, Modernizacja szkół zawodowych w oparciu o programy rozwojowe (Modernization of Vocational Schools Based on the Development Programs), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 119-144.

Gangs in the Global City: Alternatives to Traditional Criminology

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: J.M. Hagedorn (Ed.),
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Book review: J.M. Hagedorn (Ed.), “Gangs in the Global City: Alternatives to Traditional Criminology”, University of Illinois Press: Urbana, IL, 2007, “International Sociology” Vol. 29. Issue 2. 2014, pp. 178-180.

Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem (Formal and Legal Aspects of the School Cooperation with the Environment)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem (Formal and Legal Aspects of the School Cooperation with the Environment), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem (Formal and Legal Aspects of the School Cooperation with the Environment), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.

European Map of Intergenerational Learning. National Profile: Poland

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, European Map of Intergenerational Learning. National Profile: Poland, Beth Johnson Foundation, Stoke-on-Trent 2014, electronic publication: www.emil-network.eu/res/documents/resource/Poland%20National%20Profile%20-%202014.pdf.
Publication year: 2014

A. Klimczuk, European Map of Intergenerational Learning. National Profile: Poland, Beth Johnson Foundation, Stoke-on-Trent 2014, electronic publication: www.emil-network.eu/res/documents/resource/Poland%20National%20Profile%20-%202014.pdf.

Barriers to the development of creative industries in culturally diverse region

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Barriers to the development of creative industries in culturally diverse region, „Coactivity: Philosophy, Communication”, Vol. 22, No. 2, 2014, pp. 145-152.
Publication year: 2014

Abstract

The aim of this article is to describe the general conditions for the development of creative industries in Podlaskie Voivodship from Poland. This region on the background of the country is characterized by the highest level of cultural diversity and multiculturalism policy. However, there are a number of barriers for the creative industries. First article discusses the regional characteristics and then the basic theoretical approaches and conclusions of the author’s own research. The following sections discuss the conclusions and recommendations for regional policy and management of cultural sector entities that may be relevant also for other culturally diverse regions.

Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People), „Pogranicze. Studia Społeczne”. Tom XXII, 2013, pp. 185-200.
Publication year: 2013

Abstract

Niepełnosprawność jest jedną z cech różnicujących jednostki i grupy we współczesnych społeczeństwach. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, poznawczej i psychicznej są szczególnie narażone na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne, gospodarcze i polityczne. Co istotne kwestia socjalna osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku zmienia się wchodząc w relację z procesem starzenia się ludności. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych teoretycznych koncepcji działań na rzecz poprawy wizerunku niepełnosprawności i ograniczania barier doświadczanych przez osoby niepełnosprawne w dostępie do różnego rodzaju zasobów, przestrzeni i szans. Krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie cech koncepcji polityki aktywizacji oraz zasad i celów polityki społecznej w holistycznym paradygmacie normalizacji. Podsumowanie zawiera możliwe dalsze kierunki badań i analiz.
**
Disability is one of the features that differentiate individuals and groups in modern societies. People with reduced physical, cognitive and psychological efficiency are particularly exposed to discrimination and social, economic and political exclusion. What’s important social issue of people with disabilities in the early 21st century changes by entering into a relationship with the ageing of the population. Article aims to introduce some theoretical concepts efforts to improve the image of disability and reduce the barriers faced by persons with disabilities in access to different kinds of resources, spaces and opportunities. A critical analysis of the literature includes: description of the concept of activation policy as well as principles and objectives of social policy in a holistic paradigm of normalization. This summary contains possible future directions of research and analysis.

W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2013, Issue 7, pp. 18-19.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2013, Issue 7, pp. 18-19.

Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century, “Journal of Education, Psychology and Social Sciences”, Vol. 1, Issue 2, 2013, pp. 8-14.
Publication year: 2013

Abstract

Main objective of this paper is to describe emergence of a Polish Universities of the Third Age model. These are a multidisciplinary non-formal education centers, which allow formation of positive responses to the challenges of an ageing population. Article indicates main organizational changes of these institutions conditioned by internal and external factors. Essay describes transformation, differentiation factors, and characteristics of these institutions for elderly based on a critical analysis of literature.

Twoje prawa w sieci. Gra edukacyjna (Your Rights in the Network. Educational Game)

Inne opracowania
A. Bilska, G.D. Stunża (eds.)
A. Bilska, G.D. Stunża (eds.), Twoje prawa w sieci. Gra edukacyjna (Your Rights in the Network. Educational Game), Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, electronic publication: http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/19
Publication year: 2013

A. Bilska, G.D. Stunża (eds.), Twoje prawa w sieci. Gra edukacyjna (Your Rights in the Network. Educational Game), Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, electronic publication: http://pracownia.medialabgdansk.pl/#prawa-w-sieci

The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, pp. 130-132.
Publication year: 2013

Abstract

Purpose of this article is to introduce the concept of a new cultural institution, “medialab”. Media laboratory is an interdisciplinary institution that combines the tasks of scientific, educational, cultural and artistic institutions. They are spaces in which technology and digital media are designed. Article introduces the main features of medialabs and possible public tasks in the field of regional cultural policy and innovation policy. It also draws attention to the challenges and barriers in the organization and management of these centers.

Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents), [in:] J. Osiński, M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, pp. 461-472.
Publication year: 2013

Abstract

Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego “Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”. Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań.
**
One of the main challenges of the contemporary socio-economic development is the process of population ageing. The complexity of the changes associated with it justifies interventions taking into account the challenge of generational solidarity maintenance and robotics divide prevention. Article introduces the concept of silver economy – an economic system based on meeting the needs of ageing populations. This paper present the assumptions of building the silver economy contained in selected documents which are a part of civilizational project “Poland 2030. The Third Wave of Modernity.” Summary include conclusions from the strategy analysis and postulates of further research directions.

Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa (Silver Economy as a Response of the Private Sector for Population Ageing)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa (Silver Economy as a Response of the Private Sector for Population Ageing), „Forum Odpowiedzialnego Biznesu” 27.05.2013, electronic publication: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/srebrna-gospodarka-jako-odpowiedz-sektora-prywatnego-wobec-starzenia-sie-spoleczenstwa/.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa (Silver Economy as a Response of the Private Sector for Population Ageing), „Forum Odpowiedzialnego Biznesu” 27.05.2013, electronic publication: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/srebrna-gospodarka-jako-odpowiedz-sektora-prywatnego-wobec-starzenia-sie-spoleczenstwa/.

Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa (Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa (Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State), [in:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak, Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Issue 292, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, pp. 190-205.
Publication year: 2013

Abstract

Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego “Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”. Podsumowanie obejmie rekomendacje praktyczne i badawcze w zakresie polityki rodzinnej i rynku pracy.
**
The aim of this article is to introduce a concept of “solidarity of generations” in the context of challenges of population ageing at the beginning of the XXI century. Maintaining relationships without generational conflict is a matter requiring joint intervention of public, market and social sectors entities. After the discussion of generation meaning and types of relationships between generations, intergenerational policies models were identified. The description included activities at the international, national, regional and local levels. Later in the article activities assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilization project “Poland 2030. The Third Wave of Modernity” were critically analyzed of the main approaches. Conclusions provided recommendations for practical action and further research.

Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the Context of Nationwide Representation of NGOs and Informal Groups of Citizens Initiatives. The Report of the Evaluation Study)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the Context of Nationwide Representation of NGOs and Informal Groups of Citizens Initiatives. The Report of the Evaluation Study), Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83p. (unpublished report)
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the context of nationwide representation of NGOs and informal groups of citizens initiatives. The report of the evaluation study), Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83pp. (unpublished report)

Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship)

Raporty z badań
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 199p.
Publication year: 2013

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstaw teoretycznych dyplomacji publicznej oraz charakterystyki metod i obszarów współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorządy województwa podlaskiego. Raport w szczególności zwraca uwagę na obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Podjętą analizę ukierunkowano na rozpoznanie dotychczasowych praktyk w tym zakresie, jak też na określenie wniosków i rekomendacji, co do dalszego rozwoju zdecentralizowanej polityki zagranicznej.
W raporcie w pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia teoretyczne związane z obywatelską i samorządową współpracą transgraniczną. Zwrócono uwagę na priorytety zdecentralizowanej polityki zagranicznej Polski oraz na zróżnicowanie sektorowe aktorów współpracy transgranicznej w województwie podlaskim. Następnie w podziale na powiaty omówiono realizowane i planowane inicjatywy współpracy transgranicznej obecne w dostępnych publicznie dokumentach strategicznych samorządów woj. podlaskiego. W dalszej części raportu podjęto próbę podsumowania obszarów i metod współpracy oraz wskazano na główne wnioski i rekomendacje.
**
The aim of this paper is to present the theoretical basis of public diplomacy and the characteristics of methods and areas of cross-border cooperation conducted by local governments in Podlaskie Voivodship. Report, in particular, draws attention to the civic and local government dimension of Polish foreign policy. Undertaken analysis was targeted to recognition of existing practices in this area, as well as to identify conclusions and recommendations for further development of decentralized foreign policy.
This report first discusses the basic theoretical concepts related to citizenship and local government cross-border cooperation. Attention was drawn to priorities of Polish decentralized foreign policy and sectoral diversification of cross-border cooperation actors in the Podlaskie Voivodship. Next the existing and planned cross-border cooperation initiatives present in the public programs and strategies of local governments and districts were discussed. Later in the report an attempt to summarize the areas and methods of cooperation were undertaken as well as some main conclusions and recommendations were pointed out.

Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju (Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends)

Artykuły w czasopismach
Katarzyna Sztop-Rutkowska, Andrzej Klimczuk
K. Sztop-Rutkowska, A. Klimczuk, Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju (Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends), „Kultura i Edukacja”, 2(95)/2013, pp. 222-246.
Publication year: 2013

Abstract

Na początku XXI wieku zachodzą istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega się też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem się nowej stratyfikacji społecznej i zmianą czynników rozwojowych. Coraz większe znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powiązaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium Kultury. Artykuł wskazuje na potrzebę i potencjalne korzyści z zarządzania wiedzą na temat kultury na poziomie regionalnym poprzez prowadzenie prac teoretycznych i metodologicznych w ramach obserwatorium. Opracowanie na podstawie analizy danych zastanych i wyników badań własnych zwraca uwagę na główne cechy regionu, potrzeby informacyjne instytucji kulturalnych i artystycznych, możliwe modele obserwatorium kultury, potencjalne obszary działalności obserwatorium i korzyści z niej wynikające.
**
At the beginning of the XXI century, there are significant changes in relations of work and leisure time. The development of creative economy is also recognized along with emergence of a new social stratification and changes in developmental factors. Increasingly im- portant in the socio-economic transformation is cultural sector as well as promotion of culture and creative industries development including their linkages with dependent sectors such as tourism, architecture and industrial design. The aim of this article is to refer these processes and phenomena to the conditions of Podlaskie Voivodship and to discuss the main reasons of Regional Observatory of Culture establishment. Article indicates the need for and potential benefits of knowledge management on culture at the regional level by conducting theoretical and methodological work within the observatory. Essay based on an analysis of existing data and own research results highlights the main features of the region, information needs of cultural and art institutions, culture observatory possible models, potential activity areas of the regional observatory and the arising benefits from its activities.

Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project “Playground Arsenal 2013”), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 88pp. (unpublished report)

Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 105p.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 105pp.

Raport Desk Research: Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local Government and Civic Organisations Cross-Border Cooperation in the Podlaskie region. A Literature and Strategic Documents Review)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local Government and Civic Organisations Cross-Border Cooperation in the Podlaskie region. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 137p.
Publication year: 2013

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstaw teoretycznych dyplomacji publicznej oraz charakterystyki metod i obszarów współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorządy województwa podlaskiego. Raport w szczególności zwraca uwagę na obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Podjętą analizę ukierunkowano na rozpoznanie dotychczasowych praktyk w tym zakresie, jak też na określenie wniosków i rekomendacji, co do dalszego rozwoju zdecentralizowanej polityki zagranicznej.
W raporcie w pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia teoretyczne związane z obywatelską i samorządową współpracą transgraniczną. Zwrócono uwagę na priorytety zdecentralizowanej polityki zagranicznej Polski oraz na zróżnicowanie sektorowe aktorów współpracy transgranicznej w województwie podlaskim. Następnie w podziale na powiaty omówiono realizowane i planowane inicjatywy współpracy transgranicznej obecne w dostępnych publicznie dokumentach strategicznych samorządów woj. podlaskiego. W dalszej części raportu podjęto próbę podsumowania obszarów i metod współpracy oraz wskazano na główne wnioski i rekomendacje.
**
The aim of this paper is to present the theoretical basis of public diplomacy and the characteristics of methods and areas of cross-border cooperation conducted by local governments in Podlaskie Voivodship. Report, in particular, draws attention to the civic and local government dimension of Polish foreign policy. Undertaken analysis was targeted to recognition of existing practices in this area, as well as to identify conclusions and recommendations for further development of decentralized foreign policy.
This report first discusses the basic theoretical concepts related to citizenship and local government cross-border cooperation. Attention was drawn to priorities of Polish decentralized foreign policy and sectoral diversification of cross-border cooperation actors in the Podlaskie Voivodship. Next the existing and planned cross-border cooperation initiatives present in the public programs and strategies of local governments and districts were discussed. Later in the report an attempt to summarize the areas and methods of cooperation were undertaken as well as some main conclusions and recommendations were pointed out.

Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej (Cultural and Creative Industries in the Culturally Diverse Region. Barriers and Challenges from the Regional Policy Perspective)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej (Cultural and Creative Industries in the Culturally Diverse Region. Barriers and Challenges from the Regional Policy Perspective), [in:] R. Ulatowska (ed.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, pp. 72-80.
Publication year: 2013

Abstract

Celem opracowania jest przybliżenie analiz dotyczących dwóch wymiarów wykorzystania potencjału kultury województwa podlaskiego: zróżnicowania kulturowego oraz rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych. Artykuł stanowi odpowiedź na spostrzeżenia z recenzji raportu końcowego projektu “Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim”. W pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia i uwarunkowania regionalne tych wymiarów wykorzystania potencjału kultury. Następnie przybliżono główne obserwacje, wnioski i rekomendacje pochodzące z wyników badań. Całość uzupełniono o dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dla podmiotów związanych z prowadzeniem polityki regionalnej.
**
The aim of this paper is closer analyzes of two dimensions of Podlaskie Voivodship culture potential: cultural diversity as well as development of cultural and creative industries. The article is a response to the findings of “Diagnosis of participation in culture in Podlaskie” final report review. This article first describes the basic concepts and regional conditions of cultural potential dimensions. Then brought closer the main observations, conclusions and recommendations derived from research results. Whole essay was supplemented with additional insights and guidance for those involved in conducting of regional policy.

Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of Outplacement and its Instruments)

Raporty z badań
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of Outplacement and its Instruments), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 27-40.
Publication year: 2013

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of Outplacement and its Instruments), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 27-40.

Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji
Publication year: 2013

Abstract

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie administracji dopasowanie odpowiednich instrumentów polityki społecznej do konkretnych grup docelowych. Na podstawie badania wskazane zostały grupy społeczne o podwyższonym stopniu nietolerancyjności.
**
The aim of the project is to provide a thorough and practical knowledge on the attitudes of the inhabitants of Bialystok within tolerance. Taken diagnosis allows the formation of social policy in dealing with intolerance, as well as to enable the government matching of appropriate instruments of social policy to specific target groups. On the basis of the study – groups with a higher degree of intolerance are indicated.

Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications

Recenzje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Book review: A. Hoff (Ed.), “Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications”. Ashgate. Farnham, UK & Burlington, VT, USA. 2011,
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Book review: A. Hoff (Ed.), “Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications”. Ashgate. Farnham, UK & Burlington, VT, USA. 2011, “International Journal of Ageing and Later Life” Vol. 8. Issue 1. 2013, pp. 137-139, www.ep.liu.se/ej/ijal/2013/v8/i1/13-I/ijal_book_review_8-1A.pdf.

Polskie miasta wobec starości i starzenia się (Polish Cities Towards Old Age and Ageing)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Polskie miasta wobec starości i starzenia się (Polish Cities Towards Old Age and Ageing), „Magazyn Miasta” 2013, Issue 2 (3), pp. 15-17.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Polskie miasta wobec starości i starzenia się (Polish Cities Towards Old Age and Ageing), „Magazyn Miasta” 2013, Issue 2 (3), pp. 15-17.

Polish Universities of the Third Age. Emerging Model

Artykuły w pracach zbior.
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2013). Polish Universities of the Third Age. Emerging Model. In M. Mokryš, Š. Badura, & A. Lieskovský (Eds.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference (pp. 226–231). Žilina: EDIS, University of Žilina. Retrieved from http://www.eiic.cz/archive/?vid=1&aid=3&kid=20201-64&q=f1
Publication year: 2013

Main objective of this paper is to describe emergence of a Polish Universities of the Third Age model. These are a multi-disciplinary non-formal education centers, which allow formation of positive responses to the challenges of an ageing population. Article indicates main organizational changes of these institutions conditioned by internal and external factors. Essay describes transformation, differentiation factors, and characteristics of these institutions for elderly based on a critical analysis of literature.

Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu (Podlasie Nanotechnology Development Strategy up to 2020. The Groundbreaking Vision of the Region)

Raporty z badań
Joanicjusz Nazarko [ed.]
J. Nazarko (ed.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu (Podlasie Nanotechnology Development Strategy up to 2020. The Groundbreaking Vision of the Region), Politechnika Białostocka, Białystok 2013, 133p.
Publication year: 2013

Abstract

W Podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku podjęto próbę zaprezentowania alternatywnej propozycji do dotychczasowej i obecnej ścieżki rozwojowej województwa podlaskiego. Ścieżki, która nie tylko nie wyprowadziła województwa podlaskiego z obszaru określanego stygmatyzująco jako „Polska B”, ale doprowadziła do dalszego pogłębienia luki rozwojowej pomiędzy innymi regionami Polski i Europy. Przedstawiona w Strategii koncepcja odwołuje się do paradygmatu zarządzania antycypacyjnego, wytyczającego trajektorię rozwoju, która nie naśladuje innych, ale kieruje się tam, gdzie znajdą się w przyszłości liderzy.
**
In Podlasie nanotechnology development strategy up to 2020 an attempt was made to present an alternative proposal to the previous and the current development path of Podlaskie. Paths that not only moved from the Podlasie province wchi are stigmated referred as “Poland B”, but led to a further deepening of the development gap between other regions of Poland and Europe. Concept presented in the Strategy refers to anticipatory management paradigm, wytyczającego trajectory of development which does not imitate others, but directs to where you will find yourself in the future leaders.

Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań (Outplacement for Business - Research Results)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk, Katarzyna Alicja Łagoda
A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań (Outplacement for Business - Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 131-167.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw – wyniki badań (Outplacement for Business – Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 131-167.

Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań (Outplacement for Employees - Research Results)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk, Katarzyna Alicja Łagoda
A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań (Outplacement for Employees - Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 169-209.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji – wyniki badań (Outplacement for Employees – Research Results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 169-209.

Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement for Employees - Outplacement as a Form of Employees Support)

Raporty z badań
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement for Employees - Outplacement as a Form of Employees Support), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 85-130.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement as a Form of Support for the Company’s Employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-56.

Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for Business - Outplacement Under Increasing Risk and Flexibility in Organizing)

Raporty z badań
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for Business - Outplacement Under Increasing Risk and Flexibility in Organizing), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 41-84.
Publication year: 2013

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm – outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for Business – Outplacement Under Increasing Risk and Flexibility in Organizing), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 41-84.

Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development)

Artykuły w pracach zbior.
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, pp. 111-135.
Publication year: 2013

Abstract

Trwający na początku XXI wieku globalny kryzys gospodarczy wymusza podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te często wiążą się z redukcją zatrudnienia i kształtowaniem nowych relacji z pracownikami. Outplacement stanowi wciąż mało popularną i słabo rozpoznawalną w Polsce koncepcję odpowiedzialnego zarządzania zwolnieniami pracowników, która pozwala na złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i na skrócenie okresu bezrobocia. Celem opracowania jest przybliżenie istoty i potencjału stosowania outplacementu w Polsce. Podjęta krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie działań na rzecz antycypacji procesów restrukturyzacji i funkcji zwolnień monitorowanych w ochronie kompetencji kluczowych przedsiębiorstw. Określeni zostali główni interesariusze outplacementu w skali regionalnej oraz możliwości organizacji outplacementu przez partnerstwa i pakty lokalne, czyli z udziałem podmiotów sektora komercyjnego, publicznego i pozarządowego. Podsumowanie zawiera wnioski, co do możliwych działań praktycznych.
**
The ongoing at the beginning of the XXI century global economic crisis forces companies to take over restructuring actions. These changes are often associated with the reduction of employment and shaping of the new contract agreements with employees. Outplacement continues to be weakly popular and poorly recognized in Poland. It is the concept of responsible management of redundancies, which allows to mitigate the negative effects of losing a job and reduce the period of unemployment. The aim of this paper is to describe the essence and potential of outplacement usage in Poland. Undertaken critical analysis of the literature indicate measures for anticipate restructuring and outplacement functions in the protection of key enterprises competencies. Outplacement key stakeholders at the regional level were specified. Possibilities of outplacement organization including the local partnerships and pacts were explored. In other words, the cooperation of the commercial, public and non-governmental sector entities. Summary include proposals for further practical actions.

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Artykuły w pracach zbior.
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, 11th Annual ESPAnet Conference “Social Policy and Economic Development - Innovative social and labour-market policies in times of crisis”, Poznań 2013, https://www.dropbox.com/sh/8q7zn1uvm7a6py8/qb1-MYm5gr.
Publication year: 2013

Abstract

“Under the conditions of the global financial and economic crisis restructuring undertaken by companies often is associated with the optimization of operating costs in the dimension of human capital. Relatively little popular technique is responsible outplacement, which can reduce the risk of long-term unemployment and maintains the key competencies by the employees and organizations. At the same time public and private employment services usually have no experience in implementing outplacement programs. Small and medium-sized enterprises have difficulties in availability of those services. Paper is based on a critical analysis of the literature and a study conducted in Podlaskie Voivodship in 2012 in the under the project “Innovations in the corner – testing and implementation of new methods of outplacement.” Study included a series of in-depth interviews, focus groups and quantitative CATI research among entrepreneurs and employees. Main conclusions lead to claim that outplacement should be popularized as good practice of corporate social responsibility. The implementation of such programs can be done by increasing the role of social economy actors – in particular non-governmental organizations that carry out tasks in the field of labor market policy.
**
W warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego podejmowana przez przedsiębiorstwa restrukturyzacja wiąże się często z optymalizacją kosztów działalności w wymiarze kapitału ludzkiego. Relatywnie mało popularną jest technika odpowiedzialnych zwolnień monitorowanych, która umożliwia ograniczenie ryzyka długotrwałego bezrobocia oraz pozwala na zachowanie kompetencji kluczowych tak przez pracowników, jak i organizacje. Jednocześnie publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia przeważnie nie mają doświadczenia w realizacji programów outplacement. Programy te są też trudno dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Referat opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu oraz badaniach przeprowadzonych w województwie podlaskim w 2012 roku w ramach projektu “Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu”. Badania obejmowały serię indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów grupowych oraz badanie ilościowe CATI wśród przedsiębiorców i pracowników. Główne wnioski prowadzą do twierdzenia, iż outplacement powinien być upowszechniany jako dobra praktyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizacja programów może odbywać się poprzez zwiększenie roli podmiotów gospodarki społecznej – w szczególności organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki rynku pracy.

Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce. Wybrane wnioski z badań (From Workshops to New Cultural Institutions. MediaLab Initiatives in Poland. Selected Findings from Research)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce. Wybrane wnioski z badań (From Workshops to New Cultural Institutions. MediaLab Initiatives in Poland. Selected Findings from Research), Prezentacja przed „Zlotem medialabowym” 04.09.2013, Opole, Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013, electronic publication: http://labkit.pl/wp-content/uploads/2013/08/2013-Klimczuk-Od-warsztat%C3%B3w-do-nowych-instytucji-kultury.-Inicjatywy-MediaLab-w-Polsce-prezentacja.pdf.
Publication year: 2013

Andrzej Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce. Wybrane wnioski z badań, Prezentacja przed „Zlotem medialabowym” 04.09.2013, Opole, Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013. http://labkit.pl/program-zlotu-medialabowego/

Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013), Fundacja Ortus, Chrzelice-Warszawa 2013, 103p. (unpublished report)
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013), Fundacja Ortus, Chrzelice-Warszawa 2013, 103pp. (unpublished report)

Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions. Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions. Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report), Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013, 80p.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions. Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report), Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013, 80pp. (unpublished report)

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow
A. Klimczuk, M. Siedlecki, P. Sadowska, M. Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector), Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013, 164p. (electronic edition), 226p. (printed edition).
Publication year: 2013

Abstract

Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”. Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś – podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej metodologii badań, a czwarty prezentuje wyniki analiz zebranego materiału empirycznego w odniesieniu do oferty agencji zatrudnienia i jej klientów. Tematem piątego rozdziału pracy jest kondycja agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Motyw przewodni kolejnego rozdziału to otoczenie zewnętrzne agencji zatrudnienia. Ostatnia cześć raportu dotyczy rekomendacji wspomagających rozwiązywanie dylematów rozwojowych, przed którymi stoją agencje zatrudnienia.
**
This report was made on the initiative of the Foundation Supporting Disabled Mathematicians and IT professionals in the project “Centre for Education and Vocational Activation of Persons with Disabilities – Branches Bydgoszcz and Lodz.” It is the result of research on disability phenomenon and people with disabilities social category. It contains information about operations of more than 30 employment agencies specialized in helping people with disabilities into the labor market. First chapter of expertise relates to methods for defining the prevalence of disability and in the second – it was the issue of capacity building for non-disabled employment services. Third chapter of the report provides information on the methodology of research, and the fourth presents the results of an empirical analysis of the collected material in relation to the offer of employment agencies and their clients. Theme of the fifth chapter of the work is the condition of the disabled employment agency run by NGOs. Theme of the next chapter is the external environment of employment agencies. Last part of the report focuses on solving a recommendation supporting development dilemmas faced by agencies employment.

Najważniejsza jest współpraca (Cooperation is the Most Important)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Najważniejsza jest współpraca (Cooperation is the Most Important), „Instytut Obywatelski” 21.11.2013, electronic publication: www.instytutobywatelski.pl/17822/lupa-instytutu/najwazniejsza-jest-wspolpraca.
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Najważniejsza jest współpraca (Cooperation is the Most Important), „Instytut Obywatelski” 21.11.2013, electronic publication: www.instytutobywatelski.pl/17822/lupa-instytutu/najwazniejsza-jest-wspolpraca.

Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions), „Problemy Profesjologii” 2/2013, pp. 69-82.
Publication year: 2013

Abstract

Współcześnie obserwujemy popularyzację tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest jednak poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie związanych z kwestią kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojęciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję nad argumentami zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm.
**
Today we observe popularization of elaboration of codes addressed to various social groups. However, it is reasonable to search for answers to questions about conditions of their design and possibilities of their practical use. This article aims to provide a critical review of the literature in the field of opinions specifically related to the issue of codification professional ethics. Article first describes meanings attributed to the concept of a code of ethics and basic ethical positions. Next review leads to a discussion on supporters and opponents arguments on codification standards.

Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide), [in:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, pp. 184-215.
Publication year: 2013

Abstract

Opracowanie przybliża wyzwania związane ze starzeniem się populacji ludzkich przyw uwzględnieniu wyłaniania się społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na początku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzyszą kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu “medialab”, laboratoriów mediów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju “srebrnej gospodarki” i gerontechnologii. Zwraca się również uwagę na potrzeby i możliwości umocowania ich w politykach rozwoju międzypokoleniowości.
**
Essay approximates challenges of an ageing population and emergencing creative societies and economies. In the early XXI century transformations of work and leisure time is accompanied by issues of maintaining the solidarity of generations and preventing robotic exclusion. The article outlines the most vital features of the medialabs – new type of cultural institutions which can be used to implement actions towards the development of positive responses to these challenges by supporting development of the silver economy and gerontechnology. Work also draws attention to the needs and possibilities of attachment them into the development of intergenerational policies.

Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices), [in:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, pp. 24-46.
Publication year: 2013

Abstract

Artykuł zwraca uwagę na powiązania procesu starzenia się społeczeństwa z kształtowaniem zmian organizacyjnych zachodzących w miejskich instytucjach kulturalnych i artystycznych w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. Przybliżone zostają główne cechy zachodzących na początku XXI wieku przemian pracy i czasu wolnego oraz zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Zarysowany został także paradygmat kreatywnego starzenia się, korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz zagraniczne i krajowe przykłady wykorzystywanych na tym polu rozwiązań a zarazem obszarów dalszych badań.
**
Article draws attention to the relationship of ageing process and evolution of the organizational changes in cultural and artistic institutions in cities that are connected to provision of services for older people. Study shows main features of work and leisure time transformation at the beginning of the XXI century and the phenomenon of creative economy with new social stratification and development factors. It also describes creative ageing paradigm, benefits and barriers of building a senior creative capital, foreign and domestic examples of solutions used in this field which are also areas for further research.

Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy), [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, pp. 89-98.
Publication year: 2013

Abstract

Artykuł omawia główne cechy koncepcji “solidarności pokoleń”. Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotyczących procesu starzenia się społeczeństw na początku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojęć dotyczących pokolenia i relacji międzypokoleniowych. Zwrócono uwagę, iż solidarność pokoleń stanowi kwestię socjalną wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego “Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”.
**
The article discusses the main features of “solidarity of generations” concept. This approach is used in the analysis of the ageing process at the beginning of the XXI century as well as in designing of public policy. Essay introduces the basic concepts of generations and relationships between generations meaning. Article emphasizes that solidarity between generations is a social issue that requires the combined intervention of public, commercial and non-commercial bodies. Paper presents a conclusions from critical analysis of assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilizational project “Poland 2030. The Third Wave of Modernity.”

Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce (Development Directions of the Third Age Universities in Poland)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce (Development Directions of the Third Age Universities in Poland), „E-mentor”, 4(51)/2013, pp. 72-77, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1048.
Publication year: 2013

Abstract

Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) są interdyscyplinarnymi ośrodkami edukacji pozaformalnej, które stanowią odpowiedź na wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Zasadne jest podjęcie tematu zmian reguł organizacyjnych, według których działają te podmioty. Są one związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami adaptacji do wymagań współczesnych społeczeństw i gospodarek opartych w coraz większym stopniu nie tylko na nowych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też na ludzkiej kreatywności. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom tych czynników oraz cech powstających nowych modeli instytucji dla osób starszych w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu.
**
Universities of the Third Age are a multi-disciplinary non-formal education centers, which allow formation of positive responses to the challenges of an ageing population. It is reasonable, however, to raise the subject of changes in their organizational rules. These changes are related to the internal and external factors of adaptation to the requirements of modern societies and economies increasingly based not only on new information and communication technologies, but also on the human creativity. The aim of this paper is to discuss these processes, factors as well as characteristics of emerging models of institutions for the elderly on the basis of a critical analysis of literature on the subject.

Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies

Artykuły w pracach zbior.
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies, [in:] Š. Majtán (ed.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013, pp. 259-264.
Publication year: 2013

Abstract

This paper presents the problem of workers lay off and loss along with their exit from the organization its key competencies – skills and knowledge. Importance of management of key competencies was described. The paper also presents outplacement as a way to maintain core competencies even during reducing the human resources within the enterprises.

Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis – a Review of Argumentation of Followers and Adversaries)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis – a Review of Argumentation of Followers and Adversaries), „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” 1/2013, pp. 165-182.
Publication year: 2013

Abstract

Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co do dalszych kierunków badań.
**
Nowadays is growing importance of interdisciplinary research and in the field of cultural diversity, multiculturalism and intercultural cooperation. It is important also to take into account the global processes of changes associated with the dissemination of digital information and communication technologies. One of the theories which are essential in this area of research is the concept by E. Sapir and B.L. Whorf. The purpose of the article is to introduce into a current condition of scientific dispute concerning the views of these authors on the relationship between language and cognition. Paper is based on a critical analysis of the literature. In conclusion, the main findings and recommendations for further research were identified.

Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents)

Raporty z badań
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49p.
Publication year: 2013

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49pp.

Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing), [in:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (eds.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě, Humanitas, Sosnowiec-Praha 2013, pp. 11-24.
Publication year: 2013

Abstract

Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego.
**
Among the key development challenges at the beginning of 21st century in Poland are reducing negative effects of an ageing population and increasing the social capital of citizens, their ability to work together to solve problems in various areas of social and economic development. Article brings analysis of these issues in relation to shaping older people social capital. Consecutively discussed are: the basic terms used in the discourse of social activation of the elderly, the assumptions of modern multi-level shaping of public policies in this area as well as typologies of sample solutions for building social capital resources.

Analysis of Intergenerational Policy Models

Artykuły w pracach zbior.
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2013). Analysis of Intergenerational Policy Models. In Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2013 (pp. 1411–1420). Hradec Kralove: Magnanimitas.
Publication year: 2013

Contemporary demographic processes forcing increasing attention to the problems of relationships and dependencies between the different age groups. The ageing of the population in each society leads to changes in the contacts between young people, adults and the elderly. It is reasonable to undertake research on the concept of “solidarity of generations”. Maintaining relationships without generational conflict requires actions in the field of social policy known as intergenerational policy. Aim of this article is to present some of its models, which allow not only to analyze the changes in the various communities, but also to create recommendations for public intervention. Description will include activities at the international, national, regional and local levels.

Analysis of Intergenerational Policy Models

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, “Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research”, Vol. 3. Issue 1. 2013, pp. 66-69.
Publication year: 2013

Abstract

Contemporary demographic processes forcing increasing attention to the problems of relationships and dependencies between the different age groups. The ageing of the population in each society leads to changes in the contacts between young people, adults and the elderly. It is reasonable to undertake research on the concept of “solidarity of generations”. Maintaining relationships without generational conflict requires actions in the field of social policy known as intergenerational policy. Aim of this article is to present some of its models, which allow not only to analyze the changes in the various communities, but also to create recommendations for public intervention. Description will include activities at the international, national, regional and local levels.

Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders - ALICE. The Report of the Evaluation Studies)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders - ALICE. The report of the evaluation studies), Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013. 159p. (unpublished report)
Publication year: 2013

A. Klimczuk, Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji – ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders – ALICE. The report of the evaluation studies), Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013. 159pp. (unpublished report)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (Human Resources Management in Editorial Staff of Internet Website About Video Games)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (Human Resources Management in Editorial Staff of Internet Website About Video Games), „E-wydawnictwo” 2012, electronic publication: www.e-wydawnictwo.eu/ Document/DocumentPreview/2753, 20p.
Publication year: 2012

Abstract

Dziennikarstwo branżowe ma istotne znaczenie dla tworzenia i użytkowania gier komputerowych (wideo), które stanowią podstawę jednego z przemysłów kształtującej się na początku XXI wieku gospodarki kreatywnej. Przedstawiciele mediów informują o postępach w pracach nad nowymi grami, testują je przed premierą, wskazują deweloperom wady i zalety ich produkcji. W ten sposób oddziałują na opinie użytkowników oraz opisują wydarzenia i trendy związane ze środowiskami zajmującymi się bezpośrednio grami, jak też z ich otoczeniem. Celem artykułu jest prezentacja studium przypadku modelu zarządzania zasobami ludzkimi w internetowej redakcji zajmującej się tematyką gier komputerowych wchodzącej w skład dużego przedsiębiorstwa medialnego.
**
Industry specialized journalism is essential for the creation and use of computer (video) games. They are representing one of industries from creative economy which is emerging on early XXI century. Media representatives inform about the progress in development of new titles, test them before their release date, show developers the advantages and disadvantages of their productions, impact on user feedback and describe events and trends related to the communities directly involved in the games, as well as with their surroundings. The article aims to present a case study of human resources management model in the Internet editorial absorbed in topics connected to computer games which is a part of big media company.

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of Ageing Populations)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of Ageing Populations),
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of Ageing Populations), “Obserwatorium Rodzinne” 30.07.2012, electronic publication: www.obserwatoriumrodzinne.pl/klimczuk-ku-konstruktywnym-odpowiedziom-na-wyzwania-starzenia-sie-spoleczenstw/.

Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, pp. 93-106.
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, pp. 93-106.

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, “Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research”, Vol. 2. Issue 2. 2012, pp. 52-56.
Publication year: 2012

Abstract

The concept of the “silver economy” is one of the complex response trials to the challenges of ageing societies. Its key objective is to bring goods and services to meet the needs of older people through gerontechnology. Article approximates relationships between technology and the ageing of the population and the main features of silver economy and gerontechnology. It is supplemented by examples of support efforts to promote gerontechnology including: (1) documents and strategic programs, (2) network organizations and clusters, (3) research and development institutions. Essay draws attention to the development of solutions such as: strategies for innovation, welfare clusters, regional silver economy networks, research institutions such as “agelab” and cultural institutions “medialab”. Study indicates potential directions for further research.

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building

Artykuły w pracach zbior.
Klimczuk, Andrzej
Klimczuk, A. (2012). Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building. In International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012 (pp. 730–739). Hradec Kralove: Magnanimitas.
Publication year: 2012

The concept of the “silver economy” is one of the complex response trials to the challenges of ageing societies. Its key objective is to bring goods and services to meet the needs of older people through gerontechnology. Article approximates relationships between technology and the ageing of the population and the main features of silver economy and gerontechnology. It is supplemented by examples of support efforts to promote gerontechnology including: (1) documents and strategic programs, (2) network organizations and clusters, (3) research and development institutions. Essay draws attention to the development of solutions such as: strategies for innovation, welfare clusters, regional silver economy networks, research institutions such as “agelab” and cultural institutions “medialab”. Study indicates potential directions for further research.

Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)

Raporty z badań
Krzysztof Głomb, Renata Głomb, Michał Golemo, Andrzej Klimczuk, Beata Makarska, Janusz Merchut, Łukasz Nikitin, Paweł Tadejko
K. Głomb, R. Głomb, M. Golemo, A. Klimczuk, B. Makarska, J. Merchut, Ł. Nikitin, P. Tadejko, Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study), Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów - Woźnawieś 2012, 39pp.
Publication year: 2012

K. Głomb, R. Głomb, M. Golemo, A. Klimczuk, B. Makarska, J. Merchut, Ł. Nikitin, P. Tadejko, Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów – Woźnawieś 2012, 39s.

Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Population)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Population), [in:] M. Biernacka, A. Sadowski (eds.), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, pp. 243-268.
Publication year: 2012

Abstract

Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata – głównie Azji i Afryki – dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie zwielokrotnionej, zarządzania różnorodnością, polityki kreatywności oraz związków wielokulturowości z konstruowaniem srebrnych gospodarek. Podsumowanie zawiera potencjalne kierunki dalszych badań nad wielokulturowymi aspektami srebrnej gospodarki.
**
Process of ageing is important challenge for European Union countries. Influx of immigrants from younger regions of the world – mainly in Asia and Africa – is considered to be a way of supplementing dwindling labour resources, which leads to an increase in concern for their possible inclusion in the intergenerational dimension of the host communities. At the same time sees the benefits of migration and seniors opportunities to develop regional economies and encourage local authorities in order to meet their needs. Aim of this paper is to present concepts of multiple age discrimination, diversity management, creativity policy and relationships of multicultural society with construction of silver economies. Summary contains potential directions for further research on multicultural aspects of silver economy.

Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji (Intergenerational Solidarity in the Context of Glocalisation)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji (Intergenerational Solidarity in the Context of Glocalisation). Lecture: V Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10.10.2012, electronic publication:http://wrota.warmia.mazury.pl/images/stories/stories_2011/ROPS/Pliki/rops_1/w_artykolach/2012/3_wiek/1_pan_klimczuk.pdf.
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji (Intergenerational Solidarity in the Context of Glocalisation). Lecture: V Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10.10.2012, electronic publication: http://wrota.warmia.mazury.pl/images/stories/stories_2011/ROPS/Pliki/rops_1/w_artykolach/2012/3_wiek/1_pan_klimczuk.pdf.

Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project “Playground Arsenal 2012”), Fundacja SocLab, Białystok 2012, 63pp. (unpublished report)

Pokolenie 50+ w cyfrowym świecie - perspektywa gerontologiczna (Generation 50+ in the Digital World - Gerontological Perspective)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Pokolenie 50+ w cyfrowym świecie - perspektywa gerontologiczna (Generation 50+ in the Digital World - Gerontological Perspective). Lecture: Podlaski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej w ramach projektu
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Pokolenie 50+ w cyfrowym świecie – perspektywa gerontologiczna (Generation 50+ in the Digital World – Gerontological Perspective). Lecture: Podlaski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej w ramach projektu “Polska Cyfrowa Równych Szans”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Białystok-Woźnawieś, 05-06.11.2012, electronic publication: http://latarnik.mwi.pl/phoca-download/category/1-biblioteka?download=50:pokolenie-50-w-cyfrowym-swiecie-perspektywa-gerontologiczna.

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (Why Seniors Use Culture? Study of Cultural Active Ageing. Report)

Raporty z badań
Jacek Sójka [ed.]
J. Sójka (ed.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (Why Seniors Use Culture? Study of Cultural Active Ageing. Report), Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196p.
Publication year: 2012

J. Sójka (ed.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (For what seniors need culture? Study of Cultural Active Ageing. Report), Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196pp.

Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors)

Raporty z badań
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
Publication year: 2012

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees – Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.

Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors)

Raporty z badań
Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.
Publication year: 2012

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies – Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.

Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku (Open Scientific Publication as a Method of Social Intervention. Case Study)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku (Open Scientific Publication as a Method of Social Intervention. Case Study), „E-naukowiec” 30.11.2012, electronic publication: http://e-naukowiec.eu/andrzej-klimczuk-otwarta-publikacja-naukowa-jako-metoda-interwencji-spolecznej-studium-przypadku/.
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku (Open Scientific Publication as a Method of Social Intervention. Case Study), „E-naukowiec” 30.11.2012, electronic publication: http://e-naukowiec.eu/andrzej-klimczuk-otwarta-publikacja-naukowa-jako-metoda-interwencji-spolecznej-studium-przypadku/.

Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social Capital of Older People. By Seniors for Seniors)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social Capital of Older People. By Seniors for Seniors), Federacja FOSa, Olsztyn,
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social Capital of Older People. By Seniors for Seniors), Federacja FOSa, Olsztyn, “Generacja” 2012, Issue 5, pp. 10-11.

Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok (Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents)

Monografie
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok (Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents), Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, 270p.
Publication year: 2012

Abstract

“Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok” to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie?
Ludzie starzy są tu postrzegani jako kategoria społeczna, czyli zbiór osób podobnych do siebie pod względem społecznie istotnych cech (takich jak wiek, posiadane role społeczne i świadomość korzystania ze świadczeń społecznych), którzy są świadomi tego podobieństwa i swojej odrębności od innych. Przyjmuje się ponadto, iż osoby takie przekroczyły 60. rok życia. Zakłada się też, że w zasobach ludzkich skumulowany jest kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. Kapitał społeczny jest tu ujmowany szeroko jako potencjał współdziałania osadzony w powiązaniach międzyludzkich i normach społecznych, który może przynosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom.
W części teoretycznej przedstawiono informacje o starości jako etapie w życiu jednostki, wyjaśniono pojęcie ludzi starych, omówiono społeczne teorie starzenia się, historyczne czynniki oddziaływające na położenie kategorii społecznej ludzi starych, zmiany ich miejsca w społeczeństwie polskim w trakcie transformacji ustrojowej i na początku XXI wieku, możliwe konsekwencje wzrostu długości życia w warunkach demokracji i kapitalizmu oraz charakterystykę problemu starzenia się ludności Białegostoku jako miasta pogranicza. Zaprezentowano też różnorodne koncepcje kapitału społecznego, sfery jego oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy, jego stan w Polsce oraz wytyczne do strategicznego budowania jego zasobów. Przybliżono również wybrane informacje o aktywności ludzi starych w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym jako kluczowych cechach ich kapitału społecznego. Porządkując różne stanowiska teoretyczne, wyniki badań i dane statystyczne, dążono do powiązania wielu rozproszonych źródeł w przekonaniu, iż jest to istotne w celu określenia i zagospodarowania zasobów kapitału społecznego seniorów, jak również niwelacji opóźnienia polskiej socjologii w zakresie badań nad ludźmi starymi. Pomimo, iż za podstawową perspektywę teoretyczną publikacji uznana została koncepcja kapitału P. Bourdieu, autor bierze również pod uwagę propozycje badawcze J.S. Colemana, R.D. Putnama, F. Fukuyamy, A. Giddensa, P. Sztompki i A. Sadowskiego.
Drugi rozdział zawiera określenie ram metodologicznych badań przeprowadzonych na potrzeby tej publikacji. Omówiono przyjęte założenia badawcze oraz przybliżono sposób i przebieg realizacji badań. Przede wszystkim zdecydowano się na korzystanie z metody jakościowej i zastosowanie techniki wywiadu swobodnego ukierunkowanego. Uznano, iż podmiotowy kontakt z ludźmi starymi umożliwi dokładniejsze rozpoznanie kontekstu, w którym znajdują się zasoby ich kapitału społecznego. Jest to ważne, gdyż przenoszenie na rodzimy grunt opracowanych za granicą interpretacji działań ludzi starych i rozwiązań aktywizujących, może okazać się nieskuteczne lub wywołać negatywne efekty zewnętrzne. Ponadto w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na niedostatek badań gerontologicznych zgodnych z paradygmatem interpretatywnym. Badaniu poddano 26 respondentów w wieku od 60 do 89 lat żyjących w mieście Białystok związanych z jedną z dwóch różnych instytucji: Domem Pomocy Społecznej i Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Poprzez porównywanie osób znajdujących się na dwóch biegunach aktywności społecznej możliwe było dostrzeżenie podobieństw i różnic w ich wyposażeniu kapitałowym, a zarazem w osiągniętych w ciągu życia pozycjach w strukturze klasowej i zasobach służących pomyślnej starości6.
W trzecim rozdziale przedstawiona została część wyników analiz empirycznych. Przybliżono tu sposób, w jaki ludzie starzy myślą o podobnych sobie przodkach i osobach współczesnych, a także czynniki, w zależności od których zmienia się ich pozycja społeczna w mieście oraz problemy społeczne, jakie uznają za najważniejsze dla ludzi starych. Analizie poddano opinie o ich czasie wolnym, szansach i barierach aktywności ekonomicznej. Wyróżniono typy kapitału społecznego ludzi starych w zależności od instytucji, z którymi są związani oraz podejścia do postrzegania i wykorzystywania zróżnicowania wewnętrznego seniorów. Omówiono wizerunek seniorów w środkach masowego przekazu.
Publikacja nie zawiera ścisłego zakończenia. W ostatnim rozdziale wskazano jedynie na główne wnioski płynące z badań oraz na potencjalne dalsze kierunki analiz. Uzupełnienie tego podejścia stanowią zamieszczone w aneksie zestawienia oddolnych technik budowania kapitału społecznego oraz podstawowych cech Miast Przyjaznych Starszemu Wiekowi. Z opracowania tego z pewnością będą mogli skorzystać nie tylko naukowcy zajmujący się tematyką ludzi starych, ale i pracownicy socjalni, politycy, pracodawcy, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych oraz obywatele Białegostoku i innych miast.
**
“Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents” is a book based on theoretical and empirical study, which presents an issue of diagnosing and using of old people social capital in the local and regional development processes. This issue is significant because of the threats and challenges associated with process of rapid ageing of Polish society at the beginning of 21st century. Publication, in particular, is an attempt to give answers to the following questions: what is the state of old people social capital in Bialystok, what transformations it undergoes and how is it differentiated?
In this study old people are viewed as a social category, which is a set of people similar to each other in terms of socially significant features (such as age, possessed social roles and awareness of received social benefits), who are aware of these similarities and differences between each other. Moreover, it is assumed, that such persons exceeded the 60 years of age. It is also assumed that human, social and cultural capital is accumulated in the human resources. Social capital is recognized here broadly as a potential for collaboration embedded in interpersonal relationships and social norms that may benefit individuals, groups and societies.
The book consists of three chapters. The first, which is the theoretical part of work, includes information about: old age as a stage of individual life and explanation of the old people notion. It discusses social theories of ageing, historical factors affecting on the social position of old people category, changes in their place in Polish society during the system transformation and in the early 21st century. It describes the possible consequences of increased life expectancy for democracy and capitalism – including the concepts of society for all ages, silver economy. It also features ageing population issue, as well as social policy towards the elderly and old age in Bialystok as the borderland city.
A variety of social capital concepts were presented; the spheres of its influence on socio-economic development, its status in Poland and guidelines for strategic building of its resources. Selected information on the activity of old people in public, social and economic life as key features of their social capital was brought closer.
Putting various theoretical positions, results of research and statistical data in order was aimed to link many dispersed sources considering that it is relevant to identify and develop seniors’ social capital resources, as well as leveling the delay of Polish sociology research on the elderly. Fundamental theoretical perspective of publication is the concept of capital according to P. Bourdieu. However, the proposals of J.S. Coleman, R.D. Putnam, F. Fukuyama, A. Giddens, P. Sztompka and A. Sadowski were also used.
The second chapter contains a methodological framework for the purposes of study. Research assumptions, method and course of implementation of studies were discussed. The study is based on the qualitative method and the application of in-depth interview techniques. It was considered that the personal contact with old people will be more accurate than other research techniques to identify the context in which they social capital resources can be found. It is important because the transfer of developed abroad activating solutions and interpretations of old people actions may be ineffective or have negative external effects in the Polish context.
Moreover, in the Polish science literature attention is paid to scarcity of gerontological research in accordance with the interpretive paradigm. Study involved 26 respondents aged 60 to 89 years living in Bialystok associated with one of two different institutions: nursing home for the elderly and University of the Third Age. By comparing the persons on two extremes of social activity it was possible to see similarities and differences in their capital equipment, and also in achievements of the life positions in the class structure and resources aimed at successful ageing.
The third chapter presents the empirical analysis of the research results. This part outlines the way in which old people think about their ancestors and contemporary people. It also shows factors according to changes in their social position in the city, social issues which they consider most important for old people, their opinions about leisure time, opportunities and barriers of economic activity and types of old people social capital depending on the institution with which they are associated. Approach to the perception and use of internal disparities of seniors were also discussed. The analysis additionally contains the evaluation of senior citizens image in the polish mass media.
This publication does not contain a strict ending. It only identifies the main conclusions of the research and potential directions of future analysis. Above all, older people could improve their position not by demanding increases in social benefits from which major parts are often taken away by their family members, but by highlighting their human, social and cultural capital. It is necessary to create favorable conditions for social and professional life of old people and their cooperation with members of local communities. Important role in this regard is played by institutions implementing three tasks: stimulating senior citizens’ desire to satisfy previously unrealized needs; creating relationships between them so that they can solve their own problems and work for the others; and providing legal, social and vocational guidance. Stimulating cooperation between existing public, commercial and non-governmental sector organizations may serve to achieve these goals. The dissemination of bottom-up techniques of social capital building and checklist of essential features of Age-friendly Cities may also be important.

Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What Infrastructure and Institutional Environment of the Construction of Social Capital?)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What Infrastructure and Institutional Environment of the Construction of Social Capital?), [in:] „VII Kongres Obywatelski. Głosy przed Kongresem”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012, electronic publication: www.kongresobywatelski.pl/glosy-przed-kongresem/795--jaka-infrastruktura-i-otoczenie-instytucjonalne-budowy-kapitalu-spolecznego.
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What Infrastructure and Institutional Environment of the Construction of Social Capital?), [in:] „VII Kongres Obywatelski. Głosy przed Kongresem”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012, electronic publication: www.kongresobywatelski.pl/glosy-przed-kongresem/795–jaka-infrastruktura-i-otoczenie-instytucjonalne-budowy-kapitalu-spolecznego.

Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie Region. We Have Lived Together for Centuries: from Cultural Diversity to Multiculturalism. Bottom-up Techniques of Social Capital Building)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie Region. We Have Lived Together for Centuries: from Cultural Diversity to Multiculturalism. Bottom-up Techniques of Social Capital Building), [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, pp. 152-163.
Publication year: 2012

A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie region. We have lived together for centuries: from cultural diversity to multiculturalism. Bottom-up techniques of social capital building), [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, p. 152-163.

Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century

Monografie
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88p.
Publication year: 2012

Abstract

Local and global dependencies and interactions between individuals, groups and institutions are becoming increasingly opaque and risky. This is due to increased importance of highly complex abstract systems created and supported in order to maintain of transport, communications, finance, energy, media, security infrastructure, as well as social and cultural institutions. These systems require the knowledge and skills of experts. Professionals that not only satisfy identified needs, but also create new thereby contribute the development of cultural narcissism phenomenon. The aim of the book is to discuss relations of experts and mass narcissism, on the background of shaping the knowledge societies and knowledge-based economies, and moreover their transformations towards the societies and economies based on creativity and wisdom. Undertaken analysis is contribute to sociology of expertise and intervention by indicating four selected contemporary issues: dilemmas of the knowledge society development; selection between trust substitutes and its reconstruction methods; transformations of social stratification; and the choice of pathways to socio-economic development.

Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, pp. 74-92.
Publication year: 2012

Klimczuk, Andrzej. 2012. “Etyka Jako Obszar I Kontekst Standaryzacji Działalności Organizacji Pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities).” In Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarządowych Z Powiatu Oleckiego, edited by Katarzyna Sztop-Rutkowska, 74–92. Olecko: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. http://www.fundacja.olecko.pl/downloads/dobra\_poradnik.pdf.

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)

Raporty z badań
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Katarzyna Winiecka
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship), Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187p.
Publication year: 2012

Abstract

Celem diagnozy było:
– przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego;
– wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej;
– ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej;
– zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych.

Creative Ageing Policy in Regional Development

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Creative Ageing Policy in Regional Development, [in:] Š. Hittmár (ed.), Regional Management. Theory, Practice and Development, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2012, pp. 100-104.
Publication year: 2012

Abstract

The shaping of creative economy is particularly important for development of cities and regions. This process can be analyzed in conjunction with changes in work and leisure time and their place in the human life cycle. This article aims to approximate the main features of: contemporary position of elderly people, creative ageing policy, benefits from seniors creativity and controversies linked to this concept. This essay also indicates the patterns of recommendations and activities in development of services for older people which may be the subject of further in-depth research. These examples exist in: (1) documents and strategic programs, (2) the activities of network organizations and (3) the activities of urban cultural and artistic institutions.

Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy), [in:] M. Grzybowski (ed.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, pp. 57-75.
Publication year: 2011

Abstract

Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu “agelab” i instytucje kultury typu “medialab”, które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego wizerunku gerontechnologii.
**
The increase in the length of human life favors development of goods and services to the elderly. Article describes phenomenon of the silver economy as an economic system based on meeting the needs of ageing populations. Study presents examples of strategic and organizational solutions related to the creation of gerontechnology. Work takes into account concepts of cooperation between public, commercial and non-governmental sector entities: strategies for innovation, welfare clusters and silver economy networks. It also highlighted the new research institutions such as “agelab” and cultural institutions “medialab”, which can be used to shape public image of gerontechnologies.

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny. Wydanie III uzupełnione (Jewish Heritage Trail in Bialystok. Historical guide. III Edition Supplemented)

Inne opracowania
K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.)
K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny. Wydanie III uzupełnione (Jewish Heritage Trail in Bialystok. Historical guide. III Edition Supplemented), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
Publication year: 2011

K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny. Wydanie III uzupełnione (Jewish Heritage Trail in Bialystok. Historical Guide. III Edition Supplemented), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.

Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 4. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2011, pp. 261-265.
Publication year: 2011

Abstract

Population ageing is one of the key processes affecting the development of European Union countries. The aim of this paper is an indication of the possibility of collective action against this challenge at the regional level. Article describe assumptions and recommendations for strategic management which taking into account the cooperation of entities from public sector (local governments), market sector (business) and social sector (NGOs). Closer analyses will be conducted on two examples of initiatives from European Union: the Regions for All Ages programme and network organization SEN@ER – Silver Economy Network of European Regions. The summary will indicate possible directions of further research.

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector)

Raporty z badań
Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo, Justyna Żynel-Etel
B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011, 152p.
Publication year: 2011

B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.

Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, Active Labour Market Policies)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, Active Labour Market Policies), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 100-121.
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, Active Labor Market Policies), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 100-121.

Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable Development and Methods of Building Social Capital)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable Development and Methods of Building Social Capital), [in:] Wyzwania globalnego rozwoju, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, pp. 56-59.
Publication year: 2011

Abstract

Współcześnie coraz częściej zakłada się, iż zmniejszaniu zapóźnień rozwojowych sprzyjają nie tylko środki finansowe, czy dostęp do nowoczesnych technologii, lecz też cechy narodów i społeczności regionalnych. Rozwiązanie istotnych problemów globalnych zależy od umiejętności współpracy między ludźmi na poziomie lokalnym i regionalnym. Innymi słowy w poszczególnych zbiorowościach ludzkich niezbędny staje się kapitał społeczny, który przybierając określone formy umożliwia efektywną realizację zadań na rzecz poprawy jakości życia. W tym kontekście istotne staje się zrozumienie sposobów kształtowania kapitału społecznego przynoszącego pozytywne efekty dla poszczególnych zbiorowości i ich otoczenia.
**
Nowadays, more and more often is assumed that reducing the delays of development favor not only financial resources, or access to modern technology, but also the characteristics of nations and regional communities. Addressing the key global issues depends on the skills of cooperation between people at the local and regional level. In other words, in different human collectivities becomes necessary social capital, assuming that certain forms enables efficient implementation of tasks to improve quality of life. In this context, it becomes important to understand how social capital formation bringing positive effects for the individual communities and their environment.

Raport zbiorczy z badania poziomu satysfakcji i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów. Badanie ilościowe (Summary Report of the Satisfaction Survey and Training Needs of Local Authorities Office Employees. Quantitative Study)

Raporty z badań
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport zbiorczy z badania poziomu satysfakcji i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów. Badanie ilościowe (Summary Report of the Satisfaction Survey and Training Needs of Local Authorities Office Employees. Quantitative Study), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 78pp. (unpublished report)
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Raport zbiorczy z badania poziomu satysfakcji i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów. Badanie ilościowe (Summary Report of the Satisfaction Survey and Training Needs of Local Authorities Office Employees. Quantitative Study), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 78pp. (unpublished report)

Raport zbiorczy z badania jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie ilościowe (Summary Report on the Audit of the Quality of Services and Customer Satisfaction of Local Offices. Quantitative Study)

Raporty z badań
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport zbiorczy z badania jakości świadczonych usług i poziomu satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie ilościowe (Summary Report on the Audit of the Quality of Services and Customer Satisfaction of Local Offices. Quantitative Study), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 49pp. (unpublished report)
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research)), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 10pp. (unpublished report)

 

Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research))

Raporty z badań
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research)), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 10pp. (unpublished report)
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Raport zbiorczy z analizy danych zastanych dotyczących jakości usług oraz satysfakcji klientów urzędów lokalnych. Badanie źródeł wtórnych (desk research) (Summary Analysis Report of the Existing Data on Service Quality and Customer Satisfaction of Local Authorities. The Research of Secondary Sources (Desk Research)), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 10pp. (unpublished report)

Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age), [in:] A. Fabiś, M. Muszyński (eds.), Społeczne wymiary starzenia się, Biblioteka Gerontologii Społecznej. Tom IV, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, Bielsko-Biała 2011, pp. 101-117.
Publication year: 2011

Abstract

Złożoność przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach sprawia, iż niezbędne staje się pogłębienie analiz oddziaływania nierówności społecznych na aktywność ludzi starych. Upowszechnianie się nowych technologii i form organizacyjnych pozwala na rozwiązanie wielu problemów społecznych i podniesienie jakości życia ludzkiego. Jednocześnie poszerza się zakres dziedzin, w których ludzie starzy tracą swój autorytet oraz różnią się między sobą kompetencjami wymaganymi do osiągania społecznie cenionych dóbr. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie nierówności dla aktywności ludzi starych oraz jej związków z kapitałem społecznym w warunkach kształtowania się w polskiej przestrzeni społecznej ładu rozproszonego. Opracowanie przybliża wybrane wyniki badań empirycznych, które ukazują wymiary zróżnicowania kategorii społecznej ludzi starych.
**
Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight the importance of inequality for the activity of the elderly and its relationship to social capital in conditions of shaping social dispersion space order. Study brings closer chosen results of empirical studies portraying the dimensions of internal diversity of seniors.

Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa (Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa (Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art), [in:] G. Gajewska, R. Wójcik (eds.), COntextual MIX. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, pp. 385-396.
Publication year: 2011

Abstract

W ostatnich latach dostrzegalny jest wzrost popularności gier komputerowych (wideo). Elektroniczna rozrywka angażuje uwagę coraz to szerszych kręgów społecznych i dociera do nowych grup odbiorców oferując im zaspokojenie najrozmaitszych potrzeb i aspiracji. Jako środek masowego przekazu gry dostarczają nie tylko rozrywki, ale stanowią też istotne źródło dochodów, wiedzy i problemów społecznych. Celem artykułu jest przybliżenie wspólnych obszarów gier i komiksu. Z jednej strony projektanci i artyści pracujący nad grami często czerpią inspirację z komiksów, jak również tworzą ich licencjonowane adaptacje i odrębne, „interaktywne numery”. Z drugiej zaś coraz częściej publikowane są komiksy bazujące na popularnych grach. Opracowanie przedstawia również takie obszary porozumienia, współpracy, bądź zależności jak: technologie wykorzystywane przy tworzeniu gier i komiksów, zastosowanie komiksów w komentowaniu wydarzeń branży gier oraz organizowanie wystaw i imprez popularyzujących twórczość z obu dziedzin.
**
Growth in popularity of computer (video) games is a noticeable change in recent years. Electronic entertainment increasingly engages the wider society and reaches to new audiences by offering them satisfy of wide variety of needs and aspirations. As a mass media games not only provide entertainment, but they are also an important source of income, knowledge and social problems. Article aims to bring closer look on the common areas of games and comics. On the one hand designers and artists working on games are often inspired by comic books, as well as they create their licensed adaptations and separate „interactive issues”. On the other hand more and more often we can see comics based on popular games. Study present the areas of agreement, cooperation or dependence like: technologies used to create games and comic books, use of comic books to comment events in the gaming industry and organization of exhibitions or events popularizing the works from both fields.

Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and Reliable Contractual Arrangements)

Raporty z badań
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and Reliable Contractual Arrangements), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 75-100.
Publication year: 2011

A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and Reliable Contractual Arrangements), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 75-100.

Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji (Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji (Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship), [in:] J. Sieradzan (ed.), Narcyzm: jednostka - społeczeństwo - kultura, UWB, Białystok 2011, pp. 218-255.
Publication year: 2011

Abstract

Wraz z początkiem XXI wieku społeczeństwa ludzkie wchodzą w okres „późnej nowoczesności” cechujący się nowymi formami zaufania i ryzyka, nieprzejrzystością sytuacji społecznych oraz postępującą globalizacją ekonomiczną, polityczną i kulturową. Procesy te wiążą się z obecnością systemów abstrakcyjnych, które otaczają ludzi i do funkcjonowania wymagają wsparcia osób z wiedzą specjalistyczną z zakresu m.in. transportu, telekomunikacji, finansów, bezpieczeństwa, mediów, energetyki. Jednocześnie zauważa się, iż rodzi się kult ekspertyzy a specjaliści nie tylko zaspokajają rozpoznane potrzeby, ale też wytwarzają nowe, przyczyniając się tym samym do rozwoju kultury narcyzmu. Artykuł ma na celu przybliżenie specyfiki systemów eksperckich i narcyzmu kulturowego, roli eksperta jako uczestnika przemian społecznych, modelowych typów ekspertów i rodzajów ich wtajemniczeń w struktury ontologiczne i epistemologiczne świata społecznego oraz zwrócenie uwagi na problemy związane ze znoszeniem ograniczeń dostępu do wiedzy specjalistycznej.
**
At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of “late modernity” characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not only meet the identified needs, but also produce new, thus contributing to the development of a culture of narcissism. Article aims to explain the characteristics of expert systems and cultural narcissism, experts role as a participant in social change, model types and kinds of experts with their arcane in to ontological and epistemological structures of the social world. I also highlight the problems associated with the suppression of restrictions in to the access of expertise knowledge.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (Diagnosis of Needs and Expectations of Poznan Residents over 50 Years of Age)

Raporty z badań
Janusz Langner, Andrzej Klimczuk
J. Langner, A. Klimczuk, Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (Diagnosis of Needs and Expectations of Poznan Residents over 50 Years of Age), Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Poznań 2011, 83p.
Publication year: 2011

Abstract

Prezentowane opracowanie składa się z czterech bloków tematycznych: (1) uczestnictwo w życiu społecznym osób powyżej 50. roku życia, (2) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze zdrowia, (3) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze kultury i sztuki oraz (4) potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze edukacji. W raporcie przedstawiona została szczegółowa analiza każdego z wyżej wymienionych zagadnień. W ramach badania podjęto także próbę stworzenia typologii uczestnictwa osób powyżej 50. roku życia w szeroko rozumianym życiu społecznym oraz kulturalnym Poznania.
**
Presented elaboration consists of four thematic sections: (1) participation in social life those over 50 years of age, (2) the needs and expectations of Poznań residents over 50 year of life in health, (3) the needs and expectations of the inhabitants of Poznan over 50 year of life in the area of culture and art, and (4) needs and expectations of the inhabitants of Poznan over 50 years of age in the field of education. The report outlined a detailed analysis of each of these issues. The study has also been an attempt to create a typology of participation those over 50 year of life in the wider social and cultural life of Poznan.

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example), [in:] M. Stefański (ed.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej,
Publication year: 2011

Abstract

Wykonywanie pracy zarobkowej przez osoby starsze jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Wprowadzenie zabezpieczenia starości w formie rent i emerytur sprawiło, że w społeczeństwach nowoczesnych ukształtowała się jakościowo nowa kategoria społeczna składająca się z osób w wieku poprodukcyjnym. Wzrost długości życia ludzkiego przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian progów wieku emerytalnego sprawia, że ilość osób korzystających ze świadczeń rośnie. Zwiększające się koszty utrzymania seniorów prowadzą do szeregu przemian w strukturach społeczno-ekonomicznych oraz wymuszają podejmowanie działań, które pozwolą na wzrost ich uczestnictwa społecznego, w tym na wydłużanie ich aktywności zawodowej. Wydaje się, że zachodzące współcześnie procesy dematerializacji pracy łączone z kształtowaniem się gospodarki opartej na wiedzy oraz ruch uniwersytetów trzeciego wieku w znacznej mierze umożliwiają realizację tych celów. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych wyników jakościowych analiz aktywności ekonomicznej ludzi starych w Białymstoku prowadzonych w kontekście badań nad kapitałem społecznym. Określone zostały podstawowe czynniki ograniczające możliwości wykonywania pracy przez ludzi starych, jak również ich ukryte zasoby i potencjalne miejsca pracy.
**
Work of elderly is a controversial problem. The introduction of protection of old age in form of pensions and retirement caused shaping in modern societies qualitatively new social category of persons in post-working age. Growth of human life-span with simultaneous lack of the principle changes of pensionable age inflicts grow in quantity of persons’ using welfare benefits. Growing costs of seniors livelihood lead to transformations in socio-economical structures as well as forcing them to engage in activities that will help increase their social participation, including the lengthening of their professional activity. It seems that the nowadays processes of dematerialization of work combined with the shaping of knowledge-based economy and the movement of third-age universities largely enable the achievement of these objectives. Article aims to approximate the results of qualitative analysis of elderly economic activity in Bialystok conducted in the context of social capital research. Study describes main factors that restrict work opportunities for older people, as well as their hidden resources and potential workplaces.

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych (Application of the Social Capital Concept in Ludology Research: An Example of the Games Industry)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych (Application of the Social Capital Concept in Ludology Research: An Example of the Games Industry), PTBG and UAM, Poznań, „Homo Ludens” 2010, Issue 1(2), pp. 51-59.
Publication year: 2010

Abstract

Z gier komputerowych (wideo) korzysta coraz więcej ludzi na całym świecie. Rozwój branży gier oznacza wzrastającą jej złożoność we wszystkich płaszczyznach. Nie tylko stale różnicują się treści przedstawiane w grach, ale też rośnie zróżnicowanie ich twórców, użytkowników, badaczy i opinii publicznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologów oraz w podnoszeniu jakości gier i współpracy między środowiskami związanymi z grami. Kapitał społeczny jest tu rozumiany jako potencjał współdziałania osadzony w powiązaniach międzyludzkich i normach społecznych, który może przynosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom. Przybliżone zostały: główne cechy tej wielowymiarowej kategorii; istotne różnice między kapitałem ludzkim, społecznym i kulturowym; oraz pozytywne i negatywne skutki oddziaływania kapitału społecznego.
**
More and more people around the world are using computer (video) games. The development of the gaming industry means increasing of its complexity in all aspects. Not only is the content represented in games continuously differentiating, but we also see the increasing diversity among their creators, users, researchers and the public. This article aims to draw attention to the possibility of using the concept of social capital in ludologists’ research as well as in improving the quality of games and of the cooperation between social environments related with games. Social capital is understood here as a potential of interactions embedded in interpersonal ties and social norms, which can bring advantages for individuals, groups and societies. The author takes a closer look on: the main features of this multi-dimensional category; significant differences between human, social and cultural capital; as well as the positive and negative influences of social capital.

Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników (Age Management and More. Useful Information for Employers and Employees)

Inne opracowania
T. Schimanek (ed.)
T. Schimanek (ed.), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników (Age Management and More. Useful Information for Employers and Employees), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
Publication year: 2010

T. Schimanek (ed.), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników (Age Management and More. Useful Information for Employers and Employees), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.

Studia przypadku Zarządzania Rozwojem Lokalnym w 16 gminach Polski Wschodniej (Case Studies of Local Development Management in 16 Municipalities of Eastern Poland)

Raporty z badań
Klimczuk, Andrzej
A. Klimczuk, Studia przypadku Zarządzania Rozwojem Lokalnym w 16 gminach Polski Wschodniej (Case Studies of Local Development Management in 16 Municipalities of Eastern Poland), Project „Kompetentna Gmina”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, 80pp. (unpublished report)
Publication year: 2010

A. Klimczuk, Studia przypadku Zarządzania Rozwojem Lokalnym w 16 gminach Polski Wschodniej (Case Studies of Local Development Management in 16 Municipalities of Eastern Poland), Project „Kompetentna Gmina”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, 80pp. (unpublished report)

Obóz Kultury 2.0 (Culture 2.0 Camp)

Inne opracowania
A. Orlik (ed.)
A. Orlik (ed.), Obóz Kultury 2.0 (Culture 2.0 Camp), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
Publication year: 2010

A. Orlik (ed.), Obóz Kultury 2.0 (Culture 2.0 Camp), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.

Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.? (Medialabs as Cultural Institutions and Career Paths in the XXI Century?)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.? (Medialabs as Cultural Institutions and Career Paths in the XXI Century?), [in:] V Kongres Obywatelski. Głosy pokongresowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, electronic publication: www.pfo.net.pl/v-kongres-obywatelski/glosy-pokongresowe/353-andrzej-klimczuk.
Publication year: 2010

A. Klimczuk, Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.? (Medialabs as Cultural Institutions and Career Paths in the XXI Century?), [in:] V Kongres Obywatelski. Głosy pokongresowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, electronic publication: www.pfo.net.pl/v-kongres-obywatelski/glosy-pokongresowe/353-andrzej-klimczuk.

Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image), [in:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (eds.), Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, Wydawnictwo IFiS PAN and Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa 2010, pp. 383-395.
Publication year: 2010

Abstract

Środki komunikowania masowego odgrywają kluczową rolę w społeczeństwach nowoczesnych. Media umożliwiają docieranie informacji o bieżących wydarzeniach do szerokich rzesz odbiorców, interpretują je i konstruują ich znaczenia, wytwarzają wspólnotę wartości, organizują rozrywkę w czasie wolnym oraz pośredniczą w mobilizowaniu ruchów społecznych. Komunikacja masowa jest też związana z prowadzeniem debaty publicznej i uwrażliwianiem opinii publicznej na problemy społeczne. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych wyników analiz empirycznych przekazów dostrzeganych przez ludzi starych w prasie, radiu i telewizji związanych z ich wizerunkiem, problemami i interesami. Praca zarysowuje również oczekiwania seniorów wobec działalności mass mediów na poziomie lokalnym i krajowym.
**
The mass media play a crucial role in modern societies. Media allows reaching with information’s about current events to the broad masses of recipients, they interpret it and construct their meanings, they create a community of values, organize entertainment in leisure time and mediate in mobilizing social movements. Mass communication is also related to conduct of public debate and developing public opinion awareness about social problems. The aim of this article is to bring closer look on the results of empirical analysis of selected messages perceived by older people in the press, radio and television that are related to their image, problems and interests. Work outlines the expectations of senior citizens towards activities of mass media on local and national level.

Korzyści, szanse i zagrożenia w realizacji idei medialabu (The Benefits, Opportunities and Threats in the Realization of the Medialab Idea)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Korzyści, szanse i zagrożenia w realizacji idei medialabu (The Benefits, Opportunities and Threats in the Realization of the Medialab Idea), [in:] A. Orlik (ed.), Digitalizacja dziedzictwa, Fundacja Ortus, Warszawa 2010, pp. 15-18.
Publication year: 2010

A. Klimczuk, Korzyści, szanse i zagrożenia w realizacji idei medialabu (The Benefits, Opportunities and Threats in the Realization of the Medialab Idea), [in:] A. Orlik (ed.), Digitalizacja dziedzictwa, Fundacja Ortus, Warszawa 2010, pp. 15-18.

Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example), [in:] M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (eds.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2010, pp. 75-90.
Publication year: 2010

Abstract

Społeczeństwo polskie nabiera cech specyficznych dla okresu „późnej nowoczesności”. Wzrasta znaczenie form organizacyjnych, przepływu informacji, zaufania do innych ludzi i skomplikowanych systemów technicznych, niepewności, podejmowania ryzyka oraz postępującej globalizacji ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Jednym z zagrożeń i wyzwań jest proces starzenia się społeczeństw. Artykuł stanowi próbę poznania specyfiki bezpieczeństwa ludzi starych w Białymstoku. Traktowane jest ono jako warunek konieczny do dalszych poszukiwań praktycznych rozwiązań pozwalających na wydłużanie aktywności zawodowej seniorów i wzrost ich uczestnictwa społecznego. Jego zapewnienie może prowadzić do obniżenia kosztów ich utrzymania oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec starości i otwartości kulturowej. Praca przybliża powiązania problematyki bezpieczeństwa i kapitału społecznego oraz wybrane wyniki analiz empirycznych.
**
Polish society gathers features specific to „late modernity” period. In this period grows up the meaning of organizational forms, flow of information, trust to other people and complicated technical systems, uncertainty, taking a risk as well as progressive economic, political and cultural globalization. One of threats and challenges is the process of population ageing. The article attempt to recognition of specific safety problems of old men’s in Białystok. Safety is treated as necessary condition for far more researches on practical solutions connected with the professional activity of seniors and growth of their social participation. Assurance of seniors safety can lead to lowering costs of their maintenance as well as the formation of positive attitudes towards old age and cultural openness. The work brings closer connections between safety and social capital topics as well as chosen empirical analyses.

Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland), [in:] D. Kałuża, P. Szukalski (eds.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, pp. 92-107.
Publication year: 2010

Abstract

Obywatelskie nieuczestnictwo w życiu publicznym należy do najważniejszych problemów współczesnej Polski. Zjawisko to czyni wszystkie pokolenia równymi a przeciwstawienie się mu wymaga przełamania barier integracji międzypokoleniowej. Niniejsze opracowanie wskazuje, iż dążenie do spójności i stabilności systemu może opierać się na wykorzystaniu korzyści z różnicy wieku członków społeczeństwa. Wskazane zostały wymiary i poziomy poszukiwania rozwiązań jakościowych na rzecz integracji w warunkach kształtowania się w przestrzeni społecznej ładu rozproszonego oraz typy barier integracji międzypokoleniowej związane z procesem starzenia się społeczeństw i zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek.
**
Civic non-participation in public life is one of the most important problems in contemporary Poland. This phenomenon makes all generations equal and it requires breaking of the barriers in intergenerational integration. Presented study shows that the aspiration for coherence and stability of the system may be based on the taking advantage by using benefits of age difference in society. Article indicates dimensions and levels in seeking quality solutions for the integration in conditions of shaping social dispersion space order. It also contains types of different approaches to the integration barriers related with process of aging society and discrimination based on age phenomenon.

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy (Professional Activation of the 50 + and Age Management. Information Useful for Labour Market Institutions)

Inne opracowania
T. Schimanek (ed.)
T. Schimanek (ed.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy (Professional Activation of the 50 + and Age Management. Information Useful for Labour Market Institutions), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
Publication year: 2010

T. Schimanek (ed.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy (Professional Activation of the 50 + and Age Management. Information Useful for Labor Market Institutions), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.

35 lat później (35 Years Later)

Inne opracowania
K. Niziołek (ed.)
K. Niziołek (ed.), 35 lat później (35 Years Later) (exhibition catalog), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.
Publication year: 2010

K. Niziołek (ed.), 35 lat później (35 Years Later) (exhibition catalog), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.

Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989 (Nicer? PRL in City Space. Bialystok Architecture Years 1945-1989)

Inne opracowania
K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.)
K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989 (Nicer? PRL in City Space. Bialystok Architecture Years 1945-1989), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
Publication year: 2009

K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989 (Nicer? PRL in City Space. Bialystok Architecture Years 1945-1989), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego (We Live Together, a Methods of Social Capital Building)

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego (We Live Together, a Methods of Social Capital Building), [in:] A.J. Kloza (ed.), Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Białystok 2009, pp. 5-6.
Publication year: 2009

A. Klimczuk, Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego (We live together, a methods of social capital building), [in:] A.J. Kloza (ed.), Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Białystok 2009, p. 5-6.

Zróżnicowanie społeczne ludzi starych (na przykładzie mieszkańców Białegostoku), (Social Diversity of Older People (Residents of Bialystok Example))

Inne opracowania
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Zróżnicowanie społeczne ludzi starych (na przykładzie mieszkańców Białegostoku), (Social Diversity of Older People (Residents of Bialystok Example)) [in:] P. Błędowski (ed.), XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Pomyślna i niepomyślna starość, poster and conference materials on CD, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa 2009 and abstract published in „Gerontologia Polska” 2009, 17-4, p. 154.
Publication year: 2009

A. Klimczuk, Zróżnicowanie społeczne ludzi starych (na przykładzie mieszkańców Białegostoku), (Social Diversity of Older People (Residents of Bialystok Example)) [in:] P. Błędowski (ed.), XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Pomyślna i niepomyślna starość, poster and conference materials on CD, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa 2009 and abstract published in „Gerontologia Polska” 2009, 17-4, pp. 154.

Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society), [in:] A. Kobylarek (ed.), Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 344-360.
Publication year: 2009

Abstract

Ocena obecności ludzi starych w społeczeństwie zależy od tempa rozwoju technologicznego i gospodarczego. Szybkie zmiany sprzyjają dyskryminacji ze względu na wiek oraz przyczyniają się do niedostrzegania jednostkowych i zbiorowych korzyści płynących ze wzrostu długości życia ludzkiego. Artykuł zwraca uwagę na niezbędność poszukiwania pomysłów aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, jak też przybliża koncepcję kreowania przestrzeni miejskich sprzyjających rozwojowi i integracji wszystkich grup wiekowych. Praca podkreśla znaczenie starszego pokolenia w procesie utrzymania ciągłości kulturowej w społeczeństwach informacyjnych i społeczeństwach wiedzy poprzez przeciwstawienie tych idei projektowi społeczeństwa mądrości.
**
Attitudes towards elder people in society depend on the pace of its technological and economical development. Fast changes not only encourage discrimination on the ground of age but also blur the perception of both individual and collective benefits from the extension of life length. This article emphasizes the necessity of finding new ideas of elders’ active social participation. Furthermore it points out the conceptions of creating city areas that favor development and integration of all age groups. It underlines the significance of older generations in process of sustaining cultural continuity in information and knowledge societies by contrasting those ideas with the wisdom society project.

W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com (Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity)

Artykuły w pracach zbior.
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com (Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity), [in:] H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski (eds.), Patrząc na starość, UAM, Poznań 2009, pp. 165-211.
Publication year: 2009

Abstract

Sieć internet coraz częściej służy nie tylko komunikacji między jej użytkownikami. Pojawienie się serwisów Web 2.0 stanowiących swoiste platformy do publikacji najrozmaitszych treści (m.in. zdjęć, filmów, nagrań muzycznych, linków do ciekawych stron) pozwoliło na uwolnienie pokładów aktywności i zaangażowania milionów ludzi na świecie. Praca traktuje o próbie socjologicznej analizy wizualnych materiałów zastanych traktujących o starości, które zostały udostępnione publicznie przez osoby korzystające z witryny deviantART.com. Jest to jedna z najdłużej funkcjonujących społeczności internetowych zrzeszających artystów z całego świata. Artykuł zwraca uwagę na wielość współczesnych form prezentacji starości oraz trudności i wskazówki metodologiczne związane z badaniem zasobów nowych mediów.
**
Internet increasingly serves not only to communication between it’s users. The emergence of Web 2.0 platforms which are peculiar to publication of various content (including images, movies, music, links to interesting sites) allowed to release of activity and commitment of millions of people worldwide. Study contains sociological analysis of already existing visual materials dealing with old age, which were made by users of the deviantART.com. It’s one of the longest established online community bringing together artists from around the world. Article draws attention to the multiplicity of contemporary forms of presentation of old age and difficulties and methodological guidelines related to the study of resources from new media.

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector)

Raporty z badań
Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka, Andrzej Klimczuk
B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152p.
Publication year: 2009

B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152pp.

Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny (Poles Social Capital and Socio-Economic Development)

Tylko w repozytoriach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny (Poles Social Capital and Socio-Economic Development), UKSW, Warszawa 2009 (Lecture at the II Interdisciplinary Conference of Young Scientists
Publication year: 2009

Abstract

Koncepcje kapitału społecznego mają istotne znaczenie w podnoszeniu jakości życia. Niemniej skutki oddziaływania nagromadzonego kapitału społecznego w sferach ekonomicznej, społecznej i politycznej mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Artykuł przybliża specyfikę zaufania jako kluczowej odmiany kapitału społecznego i jego stan wśród Polaków. Wskazane zostają też różnice między nieufnością, brakiem zaufania i funkcjonalnymi substytutami zaufania. Całość uzupełnia zestawienie oddolnych metod budowania kapitału społecznego.
**
The concepts of social capital are important in improving the quality of life. However, the effects of social capital accumulated in the economic, social and political spheres can be both positive and negative. Article brings the specificity of trust as a key variety of social capital and it’s status among the Poles. Indicated are also differences between the suspicion, mistrust and functional substitutes for trust. The whole is complemented by breakdown of bottom-up methods of social capital building.

Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku (The Activities of Cultural Institutions in the Opinion of the Bialystok Residents)

Raporty z badań
B. Kalinowska, I. Kiercul, A. Klimczuk
B. Kalinowska, I. Kiercul, A. Klimczuk, Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku (The Activities of Cultural Institutions in the Opinion of the Bialystok Residents), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białystok 2009, 28pp. (unpublished report)
Publication year: 2009

B. Kalinowska, I. Kiercul, A. Klimczuk, Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku (The Activities of Cultural Institutions in the Opinion of the Bialystok Residents), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białystok 2009, 28pp. (unpublished report)

Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Level?)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Level?), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 2(4), pp. 103-111.
Publication year: 2008

Abstract

Gry komputerowe (wideo) stają się coraz bardziej popularnym sposobem na relaks, a nawet na podtrzymanie stosunków społecznych z innymi ludźmi. Nie służą one jednak już tylko rozrywce. Potraktowane jako środek masowego przekazu stają się źródłem dochodów, wiedzy i problemów społecznych, co może wypaczać przedstawioną w nich rzeczywistość. Może także stać się podstawą do manipulacji oraz propagandy; służyć walce o dominację kulturową oraz wskazywać na wymagające rozwiązania kwestie społecznie.
**
Computer games (video games) are becoming increasingly popular way to relax, or even to maintain social relationships with other people. However, they are not just only entertainment. Treated as a mass media become a source of income, knowledge and social problems, which may distort the reality presented in them. It may also become the basis for manipulation and propaganda, to serve the struggle for cultural dominance, and indicate social problems.

Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction)

Artykuły w czasopismach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 3(5), pp. 177-187.
Publication year: 2008

Abstract

Wzrost popularności gier typu „Second Life” przyczynił się nie tylko do znacznych przemian w rozwoju branży rozrywki elektronicznej. Upowszechnianie Games 2.0, nowego nurtu produkcji gier wideo które z założenia mają stanowić wirtualne światy zawierające treści tworzone przez użytkowników (np. grafikę, muzykę, animacje) sprawia, że mierzymy się zarówno z określoną innowacją technologiczną, jak też z poważną zmianą organizacji życia społeczno-kulturowego. Artykuł przedstawia problematykę istniejących trudności terminologicznych, konsekwencje dostępności Games 2.0 dla życia społecznego, pojęcie rozrywki jako pracy w nowej gospodarce niematerialnej i twórczej oraz charakterystykę „generacji C”. Praca podkreśla potrzebę dyskusji nad kierunkami rozwoju gier wideo – określanymi jako wybór między projektami „ideologii społeczno-kulturowego perpetuum mobile” i „utopii powszechnej twórczości”. Podejścia te pozwalają na wskazanie podstaw metodologicznych do prowadzenia analiz relacji między operatorami, a użytkownikami Games 2.0 przy uwzględnieniu szerszego otoczenia społecznego.
**
Increase in popularity of games like “Second Life” has contributed not only to significant changes in the development of the electronic entertainment industry. Promoting Games 2.0, the new trend of video game production that are assumed to be the virtual worlds that contain user-generated content (eg, graphics, music, animations) makes both measured with a specific technological innovation, as well as a serious change in the organization of socio-cultural heritage. The article presents problems of the existing difficulties of terminology, the implications of the availability of Games 2.0 for social life, the concept of leisure as work in the new economy and creative non-material and the characteristics of “Generation C”. Work stresses the need for discussion on trends in the development of video games – defined as a choice between the projects’ of “socio-cultural ideology of perpetual motion” and “utopia of universal creativity”. These approaches allow to identify the methodological basis for analysis of relations between the operators and users of Games 2.0, taking into account the wider social environment.

Drugie życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality)

Tylko w repozytoriach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk Drugie życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality), PTS and UAM, Poznań 2008 (Lecture at the XIII Polish Sociological Congress
Publication year: 2008

Abstract

Masowa gra on-line “Second Life” studia Linden Lab nieoczekiwanie zdobyła sławę na całym świecie po kilku latach od premiery. Ku zaskoczeniu wielu tytuł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mimo braku akcji promocyjnych. Można przypuszczać, że powodem dla którego “drugie życie” dotarło do szerszego grona odbiorców był szczególny typ zaoferowanej formy rozrywki.
Sieciowa gra okazała się nie być już grą jaką znano do tej pory, lecz przykładem środka masowego przekazu, którego centralnym elementem jest dynamiczny wirtualny świat stanowiący przedłużenie naszej, “pierwszej”, rzeczywistości. “Second Life” kryje w sobie potencjał, który podważając podzielane powszechnie reguły może wstrząsnąć posadami świata społecznego. Program ten jest obecnie najbardziej zaawansowanym przykładem wirtualnej gospodarki. W odróżnieniu od wielu innych masowych gier on-line i ich poprzedniczek pozycja ta w całości opiera się na zasadach posiadania wirtualnej własności, jak też regułach prowadzenia wirtualnej działalności gospodarczej i usługowej, i wreszcie takiej też konsumpcji dóbr. Użytkownicy gry, podobnie jak osoby udostępniające dane w ramach internetowych serwisów społecznościowych utrzymanych w nurcie Web 2.0, generują treści tworzące wirtualny świat, treści którymi mogą handlować z innymi pobierając za nie opłaty w wirtualnych dolarach lindeńskich wymiennych na realne dolary amerykańskie.
Wzrost popularności “Second Life” przywodzi na myśl wizję możliwości stworzenia lepszego miejsca do życia dla wielu ludzi. Bliższa analiza tego zjawiska nie pozwala już na takie stwierdzenia.
W dalszej części wystąpienia przedstawione zostaną: informacje o wzroście globalnego rynku gier on-line i jego konsekwencjach, cechy odróżniające “Second Life” od tradycyjnych gier sieciowych, elementy wpływu wirtualnej gospodarki na życie społeczne, pojęcie rozrywki jako pracy, właściwości nurtu Games 2.0 oraz sporne kwestie, jakie wywołuje “drugie życie”.
**
Linden Lab studies massive online game “Second Life” unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why “second life” reached a wider audience was a special type of offered entertainment.
Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is a dynamic virtual world which is an extension of our “first” reality. “Second Life” has the potential, which is challenging the widely shared rules could shake the foundations of the social world. This program is currently the most advanced example of a virtual economy. Unlike many other massive online games and their predecessors, this game is entirely based on the principles of virtual property ownership, as well as rules of conduct virtual business and service, and finally also the consumption of goods. Users of the game, just like the person providing the data in the framework of social networking sites maintained in the mainstream of Web 2.0, user-generated content constituting the virtual world, which can trade content with others linden virtual dolars that can be exchanged to real U.S. dollars.
The increase in popularity of “Second Life” brings to mind the vision of the possibility of creating a better place to live for many people. Closer analysis of this phenomenon does not allow for such statements.
In the following instances will be presented: information about the growth of the global market for online games and its consequences, the distinguishing features of “Second Life” from traditional online games, virtual elements of the impact of economics on social life, the concept of entertainment as a job stream properties Games 2.0 and contentious issues, which produces “second life”.

Współczesna kultura wyłączenia. Tabloidyzacja śmierci i pogrzebu (Contemporary culture of exclusion. Tabloidization of death and funerals)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk Współczesna kultura wyłączenia. Tabloidyzacja śmierci i pogrzebu (Contemporary culture of exclusion. Tabloidization of death and funerals) (Lecture at Konferencja naukowa
Publication year: 2007

Konferencja naukowa “Granice”, Koło Antropologii Obrazu przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 17-18.04.2007.

Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, „Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości”, [w:] A. Kobylarek (red.), „Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 344-360. // II Międzynarodowa Konferencja Studencka „Talenty”, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf i Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 29-30.11.2007.
Publication year: 2007

Attitudes towards elder people in society depend on the pace of its technological and economical development. Fast changes not only encourage discrimination on the ground of age but also blur the perception of both individual and collective benefits from the extension of life length. This article emphasizes the necessity of finding new ideas of elders’ active social participation. Furthermore it points out the conceptions of creating city areas that favor development and integration of all age groups. It underlines the significance of older generations in process of sustaining cultural continuity in information and knowledge societies by contrasting those ideas with the wisdom society project. ** Ocena obecności ludzi starych w społeczeństwie zależy od tempa rozwoju technologicznego i gospodarczego. Szybkie zmiany sprzyjają dyskryminacji ze względu na wiek oraz przyczyniają się do niedostrzegania jednostkowych i zbiorowych korzyści płynących ze wzrostu długości życia ludzkiego. Artykuł zwraca uwagę na niezbędność poszukiwania pomysłów aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, jak też przybliża koncepcję kreowania przestrzeni miejskich sprzyjających rozwojowi i integracji wszystkich grup wiekowych. Praca podkreśla znaczenie starszego pokolenia w procesie utrzymania ciągłości kulturowej w społeczeństwach informacyjnych i społeczeństwach wiedzy poprzez przeciwstawienie tych idei projektowi społeczeństwa mądrości.

Materiały zastane w socjologii wizualnej - teoria i praktyka (Existing sources in visual sociology - theory and practice)

Tylko w repozytoriach
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Materiały zastane w socjologii wizualnej - teoria i praktyka (Lecture at the Visual Anthropology Club and Sociologists Science Club on University of Białystok Institute of Sociology, Białystok, 03.2007).
Publication year: 2007

Referat wygłoszony w ramach Koła Antropologii Obrazu przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 03.2007. // Paper presented at the Koło Antropologii Obrazu at the Institute of Sociology, University of Bialystok, Bialystok, 03.2007.

Materiały zastane w socjologii wizualnej - teoria i praktyka (Existing sources in visual sociology - theory and practice)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Materiały zastane w socjologii wizualnej - teoria i praktyka (Lecture at the Visual Anthropology Club and Sociologists Science Club on University of Białystok Institute of Sociology, Białystok, 03.2007).
Publication year: 2007

Referat wygłoszony w ramach Koła Antropologii Obrazu przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 03.2007. // Paper presented at the Koło Antropologii Obrazu at the Institute of Sociology, University of Bialystok, Bialystok, 03.2007.

 

Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 3(5), p. 177-187. // III Międzynarodowa konferencja naukowa
Publication year: 2007

A. Klimczuk, Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 3(5), p. 177-187. // III Międzynarodowa konferencja naukowa

Drugie życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk Drugie życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality), PTS and UAM, Poznań 2008 (Lecture at the XIII Polish Sociological Congress
Publication year: 2007

Abstract

Masowa gra on-line “Second Life” studia Linden Lab nieoczekiwanie zdobyła sławę na całym świecie po kilku latach od premiery. Ku zaskoczeniu wielu tytuł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mimo braku akcji promocyjnych. Można przypuszczać, że powodem dla którego “drugie życie” dotarło do szerszego grona odbiorców był szczególny typ zaoferowanej formy rozrywki.
Sieciowa gra okazała się nie być już grą jaką znano do tej pory, lecz przykładem środka masowego przekazu, którego centralnym elementem jest dynamiczny wirtualny świat stanowiący przedłużenie naszej, “pierwszej”, rzeczywistości. “Second Life” kryje w sobie potencjał, który podważając podzielane powszechnie reguły może wstrząsnąć posadami świata społecznego. Program ten jest obecnie najbardziej zaawansowanym przykładem wirtualnej gospodarki. W odróżnieniu od wielu innych masowych gier on-line i ich poprzedniczek pozycja ta w całości opiera się na zasadach posiadania wirtualnej własności, jak też regułach prowadzenia wirtualnej działalności gospodarczej i usługowej, i wreszcie takiej też konsumpcji dóbr. Użytkownicy gry, podobnie jak osoby udostępniające dane w ramach internetowych serwisów społecznościowych utrzymanych w nurcie Web 2.0, generują treści tworzące wirtualny świat, treści którymi mogą handlować z innymi pobierając za nie opłaty w wirtualnych dolarach lindeńskich wymiennych na realne dolary amerykańskie.
Wzrost popularności “Second Life” przywodzi na myśl wizję możliwości stworzenia lepszego miejsca do życia dla wielu ludzi. Bliższa analiza tego zjawiska nie pozwala już na takie stwierdzenia.
W dalszej części wystąpienia przedstawione zostaną: informacje o wzroście globalnego rynku gier on-line i jego konsekwencjach, cechy odróżniające “Second Life” od tradycyjnych gier sieciowych, elementy wpływu wirtualnej gospodarki na życie społeczne, pojęcie rozrywki jako pracy, właściwości nurtu Games 2.0 oraz sporne kwestie, jakie wywołuje “drugie życie”.
**
Linden Lab studies massive online game “Second Life” unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why “second life” reached a wider audience was a special type of offered entertainment.
Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is a dynamic virtual world which is an extension of our “first” reality. “Second Life” has the potential, which is challenging the widely shared rules could shake the foundations of the social world. This program is currently the most advanced example of a virtual economy. Unlike many other massive online games and their predecessors, this game is entirely based on the principles of virtual property ownership, as well as rules of conduct virtual business and service, and finally also the consumption of goods. Users of the game, just like the person providing the data in the framework of social networking sites maintained in the mainstream of Web 2.0, user-generated content constituting the virtual world, which can trade content with others linden virtual dolars that can be exchanged to real U.S. dollars.
The increase in popularity of “Second Life” brings to mind the vision of the possibility of creating a better place to live for many people. Closer analysis of this phenomenon does not allow for such statements.
In the following instances will be presented: information about the growth of the global market for online games and its consequences, the distinguishing features of “Second Life” from traditional online games, virtual elements of the impact of economics on social life, the concept of entertainment as a job stream properties Games 2.0 and contentious issues, which produces “second life”.

Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment curvature - when social bothersome of computer games will cross acceptable level?)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment curvature - when social bothersome of computer games will cross acceptable level?), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 2(4), p. 103-111. // II Międzynarodowa konferencja naukowa
Publication year: 2006

Abstract

Gry komputerowe (wideo) stają się coraz bardziej popularnym sposobem na relaks, a nawet na podtrzymanie stosunków społecznych z innymi ludźmi. Nie służą one jednak już tylko rozrywce. Potraktowane jako środek masowego przekazu stają się źródłem dochodów, wiedzy i problemów społecznych, co może wypaczać przedstawioną w nich rzeczywistość. Może także stać się podstawą do manipulacji oraz propagandy; służyć walce o dominację kulturową oraz wskazywać na wymagające rozwiązania kwestie społecznie.
**
Computer games (video games) are becoming increasingly popular way to relax, or even to maintain social relationships with other people. However, they are not just only entertainment. Treated as a mass media become a source of income, knowledge and social problems, which may distort the reality presented in them. It may also become the basis for manipulation and propaganda, to serve the struggle for cultural dominance, and indicate social problems.